| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok jest Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olszewski


Załącznik do uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 18 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2015 ROK

ROZDZIAŁ IWSTĘP

Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu, który działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy oraz wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu.

Zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu dotyczą różnych sfer życia społecznego, powodując różnorodne szkody ekonomiczne, społeczne i zdrowotne, związane m. in. z wypadkami drogowymi, przestępczością, jak również z cierpieniem i bólem.

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnio-nych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwe na ok. 2,5 mln.

art.41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży, określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz postępowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Starogard Gdański. Program jest kontynuacją działań realizowanych na terenie gminy Starogard Gdański w latach poprzednich.

ROZDZIAŁ IIPODSTAWOWE POJĘCIA

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych.

Alkohol to związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych. Potocznie "alkoholem" nazywa się alkohol etylowy czy etanol lub napój alkoholowy, który dzielimy na piwo, wino oraz alkohole spirytusowe. Według ustawy, w Polsce do napojów alkoholowych zaliczamy każdy produkt przeznaczony do spożycia, zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego.

Alkoholizm polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Objawia się ty, że osoba uzależniona pije mimo nieprzyjemnych konsekwencji, jakie pojawiają się wraz z rozwojem uzależnienia. Jest to choroba, którą można i należy leczyć. Do podstawowych objawów uzależnienia od alkoholu, należą przede wszystkim: utrata kontroli nad piciem, robienie i mówienie rzeczy, których się żałuje, występowanie zespołów abstynencyjnych, koncentracja życia wokół alkoholu, zmiana tolerancji na alkohol, zaburzenia pamięci i świadomości, nawroty picia.

Można wyróżnić cztery fazy uzależnienia od alkoholu :

Faza wstępna - trwa od kilku miesięcy do kilku lat; w tym okresie alkohol przynosi odprężenie, pomaga niwelować stres. Wzrasta tolerancja na alkohol. W tej fazie alkoholizmu dochodzi do uzależnienia psychicznego.

Faza ostrzegawcza - trawa od pół roku do kilku lat; w tej fazie zaczyna się poszukiwanie okazji do picia oraz stopniowa utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Pojawia się potajemne picie, jak również obsesja picia. Picie alkoholu kończy się zazwyczaj "urwanym filmem".

Faza krytyczna - stadium ostre; w tej fazie pojawia się silne poczucie winy, jak również zaprzeczanie istniejącemu problemowi. Osoba uzależniona jest jeszcze w stanie decydować o sięgnięciu po kieliszek, toteż możliwe są pewne okresy abstynencji. Pojawia się picie poranne oraz zaniedbywanie rodziny, zainteresowań, pracy. W fazie krytycznej osoba chora często składa przysięgi abstynencji dla udowodnienia swojej silnej woli. "Klin" jest w stanie przynieść alkoholikowi ulgę.

Faza przewlekła - tutaj pojawia się już ciągłe picie. Do pełnego upojenia alkoholowego wystarczy zaledwie niewielka ilość alkoholu. Występują liczne zaburzenia psychiczne, poczynając od stanów lękowych, na psychozach alkoholowych kończąc.

Alkoholizm jest chorobą śmiertelną, jednak zaprzestanie picia przez osobę uzależnioną umożliwia powrót do zdrowego i wolnego funkcjonowania. W każdej chwili można rozpocząć specjalistyczne leczenie, można wyleczyć, poprzez zachowanie trwałej abstynencji. Często samodzielne zaprzestanie picia jest rzeczą niemożliwą dla osoby uzależnionej. Toteż udzielenie specjalistycznej pomocy osobie uzależnionej jest często najlepszym krokiem na drodze ku trzeźwemu życiu. Miejscem, w którym najlepiej podjąć leczenie jest ośrodek leczenia uzależnień. Natomiast najbardziej skuteczną formą leczenia uzależnień jest terapia. Pomaga w rozpoznawaniu mechanizmów uzależnienia i ich pokonaniu, a także daje trwałe narzędzia, niezbędne w walce z nałogiem. Najwięcej natomiast zależy od pacjenta, który powinien chcieć się wyleczyć. Motywacja w połączeniu z narzędziami terapeutycznymi, daje realną szansę na wyjście z uzależnienia i powrót do szczęśliwego, świadomego i pełno warto-ściowego funkcjonowania.

Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie), nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony.

Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest też jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Ta ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji lub choćby ograniczenia.

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików DDA to zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrwalają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach.

Współuzależnienie - utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego partnera, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze. Współuzależnienie może wystąpić również w relacjach miedzy członkami rodziny, przyjaciółmi czy współpracownikami.

ROZDZIAŁ IIIDIAGNOZA STANU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

1. Zjawisko patologii społecznej

Patologia społeczna oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, utrudnienia w realizacji pewnych wartości potrzeb, zachwianie systemu norm, oraz nieskuteczność kontroli społecznej. Patologia społeczne jest zjawiskiem związanym z zachowaniem się jednostek i grup społecznych niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i wartościami. Zjawisko to zatacza obecnie coraz szersze kręgi i obejmuje coraz młodsze osoby, a nawet dzieci. Zaczyna być poważnym problemem społecznym, zwłaszcza w szkołach oraz wśród osób bezrobotnych. Szczególnie niepokojące zjawiska to alkoholizm, narkomania oraz przestępczość, w tym przemoc domowa, które z czasem decydują o społecznym wykluczeniu i marginalizacji znacznych grup osób. Ponieważ problem staje się poważny i szybko przybiera na sile, należy promować prawidłowe wzorce i postawy.

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących szkodliwie - na ok. 2,5 mln. Na podstawie danych ogólnopolskich i wskaźników, można ustalić szacunkową liczbę osób dotkniętych problemem alkoholowym zamieszkujących teren gminy Starogard Gd.

Gmina Starogard Gdański 15 612 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2013 r.)

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

ok. 2% populacji

ok. 300 osób

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)

ok. 4% populacji

ok. 600 osób

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików

ok. 4% populacji

ok. 600 osób

Osoby pijące szkodliwie

5-7% populacji

780-1090 osób

Dane statystyczne za 2013 r.

· 170 pacjentów z terenu gminy w 2013 r. uczestniczyło w terapiach i warsztatach prowadzonych przez SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd. w 2013 r. przekazała do sądu 9 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego

· 29 rodzin korzystało z pomocy materialnej z powodu uzależnienia

· 41 odnotowanych faktów przemocy w rodzinie, którymi zajął się Zespół Interdyscyplinarny

· 36 interwencje w związku z zaniedbywaniem obowiązków rodzinnych, podjęte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.

· 429 dzieci otrzymało bezpłatny posiłek obiadowy

· 113 kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

· 21 Niebieskich Kart założonych przez Policję

· 5 nieletnich zatrzymanych pod wpływem alkoholu

· 13 wniosków o określenie stopnia demoralizacji

· 4 interwencje Policji w szkołach w związku z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz w związku z kradzieżą, pobiciem, znieważeniem nauczycieli itp.

2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży

Przeprowadzona na przełomie dwóch ostatnich lat, diagnoza problemów społecznych miała na celu zebranie informacji dotyczących zjawisk używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków), oceny ich postaw oraz doświadczenia różnych form przemocy. W badaniach ankietowych uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy z podziałem na grupy wiekowe:

· uczniowie klas VI szkół podstawowych,

· uczniowie klas II szkół gimnazjalnych (w tym OHP),

· uczniowie klas I szkoły ponadgimnazjalnej.

1) Zjawisko picia alkoholu przez młodzież

·Na poziomie szkół podstawowych alkohol piło chociaż raz w życiu 32% badanych, w gimnazjach spożywanie alkoholu potwierdziło aż 74% badanej populacji, w szkołach ponadgimnazjalnych odsetek ten sięgnął 97%.

·Prawie 1/4 badanych spośród potwierdzających użycie alkoholu uczniów szkół podstawowych przeszła inicjację alkoholową w wieku 10 lat lub wcześniej. Jest to najwyższy odsetek ze wszystkich typów szkół. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjlanych najczęściej podawanym wiekiem inicjacji jest 13-14 lat. Uzyskane dane świadczą o niebezpiecznym obniżaniu się wieku inicjacji alkoholowej.

·W czasie ostatniego miesiąca przed badaniem używanie alkoholu potwierdzało 30% pijących uczniów szkół podstawowych, 44% gimnazjalistów, 82% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

·Wielokrotne używanie alkoholu w ciągu miesiąca potwierdza 4% gimnazjalistów i 6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kilkakrotnie w ciągu ostatniego miesiąca upijało się po 3% pijącej młodzieży szkół gimnazjalnych i 5% ponadgimnazjanych. Powyższa grupa z całą pewnością jest zagrożona uzależnieniem. W szkołach podstawowych nikt nie potwierdza wielokrotnego używania alkoholu i wielo-krotnego upicia się.

·Najbardziej popularnym napojem alkoholowych w całej badanej populacji jest piwo. W szkołach podstawowych na drugim, co do popularności, miejscu znajdują się drinki, a w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wódka.

·Młodzież pije najczęściej w towarzystwie znajomych z miejsca zamieszkania lub rówieśnikami z klasy w trakcie imprez towarzyskich, dyskotek lub po prostu w domu. Niepokojący jest fakt, że zdarza się to również w towarzystwie rodziców.

·Prawie co czwarty badany ze szkół gimnazjalnych oraz ponad połowa ze szkół ponadgimnazjalnych zaopatruje się w alkohol samodzielnie. Uczniowie podejmujący próby samodzielnego zakupu alkoholu tylko czasami spotykają się z odmową sprzedaży. Pozostali zaopatrują się w alkohol prosząc o kupno osoby pełnoletnie lub za pomocą inny sposobów. Zdarza się, że korzystają z alkoholu znajdującego się w domu - zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych.

2) Palenie tytoniu przez młodzież

·W szkołach podstawowych co piąty uczeń pali lub palił papierosy. Część uczniów podejmowała eksperymenty, ale ponad 3/4 nigdy nie paliło. W szkołach gimnazjalnych ilość obecnie palących osób osiąga 25%, a w szkołach ponadgimnazjlanych 45% badanej populacji.

·Wiek inicjacji nikotynowej przed 10 rokiem życia potwierdza 40% palących uczniów szkoły podstawowej oraz prawie co trzeci palący gimnazjalista. W szkołach ponadgimnazjalnych na ten przedział wiekowy wskazuje 16%, a inicjację między 13 a 16 rokiem życia potwierdza łącznie 59% palących uczniów.

·Spośród palących, codzienne palenie papierosów potwierdza 5% uczniów szkół podstawowych, 35% gimnazjalistów oraz 45% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Grupa z pewnością jest zagrożona uzależnieniem od nikotyny, bądź też już jest uzależniona.

3) Doświadczenie przemocy

·Prawie 3/4 młodzieży określa swoje relacje z rodzicami jako bardzo bliskie lub bliskie. Brak kontaktu lub zły kontakt podaje jedynie 8% badanych, pozostałym trudno określić rodzaj relacji.

·Spośród wszystkich badanych 12% potwierdza doświadczenie przemocy w rodzinie, a 26% przemocy rówieśniczej.

·Przemoc fizyczna i psychiczna sanowi najwyższy odsetek spośród wszystkich form przemocy.

·W 2012 r. odnotowano 41 faktów przemocy rodzinie wśród mieszkańców gminy.

3. Wnioski

1) Młodzież zamieszkująca gminę Starogard Gd. jest dosyć mocno zagrożona używaniem legalnej substancji psychoaktywnej jaką jest alkohol. Chociaż dla osób niepełnoletnich jest również nielegalny, jednak przekonania społeczne i powszechność używania alkoholu oraz łatwa dostępność zachęcają młodzież do jego stosowania. Należy zwrócić uwagę na kwestie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, szkolić w tym zakresie sprzedawców, prowadzić działania kontrolne.

2) Niezbędne jest prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych zarówno do młodzieży jak i ich rodziców. Obniżanie się wieku inicjacji wymaga wdrożenia programów wczesnej profilaktyki, realizującej założenia prozdrowotne dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów. Wskazana jest także realizacja profilaktyki uniwersalnej opartej o strategie kształtowania umiejętności życiowych, strategię edukacji rówieśniczej czy przekazu informacji. Działania te powinny obejmować młodzież starszą, mieć charakter komplementarny, obejmować problematykę używania różnych substancji psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki, nikotyna oraz uwzględniać najnowsze trendy i zjawiska tj. tabaka, napoje energetyzujące.

3) Konieczne jest rozszerzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, których celem byłoby podnoszenie umiejętności wychowawczych oraz uświadamianie najnowszych zagrożeń dotyczących zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież.

4) Niezbędne jest podejmowanie działań edukacyjnych w szkołach, mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej.

5) Wskazane jest dalsze regularne prowadzenie diagnozy problemów społecznych w celu obserwowania kierunków i trendów badanych zjawisk.

ROZDZIAŁ IVPOSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Realizator programu:

Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2. Współrealizatorzy programu:

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Gmina Miejska Starogard Gdański,

· Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim,

· Klub Abstynenta "Przystań" w Kolinczu,

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,

· Gminne placówki oświatowe i wychowawcze,

· Gminne świetlice opiekuńczo-wychowawcze,

· Rady sołeckie,

· Zespół Interdyscyplinarny,

· Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim,

· Gminne świetlice wiejskie,

· Gminne kluby sportowe,

· Inne specjalistyczne placówki służby zdrowia,

· Kościoły i inne związki wyznaniowe prowadzące swoje statutowe działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

· Inne podmioty, których działalność służy rozwiązywaniu problemów objętych programem.

3. Czas realizacji programu: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

4. Odbiorcy programu:

· dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, rodzice, nauczyciele, reprezentanci innych grup społecznych,

· osoby mające czynny kontakt z alkoholem i osoby współuzależnione w zakresie pomocy specjalistycznej,

· osoby dotknięte przemocą.

5. Cel programu:

· promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

· zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,

· zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych na terenie gminy oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących,

· zmiana postaw i postępowania społeczności lokalnej wobec problemów alkoholowych,

· zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie choroby alkoholowej,

· tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu,

· realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

6. Spodziewane efekty realizacji programu:

· zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania prze-mocy domowej,

· wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich,

· uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu,

· wzrost inicjatyw społecznych podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy osobom uzależnionym.

ROZDZIAŁ VREALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-nych od alkoholu, a także dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

1) Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, szczególnie dzieci i młodzieży, współuzależnionych, dzieci z rodzin alkoholowych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy.

Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest:

· motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,

· udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,

· rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i info-rmacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

· inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

· posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu naszej gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.

2) Umowa z Gminą Miejską Starogard Gdański w sprawie refundacji kosztów rozpatrywania wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

3) Finansowanie osobom uzależnionym kosztów pogłębionej terapii w specjalistycznych ośrodkach.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospo- łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

· Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.

· Szkolenia zwiększające kompetencje w zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

· Szkolenia dotyczące współpracy służb i instytucji, zwłaszcza związanych z wdraża-niem procesów interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie.

· Finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Brzeźnie Wielkim, Dąbrówce, Jabłowie, Kokoszkowach, Rywałdzie, Rokocinie, Suminie, Trzcińsku, Szpęgawsku i Ciecholewach.

· Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,.

· Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

· Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

· Finansowanie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów społecznych w formie badania (alkohol, narkotyki, przemoc).

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

· Działania edukacyjne przeznaczone dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzia-lnych decyzji związanych z używaniem napojów alkoholowych.

· Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie problematyki uzależnień.

· Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne w zakresie wczesnej inicjacji alkoholowej.

· Realizacja działań profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dofinansowanie programów profilaktycznych w ramach statutowych działań szkół, promowanie programów autorskich.

· Przeprowadzenie cyklu spotkań profilaktycznych z młodzieżą na temat zagrożeń związanych ze środkami zmieniającymi świadomość i towarzyszących temu zjawisk.

· Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, różnych form kultury fizycznych oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia - realizacja na bazie klubów sportowych programów psychoprofilaktycznych zmieniających zachowania dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania czasem wolnym.

· Organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych, udział w kampa-niach ogólnopolskich.

· Szkolenia sprzedawców zajmujących się sprzedażą alkoholu.

· Wspieranie i finansowanie różnych podmiotów i osób fizycznych prowadzących profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną.

· Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych.

· Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących uzależnienia i przemocy domowej.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

· Wspieranie, finansowanie podmiotów niepublicznych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy domowej.

· Współpraca z Klubem Abstynenta "Przystań" w Kolinczu - przyznanie na wniosek Klubu dofinansowania na realizację poszczególnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

· Przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

· Nieodpłatne udostępnianie lokali w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Podejmowanie interwencji z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

· Kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prawa lokalowego.

· Informowanie Policji o naruszeniach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-działaniu alkoholizmowi.

· Wnioskowanie do organów ścigania o ukaranie osób naruszających przepisy ww. ustawy.

7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

· Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w prowadzeniu działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

8. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (art. 41 ust. 5 ustawy).

Ustala się wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za wykonywanie innych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Regulaminu Pracy Komisji tj.:

1) przewodniczący - Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnie-niom (problematyka alkoholowa i narkotykowa) - 100% miesięcznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) członek - 16% miesięcznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

9. Ograniczenie dostępu do alkoholu (art. 12 ust. 4 ustawy).

· Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ustala Rada Gminy w odrębnej uchwale.

· Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadza Wójt Gminy lub na podstawie jego upoważnienia członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (art. 18 ust. 8 ustawy).

ROZDZIAŁ VISPOSÓB POZYSKIWANIA REALIZATORÓW PROGRAMU

1. Zlecanie osobom profesjonalnie przygotowanym, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym wykonania określonych zadań programu na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Wyłonienie realizatora w trybie odrębnych ustaw.

3. Przyznanie dotacji na realizację zadań zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

4. Pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji zadań programu poprzez dofinansowanie ich udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

ROZDZIAŁ VIIFINANSOWANIA I KOORDYNOWANIE PROGRAMU

1. Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, wynikających z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Wysokość środków finansowych na realizacje zadań programu określa Rada Gminy Starogard Gdański w drodze uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok.

3. Wydatki na zadania zawarte w programie klasyfikuje się w budżecie gminy Starogard Gdański: dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Sprawozdanie z realizacji programu Radzie Gminy Starogard Gdański składa Wójt Gminy Starogard Gdański za pośrednictwem Koordynatora Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom w terminie do 31 marca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »