| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 54/VIII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania własne inne niż zadania publiczne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu wykonywania i kontroli zadań zleconych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, sposobie jej rozliczenia i sposobie kontroli wykonania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań własnych innych niż zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.).

§ 2. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą ubiegać się o dotacje z budżetu Gminy Nowy Staw na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż te, które są określone w ustawie, o której mowa w § 1.

§ 3. Warunkiem rozpoczęcia postępowania o udzielenie dotacji, o których mowa w § 2 jest ujęcie w budżecie Gminy Nowy Staw na dany rok budżetowy wykazu zadań zaplanowanych do realizacji oraz wysokości dotacji przewidzianych na ich realizację.

§ 4. 1. Realizacja zadań publicznych przez podmioty, o których mowa w § 2, może mieć formę:

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wspieranie i powierzenie, o których mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

§ 5. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Burmistrz publikuje w sposób zwyczajowo przyjęty, zadania i kwoty dotacji ustalone w budżecie gminy na ich realizację przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

2. Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) miejscu i terminie składania ofert,

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

7) zastrzeżeniu o prawie odwołania otwartego konkursu ofert, przedłużeniu terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zmiany wysokości środków na realizację zadania.

§ 6. 1. Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawane są w oparciu o złożoną ofertę przez podmiot ubiegający się o realizację zadania.

2. Przedłożona oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji, w tym informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie oraz o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania;

2) szczegółowy opis i zakres rzeczowy zadania,

3) termin i miejsce realizacji zadania,

4) kalkulację przewidywanych kosztów zadania, w tym podanie oczekiwanej kwoty dotacji oraz wskazanie innych źródeł finansowania zadania,

5) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji, że spełnia wymagania przewidziane ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

6) wymagane załączniki:

a) kopia dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu

b) kopia aktualnego statutu bądź innego dokumentu określającego strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności podmiotu ubiegającego się o dotację,

c) kopia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ubiegły rok.

3. Wzór oferty zostanie określony w drodze zarządzenia Burmistrza

4. W przypadku stwierdzenia w ofercie uchybień formalno-prawnych lub innych wad, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.

5. Oferty, które nie zostały uzupełnione lub zostały złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Burmistrz może zażądać od podmiotu ubiegającego się o dotację na realizację zadania publicznego dodatkowych informacji dotyczących złożonej oferty.

§ 7. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Nowego Stawu. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

2. Dopuszcza się zlecenie zadania, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, opiniowaniem ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powoływana przez Burmistrza.

4. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania bierze się pod uwagę w szczególności:

1) spełnienie wymogów formalnych określonych w niniejszej uchwale i ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

2) przedstawioną kalkulację kosztów,

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę,

4) kwotę oczekiwanej dotacji,

5) przewidywane efekty realizacji zadania.

5. Z przebiegu oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa sporządza protokół, który przedstawia Burmistrzowi.

6. Informację o wyborze podmiotu, któremu zlecone zostanie zadanie oraz wysokości udzielonej dotacji Burmistrz publikuje w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pomiędzy Gminą Nowy Staw, a podmiotem dotowanym.

2. Ramowy wzór umowy określony zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza.

3. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać tych środków na inne cele niż określone w umowie.

4. Dotacja przekazywana jest po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany przez podmiot otrzymujący dotację.

5. Termin przekazania dotacji określa umowa.

6. Dopuszcza się przekazanie dotacji w ratach.

§ 9. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania w terminie określonym w umowie.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać :

1) sprawozdanie merytoryczne zawierające informację o osiągnięciu celów i rezultatów określonych w ofercie, opis wykonania zadania, liczbowe określenie skali działań,

2) zestawienie poniesionych wydatków zawierające rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, rozliczenie ze względu na źródło finansowania i zestawienie faktur (rachunków).

4. Wzór sprawozdania zostanie określony w drodze zarządzenia Burmistrza.

5. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

6. Burmistrz może zażądać od podmiotu realizującego zadanie, częściowych sprawozdań z wykonania zadania.

§ 10. 1. Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonywania zadania, na które została przyznana dotacja oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) terminowość wykonania zadania,

2) kompletność wykonania zakresu rzeczowego,

3) zakres i celowość poniesionych wydatków,

4) prawidłowość rozliczenia finansowego udzielonej dotacji.

3. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany do udostępnienia osobom kontrolującym posiadanej dokumentacji dotyczącej realizacji zleconego zadania oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji, do podmiotu realizującego zadanie kieruje się stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. W przypadku, gdy podmiot realizujący zadanie nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym przez Burmistrza.

7. W stosunku do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie albo w nadmiernej wysokości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Burmistrz opublikuje w sposób zwyczajowo przyjęty informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

§ 12. Traci moc uchwała nr 124/2004 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego w sferze zadań własnych gminy innych niż sfera zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Kąkol


Uzasadnienie do Uchwały Nr 54/VIII/2015
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) wynika, że na zadania związane z celami publicznymi innymi niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) mogą być udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, dotacje celowe.

Obowiązkiem Rady Miejskiej w Nowym Stawie, jako organu stanowiącego gminy, jest określenie w drodze uchwały trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania i kontroli przyznania takiej dotacji. Niniejsza uchwała określa tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, sposobie jej rozliczenia i sposobie kontroli wykonania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań własnych innych niż zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Kąkol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »