| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 021/g249/D/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności § 3 i Załącznika Nr 1 do uchwały II/9/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Nowa Karczma w zakresie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że żłobek zapewni dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka"

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1457)

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Nowa Karczma

orzeka nieważność:
1) § 3 badanej uchwały,
2) Załącznika Nr 1 do badanej uchwały w zakresie oświadczenia o treści: "Oświadczam, że żłobek zapewni dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.".

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Gminy Nowa Karczma podjęła uchwałę Nr II/9/2014 w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Nowa Karczma.

Powyższa uchwała wpłynęła do tutejszej Izby w dniu 8 stycznia 2015 roku, zaś w dniu 22 stycznia 2015 roku była przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Analiza treści przedmiotowej uchwały wykazała, że jest ona obarczona wadami o charakterze istotnego naruszenia prawa, bowiem zawiera postanowienia niezgodne z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W § 3 uchwały Rada Gminy postanowiła że: "Podmiot prowadzący żłobek zapewni dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka", umieszczając związane z tym postanowieniem oświadczenie we "Wniosku o udzielenie dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku" stanowiącym załącznik Nr 1 do badanej uchwały.

W ocenie Kolegium zawarcie w uchwale postanowienia o treści jak w § 3 uchwały oraz zamieszczenie we wniosku o udzielenie dotacji oświadczenia z nim związanego pozostają w sprzeczności z przepisami art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, bowiem wymogi te nie mieszczą się w zasadach ustalania dotacji wynikających z upoważnienia ustawowego zawartego w tych przepisach prawa, zarówno w zakresie ustalenia wysokości dotacji, zasad udzielania czy też rozliczania dotacji. Zatem określenie warunków socjalno-bytowych czy też wymogów opiekuńczo-wychowawczych przekracza zakres upoważnienia określonego w cytowanych przepisach ustawy.

Kolegium Izby pragnie zaznaczyć, że orzekając o nieważności powyższych zapisów w uchwale nie pomniejsza tym samym wagi opisanych w nich zagadnień. Kolegium zwraca jednocześnie uwagę, że zadania żłobka zostały określone w art. 10 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i nie powinny być powielane w aktach prawa miejscowego, natomiast wójt gminy ma możliwość wyegzekwowania prawidłowej realizacji zadań w ramach czynności związanych z wpisem do rejestru (art. 31 pkt 1 ustawy) oraz nadzoru nad żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki (art. 54 - art. 57 ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


Luiza Budner-Iwanicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »