| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/15 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obreb 5 przy ul. dr Leona Heykego

Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 17, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) W wykonaniu uchwały Nr LXIII/470/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, obowiązującego zgodnie z uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395)

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że uchylenie planu nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna" uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, uchwalonego uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395).

2. Granice obszaru objętego uchwałą w sprawie uchylenia planu miejscowego określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały.

3. Powierzchnia obszaru objętego uchyleniem planu wynosi 0,22 ha.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:

1) Załącznik nr 1 uchwały stanowiący rysunek planu - określający granice obszaru objętego uchwałą w sprawie uchylenia planu miejscowego,

2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do uchylenia planu,

3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Uchyla się również załącznik graficzny do uchwały Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395) - kartę terenu nr 05-03.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Teresa Preis


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/59/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Załącznik dotyczy uchylenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LXIII/470/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, obowiązującego zgodnie z uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395).

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ukazało się:

a) w lokalnej prasie,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna,

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Projekt uchylenia planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta. W dniu 19 marca 2015 r. przeprowadzona została dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchylenia planu. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie uchylenia planu mógł wnieść uwagi w terminie 14 dni od daty zakończenia wyłożenia projektu uchylenia planu do publicznego wglądu, tj. do dnia 3 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Burmistrz Miasta Kościerzyna rozpatrzył uwagi wniesione do projektu uchylenia planu i rozstrzygnął o sposobie ich uwzględnienia w projekcie uchylenia planu.

Na podstawie art. 17 pkt 14), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 199) Burmistrz Miasta Kościerzyna przedstawił Radzie Miasta Kościerzyna projekt uchylenia planu (uwag nie uwzględnionych nie było). Na podstawie art. 20 ust. 1 w/w ustawy Rada Miasta Kościerzyna rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.

W ustawowym terminie, tj. do dnia 3 kwietnia 2015 r. nie wpłynęła żadna uwaga do projektu uchylenia planu. Lista nieuwzględnionych uwag nie zawiera żadnych pozycji.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Teresa Preis


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIEO SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Załącznik dotyczy uchylenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LXIII/470/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, obowiązującego zgodnie z uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395).

I. Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,

2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,

3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,

4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w art. 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), jak:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną,

2) zaopatrzenie w energię cieplną,

3) zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

II. Budowa dróg gminnych.

W związku z uchyleniem planu nie planuje się budowy nowych dróg gminnych.

III. Uzbrojenie terenu

W związku z uchyleniem planu miejscowego nie są planowane nowe założenia i inwestycje w rozbudowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w stosunku do ustaleń, które zostały poczynione na etapie uchwalenia obowiązującego planu. Nie ma również nowych założeń w stosunku do rozbudowy sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna


Teresa Preis


Uzasadnienie

do uchwały Nr X/59/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna
w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, uchwalonego uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395).

Uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało opracowane na podstawie uchwały Nr LXIII/470/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzynaw części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przyul. dr Leona Heykego, obowiązującego zgodnie z uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2000 r. Nr 65, poz. 395). Dla fragmentu miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy
ul. dr Leona Heykego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 5 lipca 2000 r. (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 65, poz. 395). Plan ten stanowił zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna zatwierdzonego uchwałą Nr XII/44/90 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Z 1990 r. Nr 11, poz. 70) wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr V/30/92 z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 99) oraz uchwałą Nr VI/35/94 z dnia 30 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 31). W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) - plan ogólny utracił moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2003 r. Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego pozostał w mocy pomimo, iż nie odpowiada już obecnie obowiązującym przepisom w zakresie jego skali oraz niezbędnych elementów, które winny w takim planie zostać przewidziane, tj. nie zawiera ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustaleń dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania, a także niezbędnych elementów rysunku planu. Skoro jednakże stosownie do powołanego przepisu, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc, to powołana wyżej uchwała zachowała moc obowiązującą do chwili obecnej. Dnia 17 czerwca 2009 r. Rada Miasta Kościerzyna podjęła uchwałę Nr XLVI/323/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-północnej części miasta Kościerzyna "Gałęźne - Stadion". Teren działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego zawiera się w obszarze objętym w/w uchwałą. Jednakże ze względu na obszerność tego opracowania, w sprawie którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu i brak środków budżetowych na opracowanie tegoż planu, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom inwestycyjnym lokalnej społeczności postanowiono o przystąpieniu do uchylenia obowiązującego dla działki nr 271/6 obręb 5 planu miejscowego, konsekwencją powyższego będzie możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Istotny jest również fakt, że dla przedmiotowego planu, który został uchwalony pod rządami nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412) nie opracowywano strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tym samym podstawowe założenia jakie przewiduje procedura nie były uwzględnione przy jego realizacji. Toteż w dniu 6 października 2014 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzoną procedurą dotyczącą uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego, do którego to uchylenia Rada Miasta Kościerzyna przystąpiła uchwałą Nr LXIII/470/14 dnia 28 marca 2014 r. W dniu 23 października 2014 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie uzgodnił pozytywnie niniejszy wniosek, a dnia 31 października 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku również stwierdził, iż uchylenie przedmiotowego planu miejscowego nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tut. organ podał do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

Uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5, przy ul. dr Leona Heykego w świetle obowiązujących przepisów prawa stanowi zmianę obecnie istniejącego planu miejscowego dla tego terenu, zatem wymagane było poprzedzenie uchwały o uchyleniu obowiązującego planu miejscowego dla określonego terenu przeprowadzeniem stosownej procedury w tym zakresie - takiej jak dla uchwalenia planu.

Jednakże z uwagi na fakt, iż uchwała dotyczy uchylenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak jest możliwości spełnienia wymogów dotyczących standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego zawartych w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz w art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199). Granice obszaru objętego uchyleniem planu pokrywają się z granicami obowiązującego miejscowego planu.

Obowiązujący plan miejscowy dla przedmiotowej działki nie odpowiada już obecnie obowiązującym przepisom w zakresie skali oraz niezbędnych elementów, które winny w takim planie zostać przewidziane. Toteż zasadne jest uchylenie niniejszego planu miejscowego, by uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W następstwie uchylenia miejscowego planu, przeznaczenie terenów, jak również pozostałe ustalenia planu, nie będą miały zastosowania, wyłączając ustalenia wynikające z przepisów odrębnych.

Uchylenie planu nie jest sprzeczne z polityką miasta przyjętą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »