Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 1849

Uchwała nr VI/78/2015 Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach, sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13b, ust. 1,2,3, 4, 5 i 7 oraz 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2015.460 j.t.) Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Łeby określoną na planie graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy płatnego parkowania przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Strefa płatnego parkowania, o której mowa w ust.1 obowiązuje w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku.

§ 2. 1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania, o której mowa w §1, opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej "opłatami".

2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania.

3. Wyłącza się z pobierania opłat za parkowanie pojazdów miejsca oddane przez zarządcę drogi innym podmiotom do wyłącznego ich użytkowania na podstawie ustawy o drogach publicznych.

4. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w zależności od czasu parkowania jest następująca:

1) Pierwsze pół godziny 1,50 zł

2) Drugie pół godziny 1,50 zł

3) Druga pełna godzina 3,50 zł

4) Trzecia pełna godzina 4,0 zł

5) Czwarta i każda kolejna pełna godzina 3,00 zł

§ 3. 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy płatnego parkowania jest niezwłoczne opłacenie czasu postoju i umieszczenie w pojeździe biletu parkingowego.

2. Czas postoju opłaca się z góry przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego,

3. Obowiązek uiszczenia opłaty określonej w §2 ust. 5 powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w okolicznościach określonych w §2 ust. 2.

4. Możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe, określone w § 2 ust. 5 z wyłączeniem opłaty za pierwsze pół godziny, która musi być wniesiona w całości.

5. W ramach opłaconego czasu parkowania oznaczonego na dowodzie uiszczenia opłaty, można zmieniać miejsca postoju w granicach strefy płatnego parkowania.

§ 4. 1. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu albo w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.

2. Właściciel, posiadacz pojazdu, lub kierowca parkujący pojazd w strefie płatnego parkowania ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego, lub karty parkingowej w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera.

§ 5. 1. Opłacenie czasu postoju pojazdu samochodowego w sposób opisany w § 3 uprawnia do niestrzeżonego postoju pojazdu w każdym, dopuszczonym na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego, miejscu drogi publicznej zlokalizowanej w strefie płatnego parkowania.

§ 6. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. Do stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie upoważniony jest zarządca dróg, lub podmiot , któremu zarządca dróg powierzył obsługę płatnego parkowania.

3. Stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie, lub parkowanie ponad czas opłacony udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu, którego kierowca nie uiścił opłaty za parkowanie.

4. Kierowca zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej, wraz z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu w terminie do 14 dni od dnia nieuiszczenia opłaty za parkowanie w sposób wskazany w zawiadomieniu albo wnieść w tym terminie do Burmistrza Miasta Łeby reklamację.

5. Burmistrz Miasta Łeby w uzasadnionych przypadkach może anulować zawiadomienie, w szczególności w sytuacji:

1) okazania w ciągu dwóch dni od wystawienia zawiadomienia biletu zakupionego w parkomacie, w czasie nie przekraczającym 5 minut od czasu określonego w zawiadomieniu o parkowaniu bez opłaty,

2) okazania ważnej, a niewyłożonej podczas kontroli karty parkingowej, w sytuacji postoju osoby uprawnionej, o której mowa w § 7 pkt 6) niniejszej uchwały,

3) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od wystawienia poprzedniego zawiadomienia.

6. W razie uznania reklamacji, nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej.

7. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w ust. 4 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 3 dni liczonych od dnia jej nałożenia, ulega ona pomniejszeniu do 20,00 zł.

§ 7. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników drogi:

1) kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Łeby, podczas wykonywania obowiązków służbowych, wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Urząd Miejski w Łebie,

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego ,gazowego),

3) kierujących pojazdami firm związanych z utrzymaniem technicznym dróg, konserwacją oświetlenia dróg, utrzymaniem czystości i zieleni na terenie miasta Łeby, podczas wykonywania czynności z tym związanych, wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Urząd Miasta Łeby,

4) kierujących pojazdami Straży Miejskiej,

5) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Poz. 1137 z 2012 roku ze zm.).

§ 8. 1. Wpływy z opłat za parkowanie stanowią dochód Gminy.

2. Windykację i egzekucję należności prowadzi Burmistrz Miasta Łeby.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie


Zdzisław Stasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/78/2015
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 28 maja 2015 r.

Spis ulic objętych strefą płatnego parkowania

1) Ulica Sosnowa na odcinku od ul.Nadmorskiej w kierunku o.w. "Neptun"

2) Ulica Leśna na odcinku przy wejściu na plażę przy o.w. "Neptun"

3) Ulica Nadmorska od skrzyżowania z ul. Sosnową do końca


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/78/2015
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Strefy parkowania - mapa


Uzasadnienie

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU. Nr 192 z 2007 r. poz. 115) zawiera podstawę prawną uprawniającą gminy do ustalenia stref płatnego parkowania oraz stawek opłat za parkowanie w tych strefach.

Strefę płatnego parkowania ustalono na ograniczonym obszarze tj. na obecnych miejscach parkingowych na przyplażowym parkingu w ulicy Sosnowej i Leśnej, oznaczonym w zał. Nr 1, z uwagi na znaczny deficyt miejsc postojowych w tym obszarze umożliwiając tym samym zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych, w okresie 01.06 - 15.09. Z uwagi na turystyczny charakter miasta i wynikający z tego intensywny ruch samochodowy w okresie sezonu letniego, wprowadzenie stref płatnego parkowania ma sens tylko w tym okresie.Celem wprowadzenia stref jest także uzyskanie dodatkowych korzyści ekonomicznych poprzez zwiększenie dochodów w budżecie gminy.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zerową stawkę opłat dla:

a) kierujących pojazdami podczas wykonywania obowiązków służbowych z ramienia Urzędu Miasta Łeby, wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Urząd Miejski w Łebie,

b) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego),

c) kierujących pojazdami firm związanych z utrzymaniem technicznym dróg, konserwacją oświetlenia dróg, utrzymaniem czystości i zieleni na terenie miasta Łeby, podczas wykonywania czynności z tym związanych, wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Urząd Miasta Łeby,

d) kierujących pojazdami Straży Miejskiej,

f) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Poz. 1137 z 2012 roku ze zm.).

Dodatkowo wyłącza się z pobierania opłat za parkowanie miejsca oddane przez zarządcę drogi innym podmiotom do wyłącznego ich użytkowania na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z regulacją ustawową, ustalona za pierwszą godzinę parkowania stawka 3,00 zł nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej (w rozbiciu na 1,50zł za pierwsze 0,5 godz i 1,50 zł za następne 0,5 godz.). Stawki za następne godziny ustalone są progresywnie nie przekraczające maksymalnych dopuszczalnych, tj maksymalna dopuszczalna stawka za drugą godzinę wynosi 3,00 zł x 1,2= 3,60 zł. - Ustalono stawkę 3,50 zł.

Za trzecią godzinę maksymalna dopuszczalna stawka wynosi 3,50 zł x 1,2 = 4,20 zł. Ustalano stawkę 4,0 zł. Za każdą następną godzinę zgodnie z regulacją ustawową przyjmuje się jak za pierwszą godzinę czyli stawka wynosi 3,00 zł.

Ustawa w gestii Rady pozostawia określenie wysokości opłaty dodatkowej, którą pobiera się w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie na miejscu postojowym znajdującym się w strefie płatnego parkowania z ustawowym ograniczeniem do maksymalnej kwoty 50 zł. Wprowadzono tę opłatę w wysokości 50 zł z możliwością jej obniżenia pod warunkiem wpłaty w terminie do 3 dni.

Redakcja uchwały: Marek Glegoła, Artem Baranowski

Burmistrz Miasta Łeby


Andrzej Strzechmiński

.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe