| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/63/2015 Rady Gminy Szemud

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi 65.351.506,75 zł i obejmuję:

1) dochody bieżące na kwotę 60.597.411,75 zł,

2) dochody majątkowe na kwotę 4.754.095,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 72.192.962,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 53.760.959,66 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 18.432.002,78 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2015 o kwotę 1.075.860 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 6.841.455,69 zł

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.568,00 zł,

2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 817.000,00 zł,

3) emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 478.887,69 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 1.075.860 zł i ustala jej wysokość na 12.294.739,69 zł, w tym:

1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.568 zł,

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 817.000 zł,

3) obligacje w kwocie 4.500.000 zł,

4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 5.932.171,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Planowana kwota rozchodów w wysokości 5.453.284,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.828.548 zł,

2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259.000 zł,

3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2014 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2015 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku "Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku" udzielanych jednostkom" i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aleksandra Perz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/63/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »