| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.18a ust.1, art.19 pkt 1 lit."f" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Inkasenatami opłaty od posiadania psów ustala się osoby i podmioty określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII.35.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.53.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów

1. Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy od każdego psa - 32,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa) rocznie.

2. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do 30 maja roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa, na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie lub u wyznaczonych inkasentów.

3. Opłatę pobiera się w połowie stawki, o której mowa w ust.1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Sztum w drodze inkasa.

2. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście z wykorzystaniem kwitariusza K-103. Kwitariusze wydawane są przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie i po wykorzystaniu podlegają rozliczeniu. Na koniec roku budżetowego wszystkie kwitariusze będące w dyspozycji inkasentów są zwracane do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty powinna nastąpić. Kwoty zainkasowane po upływie terminu płatności określonym przez Radę Miejską, inkasent winien wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w terminie do 7 dni od daty ich zainkasowania.

§ 3. 1. Z tytułu poboru opłaty od posiadania psów inkasenci otrzymywać będą prowizję w wysokości 8% od zainkasowanej opłaty z wyłączeniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, które otrzymywać będzie prowizję w wysokości 12% od zainkasowanej opłaty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminiach:

1) do 15-go czerwca danego roku od opłaty zainkasowanej i wpłaconej w miesiącu grudniu roku poprzedniego oraz od 1 stycznia do 31 maja danego roku.

2) do 15-go października od opłaty zainkasowanej i wpłaconej od 1 czerwca do 30 września danego roku.

3) do 15-go grudnia od opłaty zainkasowanej i wpłaconej od dnia 1 października do 30 listopada danego roku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.53.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy Sztum

1.

Sołectwo Barlewice

Piotr Siebert

2.

Sołectwo Biała Góra

Bogumiła Olszynka

3.

Sołectwo ul.Domańskiego

Marek Laskowski

4.

Sołectwo Czernin

Danuta Barańska, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Powiśle" w Czerninie, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górkach

5.

Sołectwo Gościszewo

Ryszard Antoniuk

6.

Sołectwo Gronajny

Krzysztof Sojka

7.

Sołectwo Kępina

Marcin Kanarek

8.

Sołectwo Koślinka

Dawid Jetke

9.

Sołectwo Koniecwałd

Agnieszka Gromek

10.

Sołectwo Nowa Wieś

Jacek Krupa

11.

Sołectwo Piekło

Iwona Ruszkowska

12.

Sołectwo Pietrzwałd

Kazimiera Kosmowska

13.

Sołectwo Postolin

Sylwia Celmer

14.

Sołectwo Parowy

Konrad Preuss

15.

Sołectwo Sztumska Wieś

Kazimierz Majewski

16.

Sołectwo Sztumskie Pole

Małgorzata Charycka

17.

Sołectwo Uśnice

Aleksandra Orszulak

18.

Sołectwo Zajezierze

Anna Poćwiardowska

19.

miasto Sztum

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zakładzie Karnym, Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełmińska", Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Parkowe 5,7", Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Parkowa", Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ewa", Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowa"


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, którą pobiera się od osób fizycznych. Pobór tej opłaty może zostać zarządzony w formie inkasa.

W związku ze zmianą sołtysa w miejscowości Barlewiczki zachodzi konieczność wyznaczenia nowego inkasenta oraz obszaru jego działania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »