| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 poz. 1591, z późn zm.[1])) oraz w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[2])),

uchwala się,
co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Inicjatywą lokalną w rozumieniu uchwały jest każda forma współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

2. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego wyłącznie na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy;

2) działalność charytatywnej;

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promocji i organizacji wolontariatu;

7) edukacji, oświaty i wychowania;

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

9) turystyki i krajoznawstwa;

10) ochrony przyrody, w tym zieleni na terenach wiejskich;

11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 3. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej składać należy do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, organu wykonawczego samorządu gminnego Gminy Dębnica Kaszubska.

2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informację o grupie inicjatywnej;

4) miejsce wykonania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) opis kolejnych planowanych działań;

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) wkład środków własnych.

3. Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: statut, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika), oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych.

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do 30 czerwca na dany rok budżetowy lub do 30 września z terminem realizacji w nastepnym roku budżetowym.

§ 4. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności;

2) zgodnośc inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Dębnica Kaszubska;

3) liczba osób zaangażowanych w realizację zadania;

4) wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o warunkach zabudowy itp.);

5) wkład własny wnioskodawcy nie mniej niż 15%;

6) kolejność zgłoszonych wniosków;

7) możliwości finansowe Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 5. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej mogą stanowić:

1) środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 6. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego jest zawarcie umowy przez Gminę Dębnica Kaszubska z wnioskodawcą o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, która zawiera;

1) opis zadania oraz termin wykonania inicjatywy,

2) wysokośc kwoty współfinasowania Gminy

3) udział wnioskodawcy,

4) termin realizacji,

5) tryb kontroli realizacji zadania,

6) termin i sposób roliczania realizacji zadania,

7) zobowiązanie wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzajacych wywiązanie się z ciążacych na nim zobowiązań wzlędem wykonawców i podwykonawców.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 7. Wnioski niezakwalifikowane do realizacji w danym roku budżetowym nie będą rozpatrywane przy kwalifikowaniu wniosków na rok kolejny.

§ 8. Na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska corocznie będą zabezpieczone środki finasowe w wysokości co najmniej 0,1 % planu wydatków ogółem.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska


Piotr Paczesny


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 1072.

[2]) zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Dz. U. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r Dz. U. Nr 94, poz. 651, Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »