| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Przodkowo

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na dwa lata od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku :

1) gdy po raz pierwszy zostaje rozpoczęta działalność gospodarcza na terenie Gminy Przodkowo

2) gdy działalność gospodarcza jest prowadzona bez względu na datę jej rozpoczęcia i zostaną wybudowane nowe budynki lub zostanie dokonana rozbudowa już istniejących w związku z tą działalnością.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki nowo wybudowane zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przekraczające powierzchnię użytkową 3.000 m2 na okres 3 lat od dnia powstania obowiązku podatkowego

§ 2. Zwolnienie o którym mowa w § 1 jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013)

§ 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do złożenia :

1. Formularza informacji wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami)

2. Wniosku o udzielenie pomocy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

3. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym w tym okresie,

4. Wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy tym okresie,

5. W okresie korzystania ze zwolnienia, zaświadczenia albo oświadczenia a także informacje należy przedkładać w terminie do 15 stycznia każdego roku korzystania ze zwolnienia.

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku

§ 4. 1. Traci moc uchwała nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Przodkowo z zastrzeżeniem ust.2

2. Podatnicy, którzy nabyli prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 03 lipca 2014 roku zachowują zwolnienie aż do czasu upływu zwolnienia wynikającego z niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo


Dariusz Toporek


Załącznik do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis określonej na podstawie uchwały Rady Gminy Przodkowo

Przodkowo, .........................

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis określonej na podstawie Uchwały Rady Gminy Przodkowo w związku z

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Dane podatnika

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Adres

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Wartość otrzymanej pomocy de minimis (PLN i euro)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki :

1. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku

2. Zaświadczenia o otrzymanej pomocy

3. Formularz informacji określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami)


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »