| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Somonino

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art.243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37.335.000 zł w tym:

1) dochody bieżące 35.367.426 zł,

2) dochody majątkowe 1.967.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36.326.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.105.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.220.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 3.500.087 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.009.000 zł, zostanie przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.009.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.625.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.625.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 108.240 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 108.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.510.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 343.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 183.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000 zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 4.786 zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.009.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł, Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułu będą dochody własne gminy.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sołtysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY NA ROK 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI NA ROK 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU NA ROK 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU


Załącznik do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik.pdf

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SOMONINO NA 2015 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »