| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Sztutowo

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1,2 , ust 2, 2a pkt 2,ust. 3 oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015r. poz.87) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

§ 1. Pod pojęciem użytym w uchwale należy rozumieć:

a) nieruchomość- zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego,

b) mieszkańca- osobę przebywającą, niezależnie od czasu przebywania na nieruchomości położonej w Gminie Sztutowo i wytwarzającej podczas tego przebywania odpady,

c) przez nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - nieruchomość zamieszkaną, zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

d) przez nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych z częścią, która nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i budynkiem nie służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lub nieruchomość zabudowaną budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i częścią niezabudowaną wykorzystywaną do celów działalności gospodarczej,

e) przez nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomość niezabudowaną lub zabudowaną budynkiem lub budynkami nie służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

f) przez nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - nieruchomości zabudowane domkiem lub domkami letniskowymi lub innymi obiektami (bez instalacji grzewczej) oraz innych nieruchomości, które są wykorzystywane jedynie przez część roku .

§ 2. 1. Metodą ustalenia opłat na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości .

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości za rok poprzedni, pomniejszonej o odczyty z podlicznika do pomiaru zużycia wody na cele podlewania ogródków, pojenia zwierząt, produkcji i stawki opłaty określonej w § 3. Odliczona ilość m3 wody z podlicznika nie może przekroczyć wartości 5% średniorocznego zużycia wody, za wyjątkiem nieruchomości na których prowadzone jest gospodarstwo rolne. Za minimalne zużycie wody dla 1 osoby w gospodarstwie domowym przyjmuje się 2 m3 miesięcznie.

3. Dla nowo oddanych budynków przyjmuje się średnie zużycie wody na 1 mieszkańca tj. 2 m3 na osobę na miesiąc.

4. Dla gospodarstw rolnych (nie posiadających podliczników) oraz budynków nie podłączonych do sieci wodociągowej przyjmuje się średnie zużycie wody na 1 mieszkańca tj. 2 m3 na osobę na miesiąc, jednak miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynieść mniej niż 40 zł od gospodarstwa rolnego lub budynku nie podłączonego do sieci wodociągowej.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników z danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 4.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określa odrębna uchwała.

7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe stanowi opłatę ryczałtową określoną w § 3 za każdy domek letniskowy lub inny obiekt .

§ 3. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4,80 za 1 m3 zużytej wody,

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 9,00 za 1 m3 zużytej wody.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić mniej niż w przeliczeniu na osobę równowartość opłaty za zużycie 2m3 wody. 4.1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za rok od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi 150 zł. 4.2. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany za rok od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi 250 zł.

§ 4. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób zmieszany, wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach

Stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi , jeśli są zbierane w sposób zmieszany
zł/ za jedno opróżnienie

120

53,00

240

80,00

360

119,00

1100

326,00

1500

439,00

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w zakresie makulatury i odpadów wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali, wynosi:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane w sposób selektywny
zł/ za jedno opróżnienie

120

35,00

240

45,00

360

64,00

1100

176,00

1500

237,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1.05.2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waleria Banasik


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) konieczna jest zmiana obowiązujących uchwał Rady Gminy Sztutowo.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »