| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo w postaci ogólnodostępnych skwerów rekreacyjno - wypoczynkowych (zwanych dalej obiektami).

2. Do obiektów, o których mowa w pkt. 1 należą:

1) Aleja Gwiazd Sportu i Skwer A. Abrahama,

2) Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Jachtowej we Władysławowie,

3) Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy "Szotland nad Zatoką", przy ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie,

4) Estrada koncertowa wraz z przyległym terenem rekreacyjnym na zapleczu Ratusza Urzędu Miejskiego we Władysławowie,

5) Skwer Gen. J. Hallera przy ul. Morskiej we Władysławowie,

6) Promenada Światowida w Jastrzębiej Górze,

7) Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Szkolnej w Tupadłach,

8) Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy przy ul. Kolorowej w Karwi.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów:

1) obiekty są powszechnie dostępne do celów i na potrzeby zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) korzystanie z obiektów odbywa się na zasadach określonych w regulaminie korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 2 pkt. 2 ogłoszony jest na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na terenie obiektów lub bezpośrednio przy obiektach oraz na stronie internetowej Gminy Władysławowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr LVIII/565/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: regulaminu korzystania z Alei Gwiazd Sportu i Skweru Abrahama we Władysławowie, Promenady Światowida w Jastrzębiej Górze oraz skweru przy ul. Kolorowej w Karwi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Klein


Załącznik do Uchwały Nr VII/68/2015
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WŁADYSLAWOWO

1. Regulamin obowiązuje na ogólnodostępnych skwerach rekreacyjno - wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo, służących zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

2. Osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.

3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie obiektów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów). Za dzieci pozostawione bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1) niszczenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych elementów wyposażenia obiektów,

2) wprowadzania zwierząt - za wyjątkiem psów na smyczy i w kagańcach (psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające otoczeniu) - właściciele i opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania nieczystości po swoich zwierzętach,

3) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,

4) zaśmiecania terenu, palenia ognisk (poza miejscami do tego wyznaczonymi), używania materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych,

5) niszczenia zieleni, trawników oraz roślinności niskiej i wysokiej, wyrywania roślin i zrywania kwiatów,

6) zanieczyszczania wody, wchodzenia i kąpieli w fontannie, w przypadku jej występowania,

7) puszczania lampionów,

8) używania i jazdy pojazdami kołowymi, napędzanymi siłą mięśni np. gokarty, deskorolki, rowery, itp. w miejscach do tego nie przewidzianych,

9) używania i jazdy mechanicznymi urządzeniami rozrywkowymi typu koniki itp.,

10) wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów:

- Policji,

- Straży Miejskiej,

- Pogotowania Ratunkowego,

- Służb technicznych i utrzymania czystości, będących w akcji,

- Służb porządkowych, podczas imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

11) zachowań zakłócających spokój, porządek publiczny i bezpieczeństwo innych użytkowników,

12) prowadzenia działalności handlowo - usługowej, umieszczania reklam i używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody Burmistrza Władysławowa,

13) organizowania wszelkiego rodzaju imprez bez zgody Burmistrza Władysławowa.

6. Zabrania się przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac remontowych lub innych wynikających z decyzji administratora.

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych elementów wyposażenia obiektu należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego we Władysławowie tel.: 58-674-54-00.

8. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie obiektów należy poinformować:

NUMER ALARMOWY

112

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

POLICJA

997

STRAŻ POŻARNA

998

STRAŻ MIEJSKA

666 059 507

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »