| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz przyznania miesięcznych diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1])), art.6 ust.12 i art.19 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.849), art. 6 b ustawy dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn.zm[2])), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 465), art. 6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn.zm[3])) i art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm[4]) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Lipnica pobór: podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Inkasentami podatków i opłat określonych w ust. 1 ustanawia się sołtysów. Pobór opłaty miejscowej i targowej można powierzyć innym osobom upoważnionym przez Radę Gminy.

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów w wysokości:

a) za inkaso podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i za inkaso opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 % zainkasowanej kwoty,

b) za inkaso opłaty miejscowej i opłaty targowej 15% zainkasowanej kwoty.

2. Dla innych osób upoważnionych przez Radę Gminy wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej i opłaty targowej ustala się w wysokości 15 % zainkasowanej kwoty.

3. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone do Urzędu Gminy podatki i opłaty i zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za zebrane inkaso.

§ 3. 1. Przyznaje się sołtysom jednakową, zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 250,00 zł.

2. Dieta obejmuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa, w szczególności ekwiwalent za czas utracony przeznaczony na udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji i innych spotkaniach organizowanych przez organy Gminy, a także za utracony czas przeznaczony na sprawowanie obowiązków sołtysa określonych odrębnymi przepisami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 5. Traci moc: Uchwała Nr XIX/108/08 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania miesięcznych diet dla sołtysów; Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów; Uchwała Nr XVII/83/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały określającej dzienna stawkę opłaty miejscowej; Uchwała Nr XVII/84/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości dziennej stawki i poboru opłaty targowej; § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier


[1]) zm. Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz. 131 , z 2014 r., poz.379 i poz.1072

[2]) zm.Dz.U. z 2014,poz.40

[3]) zm Dz.U. z 2013 r., poz.1593

[4]) zm.Dz.U. z 2012 r., poz.848, poz.1101, poz.1342, poz.1529, M.P. z 2012 r., poz.583, poz.584; Dz.U. z 2013 r., poz.35, poz.1027, poz.1036, poz.1145, poz.1149, poz.1289, poz.1313, M.P. z 2013 poz.736, poz.747; DZ.U. z 2014 r.., poz.183, poz.567, poz.915, poz.1171, poz.1215, poz.1328, poz.1644, M.P. z 2014 r., poz.709 i poz. 710

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »