| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Wicko

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wicko

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014 r., poz.379, poz.1072) w związku z art. 20c ust.4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których mowa w §1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wicko


mgr inż. Jacek Stanuch


Załącznik do uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Wicko
z dnia 24 lutego 2015 r.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Dziecko obojga rodziców pracujących lub
studiujących w systemie stacjonarnym

2

dokument poświadczający zatrudnienie ( od każdego z rodziców) , zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

1

informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Dziecko , którego jedno z rodziców pracuje

1

dokument poświadczający zatrudnienie jednego z rodziców

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 6 godzin

1

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 6 godzin dziennie


Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wicko.

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 w/w ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 20c ust. 2 w/w ustawy w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objecie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 20c ust. 4 w/w ustawy w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych". Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3 - letnich.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywała się na zasadach określonych w przepisach przejściowych w/w ustawy, które dopuszczały określenie kryteriów drugiego etapu rekrutacji przez Dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem.

W przedmiotowym projekcie uchwały zostały uwzględnione kryteria, które były zastosowane w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.

Projekt uchwały został uzgodniony podczas konsultacji z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, które odbyły się w dniu 6 lutego 2015 r. w tut. Urzędzie Gminy i został pozytywnie zaopiniowany w dniu 6 lutego 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »