| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.20.2015 Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami Dz.U. z 2013r. poz. 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 poz. 260 ze zmianami: Dz.U.z 2013r. poz.843,1446,1543; z 2014r. poz.659,1310) Rada Miejska w Czarnem uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwala stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym

2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa powierzchni dróg gminnych, o których mowa w §1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodnika, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo jezdnych, zieleni - 4

2) jezdni do szerokości 50% - 8

3) jezdni powyżej 50% jej szerokości do 100% jezdni - 12

4) pozostałych elementów pasa drogowego - 4

2. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 1 podlegają obniżeniu o 50%.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się następujące stawki roczne opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 60

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 120

2. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni - 8

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 4

3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 2

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180

3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym innych urządzeń i sieci:

1) w jezdni - 50

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 25

3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 15

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180 zł.

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3) ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

- w terenie zabudowanym - 0,80 zł

- poza terenem zabudowanym - 0,40 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,40 zł

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,40 zł/1m2/dobę.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2

2) za każdy następny (nawet niepełny) - dodatkowo 2 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/107/04 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego dnia 16 grudnia 2004r. Nr 157, poz. 3260).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »