reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: z 2013 r. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87)

uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska.

§ 2.

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości.

§ 3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Zakładzie Utylizacyjnym - należy przez to rozumieć Zakład Utylizacyjny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55;

2) Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku - należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów36.;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4.

1 Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) przeterminowanych leków;

2) chemikaliów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) zużytych opon;

7) zielonych;

8) budowlanych i rozbiórkowych. 2 Właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są ponadto, oprócz odpadów wymienionych w ust. 1, do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) mokrych;

2) suchych, zawierających między innymi papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) szkła. 3 Właściciele nieruchomości realizują obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 od dnia 1 lipca 2016 r. 4 Właściciele wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, mają możliwość oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem, papieru i tworzyw sztucznych.

§ 5.

1 Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 800, a w przypadku intensywnych opadów śniegu - w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania. 2 Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 Selektywnie zebrane liście oraz inne zanieczyszczenia, uprzątane przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, będą odbierane w miesiącach: marzec, kwiecień, październik i listopad, nie rzadziej niż raz w miesiącu przez zarząd tej drogi. Odpady winny być w dniu wywozu wystawiane w workach przy punktach gromadzenia odpadów. Harmonogram wywozu odpadów zamieszczany będzie na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Zgromadzony śnieg i lód będą wywożone w miarę potrzeb.

§ 6.

1 Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą pojazdów, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: wymiany oleju, prac blacharskich, lakierniczych, itp.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

§ 7.

1 Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, spełniających następujące warunki:

1) pojemniki szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady, o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 180 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l;

2) kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności: 7 m3, 8m3, 10 m3 przeznaczone do odpadów mokrych, suchych i niesegregowanych;

3) kontenery odkryte o pojemności: 7 m3, 8 m3, 10 m3, 14 m3, 20 m3, 30 m3, 40 m3;

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wyposażone w denny system opróżniania lub opróżniane od góry;

5) kontenery i torby przeznaczone do odpadów budowlanych;

6) pojemniki specjalne do gromadzenia zużytych olejów, odpadów niebezpiecznych, leków oraz tekstyliów i zużytej odzieży. 2 Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dopuszcza się stosowanie worków biodegradowalnych na odpady zielone i mokre oraz innych worków na odpady niesegregowane, suche i szkło o pojemności od 80 l do 120 l. 3 Dopuszcza się stosowanie podziemnych, szczelnych zbiorników z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową, dostosowanych do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS. 4 Dopuszcza się ustawianie przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego pojemników na odpady komunalne o pojemnościach od 35 l do 105 l. 5 W pojemnikach, o których mowa w ust. 1 - 4 zabrania się:

1) zbierania i przekazywania do wywozu łącznie z odpadami komunalnymi innych rodzajów odpadów, w szczególności: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, zwłok zwierząt, a także odpadów z procesów technologicznych;

2) spalania odpadów komunalnych.

§ 8.

1 Ustala się jednolitą kolorystykę pojemników na następujące grupy odpadów gromadzonych selektywnie:

1) na odpady mokre - pojemnik brązowy;

2) na odpady suche - pojemnik czarny albo ocynkowany z widoczną naklejką zawierającą informację o przeznaczeniu pojemnika na odpady suche;

3) na odpady niesegregowane - pojemnik szary albo ocynkowany z widoczną naklejką zawierającą informację o przeznaczeniu pojemnika na odpady niesegregowane. 2 W okresie do dnia 31 grudnia 2017 r. dopuszcza się zbieranie odpadów mokrych, suchych i niesegregowanych w pojemnikach o dowolnej kolorystyce, oznakowanych widoczną naklejką z informacją o przeznaczeniu pojemnika. 3 Kolorystyka stosowanych worków może być dowolna, za wyjątkiem kolorów przewidzianych w przepisach odrębnych dla określonych tam rodzajów odpadów, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych.

§ 9.

1 Ustala się minimalne pojemności pojemników i średnie tygodniowe ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się minimalne pojemności pojemników i średnie tygodniowe ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Ustala się, że minimalna pojemność pojemników w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej powyżej 5 osób nie powinna być mniejsza niż wielkość wyliczona poprzez podzielenie iloczynu tygodniowej normy gromadzenia odpadów określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ilości osób zamieszkujących nieruchomość przez częstotliwość opróżnień pojemników w tygodniu.

Rozdział 4.
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 10.

1 Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, określonego w § 4 ust. 2 pkt 1-3;

2) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów. 2 W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów mokrych, suchych lub niesegregowanych, dopuszcza się zbieranie nadwyżki powstających na terenie nieruchomości odpadów w workach, o których mowa w § 7 ust. 2.

§ 11.

1 Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz przystankami komunikacji miejskiej są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. 2 Odległość między pojemnikami należy dostosować do intensywności ruchu pieszego, przy czym nie może być ona większa niż 300 m.

§ 12.

Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe mają obowiązek zapewnienia wystarczającej - w stosunku do osób w niej uczestniczących - liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz szaletów, a także niezwłocznego posprzątania terenu imprezy wraz z terenem przyległym, każdorazowo określanym przez wydającego decyzję administracyjną zezwalającą na organizację imprezy.

§ 13.

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są odpowiednio do:

1) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną, bez względu na to czy obok znajduje się pojemnik na odpady usytuowany na terenach, o których mowa w § 11 Regulaminu;

2) gromadzenia zużytych olejów jadalnych używanych w procesach technologicznych w szczelnych pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz udokumentować dowodem przekazania odpadów.

§ 14.

Odbiór odpadów z pojemników służących do ich gromadzenia musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z następującą częstotliwością:

1) odpadów mokrych, suchych, niesegregowanych - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

2) szkła - nie rzadziej niż 1 raz w kwartale;

3) papieru, tworzyw sztucznych - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

4) odpadów zielonych - wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

5) odpadów z pojemników ustawionych przy drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

6) odpadów odzieży i tekstyliów oraz przeterminowanych leków - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy w roku;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony - nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

§ 15.

1 Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości mają obowiązek przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 2 Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty zlecenia usługi.

§ 16.

Do odbioru przeterminowanych leków służą specjalnie zabezpieczone pojemniki, ustawione w aptekach, odpowiednio oznakowane.

§ 17.

Odpady tekstyliów i odzieży mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych i oznakowanych pojemnikach.

§ 18.

1 Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku utrzymania terenów zieleni właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzić selektywnie. 2 Odpady zielone zbierane w sposób selektywny będą odbierane z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z nieruchomości pozostałych także w kontenerach. 3 Odpady, o których mowa w ust. 1 zbierane na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy mogą być również gromadzone w pojemnikach z odpadami mokrymi. 4 Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, są zwolnieni właściciele nieruchomości kompostujący odpady na potrzeby własne. 5 Kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, na której powstały nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 19.

1 Właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt, a zużytych baterii i zużytych akumulatorów podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory albo do miejsc odbioru tych odpadów prowadzonych m.in. przez sprzedawcę. 2 Informację o punktach zbierania zużytego sprzętu można uzyskać na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku www.czystemiasto.gdansk.pl oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.gdansk.pl a także u sprzedawców detalicznych i hurtowych tego sprzętu.

§ 20.

Papier, szkło i tworzywa sztuczne są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawianych w zestawach na terenie miasta, będących uzupełnieniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 21.

1 Odpady chemikaliów, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów są przyjmowane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz nie rzadziej niż trzy razy w roku, w systemie objazdowym organizowanym przez Zakład Utylizacyjny. 2 Terminy i czas postoju samochodu będą zamieszczane na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - www.czystemiast.gdansk.pl oraz Zakładu Utylizacyjnego - www.zut.com.pl.

§ 22.

Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu, uniemożliwiających ich przepełnienie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 23.

1 Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu miasta Gdańska należy przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 2 Odpady niebezpieczne, wysegregowane z odpadów komunalnych, należy przekazywać do uprawnionego przedsiębiorcy prowadzącego ich odzysk lub unieszkodliwianie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 24.

1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów - opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;

3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;

4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy - na smyczy i w kagańcu;

5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia. 2 Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 3 Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa. 4 Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów:

1) u których występują przeciwwskazania:

a) anatomiczne,

b) zdrowotne;

2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów - opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;

3) do 12 miesiąca życia. 5 Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

1) datę wydania zaświadczenia;

2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;

3) oznaczenie właściciela;

4) oznaczenie psa;

5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;

6) informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

§ 25.

Zabrania się:

1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;

2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26.

1 Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 2 Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla otoczenia.

§ 27.

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich prowadzone w warunkach sprzecznych z postanowieniami niniejszej uchwały winno być zlikwidowane lub dostosowane do wymagań w niej zawartych w terminie jednego roku od dnia jej wejścia w życie.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 28.

1 Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni. 2 Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym. 3 Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone do obrotu handlowego przez Ministra Zdrowia. 4 Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. 5 W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Prezydent w uzgodnieniu z PPIS, określi poprzez zarządzenie obszary podlegające dodatkowej deratyzacji oraz terminy ich wykonania.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 29.

Egzekwowanie obowiązków określonych niniejszym Regulaminem należy do Straży Miejskiej w Gdańsku.

§ 30.

Tracą moc Uchwały:

1) Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska;

2) Nr XXXV/744/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska;

3) Nr XXXVII/791/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska;

§ 31.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 32.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/95/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/95/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama