| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm. z 2015r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do każdej deklaracji o której mowa w ust. 1, składanej przez właścicieli nieruchomości należy dołączyć:

a) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument (zaświadczenie) potwierdzający ilość zużytej wody za rok poprzedni, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, wydany przez operatora sieci wodociągowej.

b) w przypadku braku opomiarowania (wodomierza) należy przyjąć metodę opisaną w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

c) w przypadku nieruchomości, które stanowią współwłasność więcej niż jednego właściciela lub użytkownika wieczystego, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa jeden ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, załączając do niej druk "dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych nieruchomości", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

d) do ilości zużytej wody deklarowanej na dany rok nie wlicza się zużycia wody użytej do podlewania ogródków.

3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 i §1 ust. 3, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie w terminie:

a) do 31 grudnia każdego roku na rok kolejny, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, z zastrzeżeniem lit. b),

b) do 30 czerwca 2015 roku w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,

c) do 15 lutego każdego roku w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

d) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

e) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) 14 dni od dnia zmiany ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości określonej w poprzedniej deklaracji.

§ 3. 1. Deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen.J.Hallera 19.

2. Deklaracje w formie elektronicznej należy dostarczyć za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

§ 4. Traci moc uchwała nr LXII/622/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Klein


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/67/2015
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/67/2015
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/67/2015
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »