| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Gniewino

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40,
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami[1])), art. 4 ust. 1 i art.13, pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 ze zmianą z 2011 r., Nr 117, poz. 676) Rada Gminy Gniewino Uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewino" uchwalonego Uchwałą nr 26/III/2002 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz na podstawie Uchwały Nr XLIX/366/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino.

§ 2.

1. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzonych uwag
do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowana, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Informacje ogólne dotyczące planu:

1) przedmiotowy plan miejscowy dotyczy odnawialnych źródeł energii w postaci lokalizacji elektrowni wiatrowych;

2) łączna powierzchnia opracowania wynosi 55,5 ha;

3) łączna moc elektrowni wiatrowych nie przekroczy 7,0 MW;

4) dopuszczalna moc jednostkowa elektrowni wiatrowej do 3,5 MW;

5) maksymalna wysokość całkowita projektowanych elektrowni wiatrowych - 160 m;

6) dopuszczalny poziom hałasu - 106,5 dBA.

§ 3.

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§ 4.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

1. Celem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:

1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, jako proekologicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego w środowisku;

2) umożliwienie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego wpływ na ożywienie gospodarcze terenu gminy i jej atrakcyjność turystyczną;

3) wprowadzenie unormowań prawnych umożliwiających zgodne z prawem lokalizowanie przedsięwzięcia w terenie;

4) zasady ochrony i kształtowania zabudowy;

5) zasady ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego;

2. Na obszarze planu wyznaczono następujące tereny urbanistyczne:

1) Tereny o głównym przeznaczeniu związanym z energetyką wiatrową:

01. EE - 02.EE - tereny z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych (zgodnie z § 5 pkt.1) wraz z drogami i placami eksploatacyjnymi oraz infrastrukturą techniczną (zgodnie z §5, pkt. 3, ze szczególnym uwzględnieniem sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych, urządzeń, obiektów i instalacji, GPZ, placów postojowych i magazynowych, masztów pomiarowych, a także łopat wirnika elektrowni wiatrowych nad powierzchnią terenu - z zastrzeżeniem, że infrastruktura techniczna oraz część obszaru zajmowanego przez łopaty wirnika może znajdować się również poza terenem 01-02.EE);

2) Tereny o głównym przeznaczeniu rolnym:

03. R- 04.R - tereny rolne z zakazem zabudowy mieszkaniowej, w tym również zagród rolniczych oraz zakazem lokalizacji części budowlanych elektrowni wiatrowych;

3) Tereny leśne:

05. LS - 10.LS - tereny leśne, w tym również zadrzewienia,zieleni naturlanej w tym zakrzaczenia i nieużytki, z zakazem zabudowy, bez możliwości zmiany przeznaczenia terenu;

4) Tereny dróg wewnętrznych:

11. KDW - tereny dróg o klasie drogi wewnętrznej;

5) Tereny o głównym przeznaczeniu związanym z lokalizacją dróg eksploatacyjnych
i infrastruktury technicznej związanej z energetyką wiatrową:

12. I/KW - 13.I/KW - tereny, na których możliwa jest lokalizacja dróg eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej (m.in.: sieci energetyczne, telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia i instalacje, GPZ, place eksploatacyjne, postojowe i magazynowe, maszty pomiarowe itp., łopaty wirnika elektrowni wiatrowych nad powierzchnią terenu - z zastrzeżeniem, że infrastruktura techniczna, zatoczki do wymijania samochodów oraz część obszaru zajmowanego przez łopaty wirnika może znajdować się poza terenem wewnętrznym I/KW).

3. Następujące oznaczenia graficzne wniesione na rysunek obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny urbanistyczne o różnych funkcjach;

2) projektowane funkcje terenów urbanistycznych;

3) granice stref ochronnych wyłączonych z lokalizacji elektrowni wiatrowych;

4) granice terenu objętego planem;

5) zasady kształtowania zabudowy.

Rozdział II.
Ustalenia Ogólne

§ 5.

Definicje użytych pojęć:

1. Elektrownia wiatrowa- urządzenie techniczne stanowiące całość techniczno-użytkową, służące do przetwarzania energii mechanicznej wiatru na energię elektryczną, składające się z:

a) części budowlanych, tj. fundamentów i wieży nośnej;

b) niezbędnych funkcjonalnie instalacji i urządzeń, w tym łopat wirnika/gondoli;

2. Droga eksploatacyjna- droga łącząca drogę publiczną lub wewnętrzną z elektrownią wiatrową, elektrownie wiatrowe między sobą oraz plac eksploatacyjny elektrowni, place postojowe
i magazynowe dla potrzeb elektrowni wiatrowych, farmy wiatrowej oraz infrastruktury technicznej.

3. Infrastruktura techniczna- sieci infrastruktury technicznej, a także urządzenia i obiekty związane z ich kontrolą, nadzorem i funkcjonowaniem, stacje transformatorowe, urządzenia i instalacje, GPZ, stacje rozdzielcze, maszty pomiarowe, magazyny do obsługi, place, itp.

4. Przeznaczenie podstawowe terenu- dominująca na danym terenie funkcja istniejąca lub projektowana, obejmująca więcej niż 50% powierzchni terenu.

5. Przeznaczenie terenu uzupełniające- funkcja stanowiąca uzupełnienie funkcji podstawowej,
nie przekraczająca 49% powierzchni terenu.

6. Rysunek planu- załącznik graficzny do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Obszar planu- cały obszar objęty granicami opracowania miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8. Teren urbanistyczny- wyznaczony liniami rozgraniczającymi, o podobnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.

9. Wysokość zabudowy- zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie dotyczy masztów i urządzeń telekomunikacji.

§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Ze względów przyrodniczych wyklucza się lokalizację części budowlanych elektrowni wiatrowych w obrębie istniejących terenów leśnych oraz zbiorników wodnych;

2. Ustala się zachowanie oraz ochronę istniejących na obszarze planu wód powierzchniowych, śródlądowych, stawów, oczek wodnych, nieużytków oraz terenów podmokłych;

3. Ochronie podlegają istniejące aleje wzdłuż dróg oraz inne zadrzewienia wskazane na rysunku planu - usunięcie drzew możliwe na podstawie przepisów odrębnych;

4. Na terenie planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Żaden też z terenów leżących w granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Na terenie objętym opracowaniem planu nie zlokalizowano terenów o spadku powyżej 15%, na których w momencie uruchomienia procesów inwestycyjnych może powstać zagrożenie ruchami masowymi ziemi;

5. Nie zmienia się dotychczasowego użytkowania terenu objętego strefą oddziaływania hałasu (zarówno istniejących jak i projektowanych elektrowni wiatrowych) - zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej;

6. Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej na przedmiotowym terenie działalności gospodarczej musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska, nie może powodować przekroczenia standardów imisyjnych (w tym głównie hałasu), a oddziaływanie instalacji lub urządzeń nie może powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi;

7. Zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami, a dopuszczalne normy hałasu projektowanych elektrowni nie mogą przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych;

8. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

9. Podczas realizacji ustaleń powyższego planu miejscowego należy uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów;

10. Dopuszcza się realizację placów montażowych obsługujących elektrownie wiatrowe oraz terenów komunikacyjnych (w szczególności zjazdy i skrzyżowania w promieniu skrętu dla przewozów ponadgabarytowych) niezbędnych na czas budowy i demontażu urządzeń związanych z funkcjonowaniem farmy wiatrowej wyłącznie jako obiekty tymczasowe;

§ 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Na terenie opracowania nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską.

2. Na terenie opracowania nie występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

3. Na terenie opracowania nie występują obszary ochroną archeologiczną.

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: Ustala się następujące zasady obsługi:

1. Energia elektryczna:

1) elektrownie wiatrowe należy połączyć siecią elektroenergetyczną z głównym punktem zasilania elektroenergetycznego zlokalizowanym na obszarze lub poza obszarem planu;

2) wszelkie kolizje elektrowni wiatrowych z istniejącą siecią elektroenergetyczną mogą być usunięte tylko na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

3) dopuszcza się lokalizację nowej stacji elektroenergetycznej, stacji transformatorowych, rozdzielczych oraz innych urządzeń i instalacji dla potrzeb obsługi elektrowni wiatrowych
na obszarze planu;

4) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych sieci energetycznych nn (niskiego napięcia), SN (średniego napięcia) oraz sieci napowietrzno-kablowych WN (wysokiego napięcia) dla obsługi elektrowni wiatrowych oraz obiektów z nimi związanych, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych;

5) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych sieci energetycznych nn (niskiego napięcia), SN (średniego napięcia) i WN (wysokiego napięcia) nie związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych oraz obiektami z nimi związanymi, jeśli nie ograniczą, nie utrudnią i nie uniemożliwią możliwości inwestycyjnych dla infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem farmy elektrowni wiatrowych; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę napowietrznych sieci elektro-energetycznych;

6) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych i naziemnych urządzeń, obiektów i instalacji (w tym słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV) dla potrzeb obsługi, kontroli i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych nn, SN i WN;

7) na całym obszarze planu dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci elektroenergetycznych.

2. Telekomunikacja:

1) adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną na potrzeby planu i dopuszcza się jej rozbudowę w postaci kabla podziemnego na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę
na sieć kablową;

3) adaptuje się sieć telewizji kablowej i dopuszcza się jej rozbudowę na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

4) dopuszcza się budowę i przebudowę sieci telekomunikacyjnych na całym obszarze planu

5) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych i naziemnych urządzeń, obiektów i instalacji dla potrzeb obsługi, kontroli i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych.

3. Zaopatrzenie w wodę:

1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia dla potrzeb planu miejscowego;

2) nie przewiduje się obsługi terenów położonych w granicach planu w nowe sieci wodociągowe;

3) dopuszcza się przebieg sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg na terenie planu, do obsługi miejscowości oraz zabudowy zlokalizowanych w sąsiedztwie planu;

4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg,
za zgodą właściciela gruntu;

4. Odprowadzenie ścieków i wód opadowych:

1) na terenie opracowania nie istnieje kanalizacja zbiorcza odprowadzająca ścieki do oczyszczalni;

2) nie przewiduje się obsługi terenów położonych w granicach planu w zbiorczą kanalizację sanitarną;

3) dopuszcza się przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg na terenie planu, do obsługi miejscowości oraz zabudowy zlokalizowanych w sąsiedztwie planu;

4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury kanalizacyjnej poza liniami rozgraniczającymi dróg,
za zgodą właściciela gruntu;

5) wody opadowe lub roztopowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu;

6) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych (np. dróg, placów, itp.) - rozprowadzenie powierzchniowe po terenie w granicach własności nieruchomości; wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych wymagają podczyszczenia do parametrów zgodnych z przepisami odrębnymi;

5. Zaopatrzenie w ciepło: nie przewiduje się;

6. Zaopatrzenie w gaz: nie przewiduje się.

7. Gospodarka odpadami: musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Obsługa komunikacyjna:

1) w obrębie dróg dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg publicznych i wewnętrznych dla potrzeb budowy i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych;

3) na obszarze planu dopuszcza się wydzielenie dróg eksploatacyjnych o min szerokości 4,5 m na odcinkach prostych na potrzeby obsługi elektrowni wiatrowych,

4) dopuszcza się lokalizację zatoczek do wymijania samochodów;

5) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację placów eksploatacyjnych (montażowych), placów postojowych i magazynowych dla celów budowy i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych.

6) dopuszcza się przebudowę dróg oraz budowę zjazdów;

9. Dopuszcza się lokalizację masztów do pomiarów prędkości wiatru na terenach rolnych
w granicach opracowania.

10. Na obszarze planu dopuszcza się przebudowę oraz rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

§ 9.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Podziały geodezyjne:

a) podziały geodezyjne zgodnie z zasadami zawartymi w kartach dla poszczególnych terenów, nie dotyczy dodzieleń w celu polepszenia zagospodarowania istniejących działek, z tolerancją do 5%;

b) zachowuje się istniejący podział geodezyjny, nie spełniający standardów wielkości działek przewidywanych uchwałą, zatwierdzony przed wejściem w życie planu miejscowego;

c) dopuszcza się w każdym terenie elementarnym wydzielenie nowej działki niezbędnej pod elektrownie wiatrowe, przeprowadzenie infrastruktury technicznej oraz projektowanego układu komunikacyjnego;

d) zasady podziału na nowe działki ustalono w zapisach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.

2) Zasady dotyczące wymagań kształtowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszcza się lokalizację kierunkowskazów informacyjnych i informatorów dotyczących rozmieszczenia w obszarze planu ważnych obiektów - w pasach drogowych, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy drogi, a także na działkach prywatnych;

b) możliwość lokalizacji reklam wolnostojących - dopuszcza się bez ograniczeń;

c) ogrodzenia należy ujednolicić co do wysokości i użycia materiału: preferowane ogrodzenia
o wysokości 1,0 - 1,5 m, dopuszczalne materiały tradycyjne tj. drewno, cegła, kamień, elementy kute, ewentualnie siatka lub przęsła stalowe lub aluminiowe;

d) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych elementów betonowych;

3) Obszary przeznaczone do rehabilitacji i jej zasady: Nie ustala się.

4) Ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu: Z uwagi na sąsiedztwo obszaru opracowania i terenów kolejowych - zamkniętych (linia kolejowa nr 230 Wejherowo - Garczegorze) występują ograniczenia dotyczące sytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych wynikające z zapisówUstawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 07.16.94 ze zm.)orazRozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagańw zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzenia i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 153, poz. 955);

Rozdział III.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów urbanistycznych:

§ 10.

1. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01.EE, 02.EE, wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:
NUMER TERENU URBANISTYCZNEGO I SYMBOL: 01.EE, 02.EE,

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - tereny z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych (zgodnie z § 5 pkt.1) wraz z drogami i placami eksploatacyjnymi oraz infrastrukturą techniczną (zgodnie z §5, pkt. 3,
ze szczególnym uwzględnieniem sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych, urządzeń, obiektów i instalacji, GPZ, placów postojowych
i magazynowych, masztów pomiarowych, a także łopat wirnika elektrowni wiatrowych nad powierzchnią terenu - z zastrzeżeniem, że infrastruktura techniczna oraz część obszaru zajmowanego przez łopaty wirnika może znajdować się również poza terenem 01.EE - 02.EE);

b) przeznaczenie uzupełniające - nie ustala się;

c) tymczasowe - nie ustala się;

2) Ogólne warunki urbanistyczne:

a) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych oraz dróg i placów eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej w granicach wyznaczonych terenów oznaczonych symbolami 01.EE, 02.EE.

b) poza terenem zajętym bezpośrednio na elektrownie, drogi i place eksploatacyjne dopuszcza się użytkowanie rolne terenu;

c) na całym obszarze dopuszcza się budowę podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej
z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

d) wskazane jest zachowanie w miarę możliwości istniejących zadrzewień śródpolnych
- dopuszcza się likwidację zadrzewień i krzewów w przypadku kolizji z elektrowniami wiatrowymi, infrastrukturą techniczną lub układem drogowym;

e) po zakończeniu robót budowlano-montażowych na terenach nie zainwestowanych należy przywrócić pierwotną funkcję terenów;

f) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej;

g) emisja hałasu i wibracji pochodząca z elektrowni nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie oraz musi się w mieścić
w normach określonych przepisami odrębnymi, emitowane źródło hałasu nie może być szkodliwe dla zwierząt gospodarskich.

3) Wskaźniki urbanistyczne:

a) maksymalna wysokość najwyższego punktu łopaty wirnika elektrowni wiatrowej nad poziomem terenu nie może przekraczać 160 m licząc od powierzchni terenu (wysokość masztu do 100 m);

b) dopuszczalna moc jednostkowa elektrowni wiatrowej do 3,5 MW;

c) dopuszczalny poziom hałasu jednej elektrowni wiatrowej - 106,5 dBA;

d) zakaz lokalizacji części budowlanej elektrowni wiatrowych poza granicami wyznaczonych terenów o symbolach 01.EE - 02.EE, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały;

e) podział na nowe działki: dopuszcza się wydzielenie nowych działek pod elektrownie wiatrowe, drogi i place eksploatacyjne (w tym z możliwością przeznaczenia nowowydzielonych działek drogowych pod drogi publiczne za zgodą właściciela działki) i pozostałą infrastrukturę techniczną, o powierzchni wynikającej z potrzeb technicznych oraz projektu budowlanego;

f) obsługa komunikacyjna - w oparciu o istniejący lub projektowany układ komunikacyjny, w tym drogi eksploatacyjne; nawierzchnie dróg eksploatacyjnych półprzepuszczalne lub nieutwardzone;

g) zakaz grodzenia terenów lokalizacji poszczególnych wież elektrowni;

h) zakaz zabudowy mieszkaniowej.

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 03.R, 04.R, wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:
NUMER TERENU URBANISTYCZNEGO I SYMBOL: 03.R, 04.R.

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - tereny rolne z zakazem zabudowy mieszkaniowej, w tym również zagród rolniczych oraz zakazem lokalizacji elektrowni wiatrowych (w zakresie części budowlanej), dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych służących do produkcji rolnej;

b) przeznaczenie uzupełniające - sieci infrastruktury technicznej, a także urządzenia i obiekty związane z ich kontrolą, nadzorem i funkcjonowaniem, łopaty wirnika elektrowni wiatrowych nad powierzchnią terenu, maszty do pomiaru wiatru;

c) tymczasowe - nie ustala się;

2) Ogólne warunki urbanistyczne:

a) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu;

b) nie dopuszcza się podziału na działki budowlane;

c) wskazane jest zachowanie w miarę możliwości istniejących zadrzewień śródpolnych
i przydrożnych, dopuszcza się likwidację zadrzewień i krzewów w przypadku kolizji
z infrastrukturą techniczną;

d) na całym obszarze dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej, a także urządzeń
i obiektów związanych z ich kontrolą, nadzorem i funkcjonowaniem, a także lokalizację łopat wirnika elektrowni wiatrowych oraz masztu do pomiaru wiatru;

e) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej;

3) Wskaźniki urbanistyczne:

a) zakaz zabudowy budynków mieszkalnych;

b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną
o wysokości nie większej niż 8,0 m;

c) dopuszcza się wydzielenie nowych działek dla infrastruktury technicznej stanowiącej przeznaczenie uzupełniające dla danego terenu;

d) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 5 % dla każdej działki.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 05.LS, 06.LS, 07.LS, 08.LS, 09.LS, 10.LS, wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:
NUMER TERENU URBANISTYCZNEGO I SYMBOL: 05.LS, 06.LS, 07.LS, 08.LS, 09.LS, 10.LS.

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - tereny leśne, w tym również zadrzewienia,zieleni naturlanej w tym zakrzaczenia i nieużytki, z zakazem zabudowy, bez możliwości zmiany przeznaczenia terenu;

b) przeznaczenie uzupełniające - nie ustala się;

c) tymczasowe - nie ustala się;

2) Ogólne warunki urbanistyczne:

a) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu;

b) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną oraz urządzeń telekomunikacji;

c) dopuszcza się gospodarkę leśną zgodnie z operatami urządzeniowymi lasu;

d) nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej.


Ustalenia szczegółowe dla terenów o funkcji: komunikacja oraz infrastruktura techniczna, wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.KDW, wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:
NUMER TERENU URBANISTYCZNEGO I SYMBOL: 11.KDW.

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: tereny dróg o klasie drogi wewnętrznej;

b) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej;

2) Ogólne warunki urbanistyczne:

a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - istniejące linie rozgraniczające, zgodnie
z rysunkiem planu;

b) ustala się klasę drogi - droga wewnętrzna;

c) dopuszcza się nawierzchnie utwardzone, półprzepuszczalne lub nieutwardzone;

d) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg
na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

e) dopuszcza się przebudowę dróg oraz występujących w nich sieci infrastruktury technicznej;

f) dopuszcza się budowę zjazdów;

g) dopuszcza się miejsca postojowe.

5. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.I/KW, 13.I/KW, wydzielonego liniami rozgraniczającymi są następujące:
NUMER TERENU URBANISTYCZNEGO I SYMBOL: 12.I/KW, 13.I/KW,

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: tereny, na których możliwa jest lokalizacja dróg eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej (m.in.: sieci energetyczne, telekomunikacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia i instalacje, GPZ, place eksploatacyjne, postojowe i magazynowe, maszty pomiarowe itp., łopaty wirnika elektrowni wiatrowych nad powierzchnią terenu - z zastrzeżeniem, że infrastruktura techniczna, zatoczki do wymijania samochodów oraz część obszaru zajmowanego przez łopaty wirnika może znajdować się poza terenem wewnętrznym I/KW).

b) uzupełniające: nie ustala się;

2) Ogólne warunki urbanistyczne:

a) wskazane jest zachowanie w miarę możliwości istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych i przydrożnych, dopuszcza się likwidację zadrzewień i zakrzaczeń w przypadku kolizji z infrastrukturą techniczną lub układem drogowym;

b) przebieg granic terenu I/KW wyznaczono jako orientacyjny, pozostawiając możliwość przesunięć granic w razie potrzeby, bez zmiany ogólnej powierzchni tego terenu;

c) na całym obszarze dopuszcza się budowę podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej
z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych;

d) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci nadziemnych i podziemnych;

3) Wskaźniki urbanistyczne:

a) minimalna szerokość dróg eksploatacyjnych: 4,5 m na odcinkach prostych;

b) dopuszcza się nawierzchnie utwardzone, półprzepuszczalne lub nieutwardzone;

c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej;

d) dopuszcza się miejsca postojowe;

e) podział na nowe działki: dopuszcza się wydzielenie nowych działek dla niezbędnych dróg eksploatacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej;

f) obsługa komunikacyjna - w oparciu o istniejący lub projektowany układ komunikacyjny, w tym drogi eksploatacyjne.

Rozdział IV.
Przepisy końcowe

§ 11.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 01.EE, 02.EE: 30%;

2) 03.R, 04.R: 0%;

3) 05.LS - 10.LS: 0%;

4) 11.KDW: 0%;

5) 12.I/KW, 13.I/KW: 0%;

§ 12.

Inwestor ma obowiązek zgłosić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego obiekty o wysokości równej i wyższej niż 100 m, natomiast wszelkie inwestycje na całym obszarze planu o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziomem terenu, podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP - przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto inwestor ma również obowiązek dokonać oznakowania obiektów o wysokości równej i wyższej niż 100 m zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13.

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania hałasu we wsi Gniewino i Tadzino, gm. Gniewino (Uchwała Nr 274/XXXIV/01 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 82, poz. 1028 z dnia 22 października 2001 r.) we fragmentach objętych granicami niniejszego planu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Judyta Smulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/55/2015
Rady Gminy Gniewino
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/55/2015
Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/366/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia 2014 roku
Wójt Gminy Gniewino przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi na piśmie w terminie do 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 09 lutego 2015 roku do 02 marca 2015 roku.

W dniu 19 lutego 2015 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Termin składania uwag do projektu planu upłynął 16 marca 2015 roku.

Na podstawie art. 17, pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Wójt Gminy Gniewino przedstawia Radzie Gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20, ust. 1 w/w ustawy Rada Gminy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w czasie dyskusji publicznej
nie złożono uwag do planu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/55/2015
Rady Gminy Gniewino z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrebie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, jest załącznikiem do uchwały o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino.

Rada Gminy Gniewino po zapoznaniu się z prognozą skutków finansowych uchwalenia MPZP dla fragmentu terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gniewino, gmina Gniewino, na wniosek Wójta rozstrzyga co następuje:

I. Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,

- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami,

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- zaopatrzenie w energię cieplną,

- zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane
z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg gminnych

1. Podstawowy układ komunikacyjny na terenie planu miejscowego stanowi droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu jako 11.KDW skomunikowana z drogą gminną (dz. nr 405/1
i 405/2 - ulica Spacerowa, droga wewnętrzna będąca własnością gminy Gniewino).

Z uwagi na charakter przedmiotowego planu i rodzaj zagospodarowania terenu w granicachplanu nie przewiduje się budowy dróg, stanowiących zadania własne Gminy.

2. Układ pomocniczy tworzą drogi eksploatacyjne, oznaczonych na rysunku planu jakoI/KW.
(zlokalizowane na terenach prywatnych przewidzianych do lokalizacji urządzeń wytwarzających energię elektryczną).

3. Budowa dróg wewnętrznych (11.KDW) oraz eksploatacyjnych (12.I/KW oraz 13.I/KW) związana z obsługą terenów przeznaczonych pod budowę urządzeń elektroenergetycznych obciąży budżet inwestora.

III. Uzbrojenie terenu

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia wenergię elektryczną:

W planie ustalono następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) elektrownie wiatrowe należy połączyć siecią elektroenergetyczną z głównym punktem zasilania elektroenergetycznego zlokalizowanym na obszarze lub poza obszarem planu;

2) wszelkie kolizje elektrowni wiatrowych z istniejącą siecią elektroenergetyczną mogą być usunięte tylko na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

3) dopuszcza się lokalizację nowej stacji elektroenergetycznej, stacji transformatorowych, rozdzielczych oraz innych urządzeń i instalacji dla potrzeb obsługi elektrowni wiatrowych na obszarze planu;

4) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych sieci energetycznych nn (niskiego napięcia), SN (średniego napięcia) oraz sieci napowietrzno-kablowych WN (wysokiego napięcia) dla obsługi elektrowni wiatrowych oraz obiektów z nimi związanych, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych;

5) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych sieci energetycznych nn (niskiego napięcia), SN (średniego napięcia) i WN (wysokiego napięcia) nie związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych oraz obiektami z nimi związanymi, jeśli nie ograniczą, nie utrudnią i nie uniemożliwią możliwości inwestycyjnych dla infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem farmy elektrowni wiatrowych; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

6) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę podziemnych i naziemnych urządzeń, obiektów
i instalacji (w tym słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV) dla potrzeb obsługi, kontroli
i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych nn, SN i WN;

7) na całym obszarze planu dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci elektroenergetycznych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę

W planie ustalono następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:

1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia dla potrzeb planu miejscowego;

2) projektuje się nowe sieci wodociągowe; podłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

3) do czasu wybudowania sieci wodociągowych na terenach nie zainwestowanych dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody na następujących warunkach:

- spełniające warunki zawarte w przepisach szczegółowych w tym prawa wodnego
i geologicznego;

- po wybudowaniu wodociągu należy przyłączyć obiekty do sieci wodociągowej a indywidualne ujęcia wody zlikwidować;

- w przypadku wykonywania studni do 30 m głębokości, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów, należy przedłożyć opinię hydrologiczną o możliwości wykonania takiej studni;

4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg,
za zgodą właściciela gruntu.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej

W planie ustalono następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:

1) na terenie opracowania nie istnieje kanalizacja zbiorcza odprowadzająca ścieki do oczyszczalni;

2) nie przewiduje się obsługi terenów rolnych oraz terenu sportu i rekreacji w zbiorczą kanalizację sanitarną;

3) dopuszcza się przebieg zbiorczej kanalizacji sanitarnej przez tereny rolne i inne do obsługi miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie planu;

4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury kanalizacyjnej poza liniami rozgraniczającymi dróg,
za zgodą właściciela gruntu;

5) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych i technologicznych do bezodpływowych, szczelnych zbiorników, okresowo opróżnianych przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; dla ścieków technologicznych w przypadku podłączenia
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ścieki należy podczyszczać na terenie nieruchomości do wymagań odpowiadających oczyszczalni ścieków; warunki podłączenia do sieci określa zarządca sieci.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej

W planie ustalono następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej:

1) wody opadowe lub roztopowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane
w granicach własności gruntu;

2) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych (np. dróg, placów, itp.) - rozprowadzenie powierzchniowe po terenie w granicach własności nieruchomości; wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych wymagają podczyszczenia do parametrów zgodnych
z przepisami odrębnymi.

W ramach przedmiotowego planu z uwagi na brak nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz innej, zachowanie na większości obszaru dotychczasowego użytkowania rolnego oraz lokalizację urządzeń związanych z energetyką wiatrową, na terenie opracowania nie przewiduje się budowy nowych sieci uzbrojenia terenu, takich jak: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej lub sieci gazowych.

IV. Zasady realizacji inwestycji

Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotowego planu miejscowego, sporządzonego wyłącznie w celu umożliwienia lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie objętym planem, całość realizacji inwestycji (budowa urządzeń elektroenergetycznych wraz z drogami i placami eksploatacyjnymi oraz infrastrukturą techniczną) spoczywa na inwestorze, który przystąpi
do budowy elektrowni wiatrowych oraz związanej z nimi infrastruktury.

V. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Inwestycje związane z budową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń elektroenergetycznych oraz dróg eksploatacyjnych na potrzeby projektowanych elektrowni wiatrowych realizowane będą w ramach inwestycji związanej z lokalizacją odnawialnych źródeł energii przez inwestora.


[1]) Dz.U z 2013 r., poz. 645, 1318, z 2014 r.,poz.379, 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »