| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.poz.1399 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Miasta i Gminy Pelplin, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) Komunalne odpady zmieszane wraz z popiołem - w każdej ilości,

2) Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pelplin - w każdej ilości,

3) Odpady z papieru i tektury oraz odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości,

4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości.

§ 3.

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane)

§ 4.

1. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:

1) grupa podstawowa obejmująca następujące frakcje odpadów: a. odpady surowcowe obejmujące następujące grupy odpadów: 1. papier i tektura, 2. szkło, 3. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, b. odpady pozostałe po wysortowaniu odpadów surowcowych, odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zmieszane odpady komunalne wraz z popiołem.

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, oraz przeterminowane leki.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy terminy odbioru frakcji odpadów komunalnych grupy dodatkowej o których mowa w ust.1 pkt 2) .

§ 5.

1. Na terenie gminy wydziela się dwa rejony ze względu na częstotliwość odbioru odpadów z grupy podstawowej o których mowa w § 4 ust. 1) a i b

a) Rejon I obejmujący: Pelplin, Rajkowy, Rudno, Rożental, Kulice, Stocki Młyn, Janiszewko, Wybudowanie, Gręblin, Wielki Garc, Międzyłęż, Małe Walichnowy, Lignowy Szlacheckie, Janiszewo, Nowy Dwór Pelpliński, Bielawki, Rombark, Nadleśnictwo, Ropuchy, Pomyje, Wola, Dębina.

b) Rejon II obejmujący: osiedla wielorodzinne w Pelplinie: Osiedle Młodych, Osiedle ul. Dworcowej, Osiedle ul. Wybickiego, Osiedle ul. Kopernika, Osiedle ul. Limanowskiego - ul. Szpitalna, Osiedle ul. Pólko.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy podstawowej o których mowa w § 4 ust. 1) a i b z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w rejonie I.

a) zmieszane odpady komunalne wraz z popiołem i pozostałościami po sortowaniu - raz na tydzień,

b) odpady segregowane - tworzywa sztuczne odbierane z częstotliwością raz w miesiącu, natomiast w okresie letnim (od kwietnia do września z częstotliwością raz na dwa tygodnie),

b) Odpady segregowane - szkło odbierane z częstotliwością co 3 miesiące,

2) w rejonie II.

a) zmieszane odpady komunalne wraz z popiołem i pozostałościami po sortowaniu - dwa razy w tygodniu

b) odpady segregowane - tworzywa sztuczne odbierane z częstotliwością raz w miesiącu, natomiast w okresie letnim (od kwietnia do września z częstotliwością raz na dwa tygodnie),

c) odpady segregowane - szkło odbierane z częstotliwością co 3 miesiące,

§ 6.

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy dodatkowej o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

a) Odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne odbierane będą w formie zbiórki objazdowej raz w roku (jesień) zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez gminę.

b) Odpady biodegradowalne odbierane będą w formie zbiórki objazdowej raz w roku (jesień) zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez gminę.

c) Odpady z makulatury, papieru należy gromadzić w PSZOKu lub w gniazdach segregacyjnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pelplin,

d) Odpady w postaci nie nadających się do spożycia leków oraz baterie należy wydzielać z odpadów komunalnych, a następnie wrzucać je do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy: · Leki nie nadające się do spożycia w aptekach, · Baterie w placówkach oświatowych, urzędzie gminy.

2. Informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii oraz godzin ich funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

§ 7.

Punkt zbierania odpadów komunalnych w Ropuchach świadczyć będzie usługi w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 16.00. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin organizuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK),

1. W punkcie zbiórki odpadów, przyjmowane będą nieodpłatnie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pelplin odpady zbierane selektywnie, takie jak: a. odpady surowcowe, b. meble i odpady wielkogabarytowe, c. zużyte opony, d. odpady elektryczne i elektroniczne, e. odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, f. baterie i akumulatory, g. odpady budowlane i remontowe, h. popiół.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy godziny pracy punktu oraz szczegółowy wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

5. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów nietypowych opisanych w pkt 1 (a-h) bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka jest odrębnie płatna i nie jest objęta opłatą wnoszona do gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 9.

Tracą moc uchwały:

1) Nr XXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2) Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wynikający z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn zm.), obowiązek podjęcia uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przygotowanym projekcie uchwały zostało określone precyzyjnie, jakie frakcje odpadów, w jakiej ilości i z jaką częstotliwością zostaną odebrane przez Miasto i Gminę Pelplin od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Został też określony sposób i zakres świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

Z uwagi na aspekty ekonomiczne po półtora roku funkcjonowania nowego systemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin oraz na fakt nie rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, należało zmienić: częstotliwość wywozu odpadów segregowanych ze szkła, które odbierane będą raz na 3 miesiące, zrezygnowanie ze zbierania w sposób selektywny popiołów. W niektórych uzasadnionych przypadkach zmniejszenie ilości pojemników danych frakcji bądź zastąpienia ich większymi pojemnikami o pojemności 1100l.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »