| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 j.t. ze zm.) Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na warunkach określonych w niniejszej uchwale zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, jeśli wiążą się z nowymi inwestycjami, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy;

2) nowo nabyte grunty, budynki lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, jeśli wiążą się z nowymi inwestycjami, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

2. Zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do nowo nabytych gruntów, budynków lub ich części, które przed nabyciem przez podatnika, kiedykolwiek wcześniej były obciążane podatkiem od nieruchomości ustalonym w oparciu o stawki określone przez Radę Gminy Borzytuchom, w drodze uchwały, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i/lub art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 j.t. ze zm.).

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach - należy przez to rozumieć budynki lub ich części oddane do użytkowania po dniu 01 stycznia 2015 roku;

2) nowo nabytych gruntach, budynkach lub ich częściach - należy przez to rozumieć grunty, budynki lub ich części nabyte odpłatnie po dniu 01 stycznia 2015 roku;

3) organie podatkowym - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Borzytuchom;

4) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć nakłady finansowe poniesione przez podatnika na:

a) wybudowanie nowego budynku lub jego części, o których mowa w pkt 1, na terenie Gminy Borzytuchom oraz zaadaptowanie tego budynku lub jego części do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) nabycie gruntu, budynku lub jego części, o których mowa w pkt 2, na terenie Gminy Borzytuchom oraz zaadaptowanie tego gruntu, budynku lub jego części na prowadzenie działalności gospodarczej;

5) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć: przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie podatnika w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających:

a) oddanie budynku lub jego części do użytkowania - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1,

b) nabycie gruntu, budynku lub jego części - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku podatników prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, bierze się po uwagę średnie zatrudnienie z całego okresu działalności podatnika poprzedzającego oddanie budynku lub jego części do użytkowania w przypadku wskazanym w §1 ust. 1 pkt 1 albo poprzedzającego nabycie gruntu, budynku lub jego części w przypadku wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2;

6) wartości nowej inwestycji - należy przez to rozumieć wysokość nakładów finansowych poniesionych na czynności wskazane w pkt 4 lit. a albo w pkt. 4 lit. b , liczonych według cen brutto (tj. z podatkiem vat).

§ 4. 1. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielona wyłącznie podatnikom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego podatnika w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie trzech lat podatkowych poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR, a w przypadku pomocy udzielanej podatnikowi działającemu w sektorze drogowego transportu towarów kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.

2. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w ust. 1, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

3. Pomocy w formie przewidzianej niniejszą uchwałą nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji Europejskiej.

§ 5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 przysługuje jeżeli wartość nowej inwestycji wyniosła powyżej kwoty 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje na okres:

1) 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostało utworzone jedno nowe miejsce pracy;

2) 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych od dwóch do trzech nowych miejsc pracy;

3) 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych od trzech do czterech nowych miejsc pracy;

4) 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej pięć nowych miejsc pracy; jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia obowiązywania niniejszej uchwały.

3. Aby uznać nowe miejsca pracy za utworzone w wyniku nowej inwestycji muszą one zostać utworzone przez podatnika najpóźniej do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w §6.

4. Ilość utworzonych nowych miejsc pracy nie może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania przez podatnika z tego zwolnienia. W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł, albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, podatnik zobowiązany jest w ciągu 60 dni zatrudnić nowego pracownika.

5. Niewykonanie przez podatnika obowiązku, o którym mowa w ust.4 zdanie 2, skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływał termin do zatrudnienia nowego pracownika, chyba, że niewykonanie obowiązku nastąpiło na skutek nadzwyczajnego zdarzenia losowego. W takim wypadku podatnik powinien zatrudnić nowego pracownika w najwcześniej możliwym terminie.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, zwany dalej w uchwale również wnioskiem, wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust. 3, musi być złożony w okresie obowiązywania uchwały, w terminie wskazanym w ust. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek wraz z kompletem dokumentów wymienionych w ust.3 musi być złożony, nie później niż 6 miesięcy od dnia:

1) oddania budynku lub jego części do użytkowania - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1;

2) nabycia gruntu, budynku lub jego części - w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2; Złożenie wniosku po upływie wyżej/wskazanego terminu stanowi podstawę do odmowy udzielenia pomocy przewidzianej w niniejszej uchwale.

3. Podatnik zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedłożyć:

1) kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną podatnika (np. zaświadczenie o wpisie w CEIDG lub odpis KRS );

2) kserokopię decyzji o nadaniu nr Regon;

3) kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości w odniesieniu, do której podatnik ubiega się o zwolnienie, z tym, że w przypadku zwolnienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały należy przedłożyć akt notarialny nabycia nieruchomości;

4) informację w sprawie podatku od nieruchomości lub deklarację na podatek od nieruchomości wykazującą grunty, budynki, lub ich części podlegające zwolnieniu;

5) kserokopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub kserokopię innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania (dot. zwolnienia określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały);

6) oświadczenie o spełnianiu warunków do udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały;

7) kserokopię dokumentów potwierdzających poniesienie nakładów finansowych na czynności, o których mowa w § 3 pkt 4 lit.a i lit.b (np. faktury, rachunki);

8) kserokopię umów o pracę z nowo zatrudnianymi pracownikami;

9) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia:

a) druki ZUS DRA - deklaracje rozliczeniowe za okres 12 miesięcy poprzedzających oddanie budynku lub jego części do użytkowania (w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) lub poprzedzających nabycie gruntu, budynku lub jego części (w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) a w przypadku podatników prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - deklaracje rozliczeniowe za cały okres działalności, wraz z drukami ZUS RCA-imienny wykaz miesięczny;

b) druki ZUS ZUA dla osób nowo przyjętych;

c) druki ZUS ZWUA dla osób zwalnianych;

10) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

11) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 ze zm.).

4. Podatnik, na żądanie organu podatkowego, przedkłada inne dowody i informacje niewymienione w uchwale, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

5. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi podatkowemu, iż spełnia przesłanki do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określone w niniejszej uchwale.

§ 7. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przysługuje z dniem powstania obowiązku podatkowego tj. z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed jego ostatecznym wykończeniem, pod warunkiem, że zostały spełnione wszystkie warunki, określone w uchwale niezbędne do uzyskania zwolnienia, a wniosek z załącznikami został złożony prawidłowo tj. zgodnie z wymogami określonymi w uchwale.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek o przyznanie zwolnienia wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, pod warunkiem, że zostały spełnione wszystkie warunki, określone w uchwale niezbędne do uzyskania zwolnienia, a wniosek z załącznikami został złożony prawidłowo tj. zgodnie z wymogami określonymi w uchwale.

§ 8. 1. Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do:

1) pisemnego powiadamiania o utracie prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę;

2) przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku, przez okres korzystania ze zwolnienia, informacji, o których mowa w §6 ust. 3 pkt 11,

3) przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku, przez okres korzystania ze zwolnienia, oświadczenia o utrzymaniu ilości nowych miejsc pracy wraz z deklaracjami ZUS potwierdzającymi stan zatrudnienia w poprzednim roku kalendarzowym (druki ZUS DRA, RCA, ZUA, ZWUA); wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały;

4) przedkładania na żądanie organu podatkowego innych dowodów i informacji niewymienionych w punktach 2-3, celem sprawdzenia spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez podatnika warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez podatnika.

§ 9. 1. W przypadku dopełnienia obowiązku, o którym mowa w §8 ust.1 pkt 1, podatnik traci prawo do zwolnienia począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §8 ust.1 pkt 1, podatnik traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w §8 ust. 1 pkt 2 informacji, o których mowa w §6 ust. 3 pkt 11, organ podatkowy wzywa podatnika do przedłożenia tych informacji w terminie 14 dni. Bezskuteczny upływ powyższego terminu skutkuje utratą przez podatnika prawa do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym informacje miały być złożone.

4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w §8 ust. 1 pkt 3 oświadczenia o utrzymaniu ilości nowych miejsc pracy i/lub deklaracji ZUS potwierdzających stan zatrudnienia w poprzednim roku kalendarzowym (druki ZUS DRA, RCA, ZUA, ZWUA), organ podatkowy wzywa podatnika do przedłożenia tych dokumentów w terminie 14 dni. Bezskuteczny upływ powyższego terminu skutkuje utratą przez podatnika prawa do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym dokumenty miały być złożone.

5. W przypadku nieprzedłożenia zgodnie z §8 ust.1 pkt 4 innych dowodów i informacji niewymienionych w §8 ust.1 pkt 2 i 3, organ podatkowy ponownie wzywa podatnika do przedłożenia tych dowodów i informacji w wyznaczonym przeze siebie terminie. Bezskuteczny upływ powyższego terminu skutkuje utratą przez podatnika prawa do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym dowody i informacje miały być złożone.

6. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za okres, w którym bezpodstawnie korzystał ze zwolnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm.).

§ 10. 1. Uchwały nie stosuje się do pomocy określonej w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Prawo do zwolnienia, o którym mowa w §1, nie obejmuje nieruchomości zajętych na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z OZE (odnawialne źródła energii);

2) działalność handlową detaliczną.

§ 11. 1. Zwolnienia, o którym mowa w §1, nie stosuje się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Borzytuchom, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 6.

2. W przypadku powstania zaległości z tytułu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, w trakcie korzystania ze zwolnienia, podatnik traci prawo do zwolnienia począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała zaległość.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady


Beata Kudlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 27 marca 2015 r.

(Nazwa miejscowości)

WNIOSEK

Na podstawie uchwały Nr ………….. Rady Gminy Borzytuchom z dnia ……..2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

wnoszę o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODATNIKA:

Imię i nazwisko albo pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym

Forma prawna przedsiębiorcy

Identyfikator podatkowy NIP, a w przypadku osoby fizycznej PESEL

REGON

Data utworzenia (rozpoczęcia prowadzenia działalności)

Adres siedziby podatnika

Adres do korespondencji

Adres nieruchomości wnioskowanej o zwolnienie od podatku od nieruchomości

Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach dotyczących niniejszego zwolnienia

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu kontaktowego do podatnika)

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCEJ ZWOLNIENIU

Podatnik wnosi o zwolnienie od podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, jeśli wiążą się z nowymi inwestycjami, w wyniku których zostali zatrudnieni nowi pracownicy.*

2) nowo nabyte grunty, budynki lub ich części, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, jeśli wiążą się z nowymi inwestycjami, w wyniku których zostali zatrudnieni nowi pracownicy.*

Zwolnieniu od podatku ma podlegać: działka gruntu, budynek, część budynku*.

( dalej poniżej należy wskazać bliższe dane identyfikujące nieruchomość m.in. numer księgi wieczystej, która jest prowadzona dla nieruchomości, oznaczenie działki gruntu w ewidencji, powierzchnię gruntu w metrach kwadratowych, powierzchnię użytkową budynku, części budynku w metrach kwadratowych)

III. DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NOWEJ INWESTYCJI

Wartość nowej inwestycji wyniosła kwotę ……………………złotych (słownie:………..…… ……….………………………………………………złotych ………………………... groszy).

Na powyższą kwotę składają się:1

1) koszty wybudowania budynku, części budynku* w wysokości ……………. złotych.

2) koszty zaadaptowania budynku, części budynku* na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości …………………. złotych.

Na powyższą kwotę składają się:2

1) koszty nabycia gruntu, budynku, części budynku* w wysokości …………….. złotych,

2) koszty zaadaptowania gruntu, budynku, części budynku* na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości ……………..…. złotych.

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ILOŚCI UTWORZONYCH NOWYCH MIEJSC PRACY

1. Średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających oddanie budynku, części budynku* do użytkowania w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy wynosiła ……………..3

W przypadku podatników prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, bierze się po uwagę średnie zatrudnienie z całego okresu działalności podatnika poprzedzającego oddanie budynku, części budynku do użytkowania.

2. Średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających nabycie gruntu, budynku, części budynku* w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy wynosiła ……………...4

W przypadku podatników prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, bierze się po uwagę średnie zatrudnienie z całego okresu działalności podatnika poprzedzającego nabycie gruntu, budynku, części budynku.

3. Aktualna liczba pracowników, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, na dzień złożenia niniejszego wniosku o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości wynosi ……..…….

4. W wyniku inwestycji utworzono …………….. nowych miejsc pracy.

5. Na nowych miejscach pracy zatrudniono nowych pracowników, wymienionych w poniższym zestawieniu:

L.p.

Imię i nazwisko zatrudnionego

Data zatrudnienia

Okres zatrudnienia (od - do)

Stanowisko

………………………….

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:

1 dotyczy zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 1 uchwały,

2 dotyczy zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 2 uchwały,

3 dotyczy zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 1 uchwały,

4 dotyczy zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 2 uchwały.

* niepotrzebne skreśl

Załączniki:

1) kserokopia dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorcy (np. zaświadczenie o wpisie w CEIDG lub odpis KRS);

2) kserokopia decyzji o nadaniu nr Regon;

3) kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości w odniesieniu, do której podatnik ubiega się o zwolnienie, a w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 uchwały akt notarialny nabycia nieruchomości;

4) deklaracja lub informacja na podatek od nieruchomości wykazująca grunty, budynki, grunty lub ich części podlegające zwolnieniu;

5) kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub kserokopia innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania (dot. zwolnienia określonego w § 1 ust.1 pkt 1 uchwały);

6) oświadczenie o spełnianiu warunków do udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały;

7) kserokopia dokumentów potwierdzające poniesienie kosztów na czynności, o których mowa w § 3 pkt 4 lit.a i lit.b uchwały (np. faktury, rachunki);

8) kserokopia umów o pracę z nowo zatrudnianymi pracownikami;

9) dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia:

a) druki ZUS DRA - deklaracje rozliczeniowe za okres 12 miesięcy poprzedzających oddanie budynku lub jego części do użytkowania (w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 1) lub poprzedzających nabycie gruntu, budynku lub jego części (w przypadku zwolnienia, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 2) a w przypadku podatników prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - deklaracje rozliczeniowe za cały okres działalności,

wraz z drukami ZUS RCA-imienny wykaz miesięczny;

b) druki ZUS ZUA dla osób nowo przyjętych;

c) druki ZUS ZWUA dla osób zwalnianych;

10) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

11) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 ze zm.).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 27 marca 2015 r.

.............................................................………………., dnia .....................

/ nazwa podatnika/ (miejscowość)

...................................................................................

/adres siedziby/

..............................................................

/miejsce prowadzenia działalności

na terenie Gminy Borzytuchom /

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO UDZIELENIA POMOCY DE MINIMIS W FORMIE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W związku z wnioskiem o zwolnienie od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Nr …………….. Rady Gminy Borzytuchom z dnia ………2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zwanej dalej uchwałą, jako wnioskodawca/jako osoba uprawniona do reprezentacji wnioskodawcy* oświadczam, że:

1) wartość nowej inwestycji w rozumieniu §3 pkt 6 w zw. z §3 pkt 4 uchwały wyniosła kwotę przewyższającą kwotę 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),

2) wnioskodawca w wyniku nowej inwestycji utworzył ……. nowych miejsc pracy. Na nowych miejscach pracy zatrudniono nowych pracowników, wymienionych poniżej w zestawieniu:

L.p.

Imię i nazwisko zatrudnionego

Data zatrudnienia

Okres zatrudnienia (od - do)

Stanowisko

3) osoby nowo zatrudnione otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułów ubezpieczeń społecznych;

4) prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale, nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wskazanych w § 10 ust.2 uchwały;

5) wnioskodawca nie zalega z zapłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Borzytuchom, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości;

6) zostałem poinformowany, że na wnioskodawcy, ciąży obowiązek wykazania organowi podatkowemu, iż spełnia przesłanki do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określone w uchwale.

…….…………………….

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

*- niepotrzebne skreśl


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/15
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 27 marca 2015 r.

.............................................................……………….., dnia .....................

/ nazwa podatnika/ (miejscowość)

...................................................................................

/adres siedziby/

..............................................................

/miejsce prowadzenia działalności

na terenie Gminy Borzytuchom /

OŚWIADCZENIE PODATNIKA W SPRAWIE UTRZYMANIA ILOŚCI NOWYCH MIEJSC PRACY

W związku z korzystaniem ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr …………….. Rady Gminy Borzytuchom z dnia ………2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jako podatnik/jako osoba uprawniona do reprezentacji podatnika*, oświadczam, że :

W roku …………….. podatnik utrzymał ilość nowych miejsc pracy utworzonych w związku z przedmiotową inwestycją, i ta ilość nowych miejsc pracy wynosiła ……

Na w/w miejscach pracy byli zatrudnieni pracownicy:

L.p.

Imię i nazwisko zatrudnionego

Data zatrudnienia

Okres zatrudnienia (od - do)

Stanowisko

…….…………………….

(pieczątka i podpis podatnika)

Załączniki:

- deklaracje ZUS potwierdzające stan zatrudnienia w roku, którego dotyczy oświadczenie (druki ZUS DRA, RCA, ZUA, ZWUA);

- w przypadku zmiany osoby pracownika w ramach tego samego miejsca pracy załącza się do oświadczenia kopię umowy o pracę z nowym pracownikiem.

* - niepotrzebne skreśl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »