| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Człuchów dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na poziomie 300,00 zł na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Miasta Człuchów.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Człuchów dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów na poziomie 160,00 zł na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Miasta Człuchów.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają wniosek Burmistrzowi Miasta Człuchów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji załącznik Nr 1 oraz:

1) Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,

2) Zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imiona i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobku w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

§ 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Burmistrza Miasta danych opisanych w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w danym miesiącu.

2. Dotacja celowa będzie przekazywana na rachunek wskazany we wniosku - w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

3. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust. 3 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenia dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

§ 6. W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów środki finansowe nie pozwolą na udzielanie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym Burmistrz Miasta Człuchowa zleci organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Józefowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.10.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WNIOSEK

na rok ......... o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku / klubie dziecięcym

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Numer i data aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Człuchów……………………………………………………………….………...............................…

3. Miejsce prowadzenia żłobka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………....

(dokładny adres)

4. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką w żłobku: ……………………..............……………..

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………....………………………

………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.10.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na każde dziecko objęte opieką w żłobku / klubie dziecięcym w roku ……………………

L.p.

Miesiąc

Liczba dzieci

Przyznana dotacja

Kwota wykorzystanej dotacji
w danym miesiącu

1.

Styczeń

2.

Luty

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

Sierpień

9.

Wrzesień

10.

Październik

11.

Listopad

12.

Grudzień

Łącznie:

Kwota do zwrotu niewykorzystanej dotacji ………………………………………...........……………………

(słownie) ……………….........……………………………………………………………………………………..

…………………………………………….……………………………………………...........

(miejscowość, data)(czytelny podpis składającego wniosek)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »