| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Kobylnica

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie utworzenia Kobylnickiej Rady Seniorów

Na podstawie art 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[1]))

uchwala się co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Gminy Kobylnica, tworzy się Kobylnicką Radę Seniorów mającą charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 2. Nadaje się Statut Kobylnickiej Rady Seniorów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica


Leon Kiziukiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XII/70/2015
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 7 maja 2015 r.

Statut Kobylnickiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa zasady działania Kobylnickiej Rady Seniorów , zwanej dalej ,,Radą", oraz tryb wyboru jej członków.

§ 2. 1. Głównym celem Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy.

2. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, który w oparciu o wiedzę i doświadczenia osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz środowisk senioralnych współpracuje z władzami Gminy Kobylnica w zakresie spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

3. Rada powoływana jest na okres kadencji Rady Gminy Kobylnica, przy czym Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady, nie dłużej niż do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji kolejnej Rady Gminy Kobylnica.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Kobylnickiej Rady Seniorów.

§ 3. Rada działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,

2) wspieranie aktywności ludzi starszych,

3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,

5) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,

6) tworzenia przestrzeni, rozwiązań architektonicznych i komunikacyjnych przyjaznych seniorom.

§ 4. Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) monitorowanie potrzeb seniorów z Gminy Kobylnica,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

5) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Gminy Kobylnica ze środowiskiem osób starszych,

6) integracja środowiska senioralnego,

7) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

8) przedstawianie Wójtowi Gminy Kobylnica wniosków i sprawozdań z działalności Rady Seniorów.

§ 5. W sprawach dotyczących seniorów Rada Seniorów realizuje swoje cele poprzez :

1) opiniowanie projektów uchwał skierowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylnicy do Kobylnickiej Rady Seniorów,

2) występowanie do Rady Gminy Kobylnica za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,

3) inicjowanie działań dotyczących życia seniorów,

4) współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

Rozdział 3.
Tryb powoływania, odwoływania i wyborów członków Kobylnickiej Rady Seniorów

§ 6. 1. W skład Rady wchodzi 9 osób, w tym:

1) 3 osoby zgłoszone przez Wójta,

2) 6 osób będącymi reprezentantami osób starszych oraz przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych, których kandydatury zostały zgłoszone przez:

a) stowarzyszenia działające na rzecz osób starszych

b) inne podmioty mające na celu wspieranie osób starszych ( fundacje związki wyznaniowe, rady sołeckie itp.)

c) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców gminy.

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż określona w ust.1 pkt 2 przeprowadza się wybory 6 spośród zgłoszonych kandydatów na zebraniu zainteresowanych osób i podmiotów zwołanym przez Wójta, w głosowaniu jawnym.

3. Wójt w drodze zarządzenia:

1) ustala termin składania zgłoszeń kandydatów,

2) ustala wzór karty zgłoszenia kandydata i oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

3) określa termin i miejsce wyborów, o których mowa w ust.2,

4) podaje do wiadomości publicznej wyniki wyborów,

5) powołuje Kobylnicką Radę Seniorów spośród kandydatów wybranych w sposób, o którym mowa w ust.1 i 2.

4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:

1) w przypadku rezygnacji,

2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) w razie śmierci

5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Kobylnickiej Rady Seniorów uzupełnienia składu rady dokonuje Wójt, wówczas zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4.
Organizacja i tryb działania Kobylnickiej Rady Seniorów

§ 7. 1. Pierwsze posiedzenie Kobylnickiej Rady Seniorów zwołuje Wójt lub wyznaczona przez niego osoba, która przewodniczy temu posiedzeniu.

2. Kobylnicka Rada Seniorów wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z wyborów sporządza się protokół.

3. Pracami Kobylnickiej Rady Seniorów kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący.

4. Do zadań przewodniczącego Kobylnickiej Rady Seniorów należy:

1) reprezentowanie i kierowanie bieżącymi sprawami Kobylnickiej Rady Seniorów,

2) ustalenie terminów posiedzeń,

3) zwoływanie posiedzeń,

4) prowadzenie posiedzeń,

5) ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

5. Z upoważnienia przewodniczącego Kobylnickiej Rady Seniorów jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

6. Do praw członków Kobylnickiej Rady Seniorów należy:

1) proponowanie tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach Kobylnickiej Rady Seniorów,

2) zabieranie głosu w dyskusjach,

3) branie udziału we wszystkich przedsięwzięciach Kobylnickiej Rady Seniorów,

4) konsultowanie spraw dotyczących seniorów oraz doradzanie w tych sprawach,

5) inicjowanie działań mających na celu zaspokajanie interesów i potrzeb seniorów.

7. Stanowiska i opinie Kobylnickiej Rady Seniorów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Posiedzenia Kobylnickiej Rady Seniorów odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

9. Posiedzenia Kobylnickiej Rady Seniorów są jawne.

10. W pracach Kobylnickiej Rady Seniorów mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Gminy Kobylnica, Wójt Gminy Kobylnica i inni zaproszeni goście w tym przedstawiciele organizacji i instytucji, które nie maja swojej reprezentacji w Radzie.

11. Z każdego posiedzenia Kobylnickiej Rady Seniorów sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.

12. Protokół powinien zawierać :

1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

3) porządek obrad,

4) streszczenie przedstawianych zagadnień oraz oświadczenia składane do protokołu,

5) wnioski spisane w pełnym brzmieniu,

6) wyniki głosowania

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Obsługę administracyjną Kobylnickiej Rady Seniorów zapewnia Wójt Gminy Kobylnica.

§ 9. Członkowie Kobylnickiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 10. Kobylnicka Rada Seniorów nie dysponuje samodzielnym budżetem.

§ 11. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Gminy Kobylnica z własnej inicjatywy, na wniosek Kobylnickiej Rady Seniorów lub na wniosek Wójta Gminy Kobylnica w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.


[1]) Dz. U z 2013 r, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »