| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Kosakowo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2.

2. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 3,60 zł/1m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 4,68 zł/1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

§ 3.

1. Podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku bieżącym stanowić będzie średnia roczna ilość zużytej wody za rok poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez okres całego roku, podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie średnia roczna ilość zużytej wody za okres, gdy nieruchomość była zamieszkała, nie mniejszy jednak niż 3 miesiące.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

§ 4.

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużytej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej), opłatę ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

2. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej, pierwszą wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami oblicza się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr LII/102/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od pierwszego kwartału 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Marcin Kopitzki


Uzasadnienie

Dnia 17 stycznia 2015r. została wprowadzona kolejna zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r. zmieniła m.in. art. 6k określając maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może przekroczyć w przypadku metody od ilości zużytej wody, 0,7 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody (na dzień dzisiejszy jest to stawka 9,09 zł/m3 za miesiąc). W przypadku braku segregacji opłata jest wyższa, ale nie może przekroczyć dwukrotności stawki maksymalnej ustalonej za odbiór odpadów posegregowanych.

Rada Gminy Kosakowo uchwałą Nr LII/102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, przyjęła stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z ustawą uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu tracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015r. Dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezbędne jest podjęcie przez radę gminy nowej uchwały na podstawie znowelizowanych przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo


Marcin Kopitzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »