| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Sztutowo

z dnia 31 stycznia 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. ) w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.87) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sztutowo, w terminach wskazanych
w § 2 ust. 1- 2 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji w wysokości określonej przez Wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, uiszczają za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, lub powstały odpady komunalne.

2. Opłatę należy wnosić w terminie do 15 dnia danego miesiąca kalendarzowego.

3. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sztutowie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/312/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1 lutego 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waleria Banasik


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw konieczna była zmiana podstawy prawnej obowiązujących uchwał Rady Gminy Sztutowo.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »