| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Puck

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY PUCK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

a) zmieszanych odpadów komunalnych,

b) papieru i tektury,

c) metalu,

d) tworzyw sztucznych,

e) szkła,

f) odpadów zielonych i biodegradowalnych,

g) przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki),

h) zużytych baterii i akumulatorów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

l) zużytych opon.

2. Odpady, o których mowa w pkt.1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od momentu ich powstania, poddając je segregacji.

3. Odpady wymienione w pkt.1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

4. Odpady niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której odpady powstają.

5. Papier i tekturę należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

6. Tworzywa sztuczne należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której odpady powstają oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dopuszcza się umieszczanie metali w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych.

7. Szkło należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której odpady powstają oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Odpady zielone i biodegradowalne należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do tego celu bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której odpady powstały. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach. Ustala się obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogródków we wszystkich rodzajach zabudowy.

9. Przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki) należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

10. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgromadzić w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę Puck oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. O terminach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieszkańcy będą powiadamiani poprzez ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej Gminy Puck oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy Puck.

12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę Puck oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. O terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą powiadamiani poprzez ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej Gminy Puck oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy Puck.

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wyłącznie te, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych, nie wymagających zezwoleń, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

14. Zużyte opony z samochodów osobowych należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 3.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

b) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

c) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi norm określonych odrębnymi przepisami.

§ 6.

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1. pojemniki na odpady komunalne o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l,

2. worki na odpady komunalne o pojemności od 60 l do 120 l,

3. kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l,

4. kontenery na odpady komunalne o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3.

§ 7.

1. Zebrane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne.

2. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznakowane worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

§ 8.

1. Do zbierania odpadów komunalnych ustala się minimalną pojemność pojemnika, w jaki powinna być wyposażona każda nieruchomość tj. pojemnik o pojemności 110 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady:

a) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o wielkości 110 l,

b) 3 l - na każdego ucznia i pracownika, dla szkół i przedszkoli, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o wielkości 770 l,

c) 25 l - na każde miejsce dla konsumenta i osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o wielkości 110 l, dla barów, restauracji, z tym, że przekroczenie wielkości pojemnika powoduje konieczność dostawienia kolejnego pojemnika,

d) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości należy ustawić na zewnątrz lokalu co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne.

§ 9.

1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenie nieruchomości w widocznym miejscu specjalnie do tego wydzielonym, na równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady we właściwym stanie:

a) sanitarnym, poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje,

b) technicznym, poprzez stałą naprawę ich szczelności.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.

4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy wyposażyć nieruchomość w odrębny pojemnik na odpady komunalne oraz zawrzeć stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Wójta Gminy Puck.

§ 10.

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów na drogach publicznych:

1. w terenie zabudowanym - pojemniki o wielkości od 35 l do 70 l usytuowane w odległości co najmniej 500 m od kolejnego urządzenia,

2. w terenie niezabudowanym - pojemniki o wielkości 35 l usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie.

5. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru zgromadzonego szkła - jeden raz na dwa tygodnie.

6. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru zgromadzonego tworzywa sztucznego - jeden raz na dwa tygodnie.

7. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru zgromadzonego papieru i tektury - jeden raz na dwa tygodnie.

8. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych - jeden raz na tydzień w okresie od 1 marca do 30 listopada. W pozostałym okresie tj. od 1 grudnia do 28 lutego odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z częstotliwością jeden raz na miesiąc.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany zgodnie z § 2 pkt 11, co najmniej raz w roku.

10. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z § 2 pkt 12, co najmniej raz w roku.

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na miesiąc.

3. Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych:

a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 48 godzin od złożenia,

b) częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z instrukcji ich eksploatacji,

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13.

W celu ograniczenia powstawania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

a) złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu psa (załącznik nr 1 do Regulaminu),

b) wnoszenie opłaty od posiadania psów, której stawkę i zasady poboru ustala w drodze uchwały Rada Gminy Puck,

c) powiadamianie Urzędu Gminy Puck o ewentualnych zmianach stanu posiadania psa, jego zbyciu lub śmierci w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany,

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

e) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

§ 16.

Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 17.

Zasady postepowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Puck reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Puck w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck".

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18.

1. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, instytucji użyteczności publicznej.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.),

b) wszelkie uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych i zoohigienicznych,

b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

c) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne oraz sąsiednie nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

d) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,

e) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej:

- 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, podwórza i ogrodu,

- 10 m od granicy z sąsiednią posesją i 30 m od budynków cudzych.

- pasieki muszą być oddzielone stałą przeszkodą tj. parkanem, murem, krzewami w wysokości co najmniej 3 m.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym terenie Gminy Puck.

2. Właściciele obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca wiosny i jesieni oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 22.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwała Nr XXIV/78/12 Rady Gminy Puck z dnia 27 września 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck oraz Uchwała Nr XXXIV/65/13 Rady Gminy Puck z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/78/12 Rady Gminy Puck z 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Pomieczyńska


Załącznik do Uchwały Nr VI/56/15
Rady Gminy Puck
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zmiany norm prawnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach przyjęte ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 87) obligują radę gminy do dokonania zmian przepisów prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Treść i zakres regulaminu określają przepisy art. 4 wyżej wymienionej ustawy. Mają one charakter wyczerpujący i tym samym rada gminy, uchwalając regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień. Zagadnienia podniesione w regulaminie muszą bezwzględnie odpowiadać zakresowi delegacji ustawowej.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ww. ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.4a,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

W oparciu o powyższe zagadnienia opracowany został ujednolicony tekst Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, który określa zasady utrzymania standardów czystości i porządku na terenach położonych w granicach administracyjnych Gminy Puck.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck" uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puck wskazana w piśmie z dnia 10.04.2015 roku o sygnaturze SE.HK/472/2/AL./15

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i właściwe.

.

Wójt Gminy Puck


Tadeusz Puszkarczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »