| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy Puck

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/35/14 Rady Gminy Puck z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLV/35/14 Rady Gminy Puck z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 5 otrzymuje brzmienie "§ 5. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest otrzymaną dotację wykorzystać do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego";

2)w § 6 uchyla się ust. 3 i 5;

3)w § 7 uchyla się ust. 5

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Pomieczyńska


Uzasadnienie

Zmiany w § 5 podyktowane są treścią § 137 w zw. z § 143 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) zgodnie z którym w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń, natomiast pozostałe zmiany uwzględniają treść odpowiednio art. 80 ust. 4 oraz 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w myśl, których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Wobec powyższego zasadne jest wprowadzenie zmian do uchwały Nr XLV/35/14 Rady Gminy Puck z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany.

Wójt Gminy Puck


Tadeusz Puszkarczuk


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 1072, poz. 379; Dz. U. z 2013 r., poz. 1318, poz. 645.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, poz. 811, poz. 642, poz. 538, poz. 290, poz. 7, Dz. .U. z 2013 r. poz. 1650, poz. 1265, poz. 827, poz. 1317, poz. 827, poz. 87 Dz. U. z 2012 r. poz. 979, poz. 941; Dz. U. 2011 r., Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, Nr 112, poz. 654, Nr 106, poz. 622; Dz. U. 2010 r. Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, Nr 54, poz. 320, Nr 44, poz. 250; Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241, Nr 56, poz. 458, Nr 31, poz. 206, Nr 6, poz. 33; Dz. U. 2008 r. Nr 235, poz. 1618, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, Nr 70, poz. 416, Dz. U. 2007 r. Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 42, poz. 273; Dz. .U. 2006 r., Nr 227, poz. 1658, Nr 208, poz. 1532, Nr 144, poz. 1043; Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1400, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 94, poz. 788, Nr 17, poz. 141; Dz. U. 2004 r. Nr 281, poz. 2781, Nr 273, poz. 2703, Nr 69, poz. 624.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »