| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050.30.2015 Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Człuchów za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz


Ryszard Szybajło


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.

Wstęp

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 roku. W trakcie roku był zmieniany trzydzieści razy.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Miejską Człuchów różnych decyzji finansowych oraz potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych.

Z zakresu upoważnień określonych w uchwale budżetowej w trakcie roku Burmistrz korzystał z poważnienia do dokonywania zmian w budżecie oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z pozostałych zawartych w uchwale upoważnień Burmistrz nie korzystał.

Na akończenie roku budżet zamknął się kwotami:

Plan

Wykonanie

% wykonania

Dochody, w tym

45250744,35

46479124,30

102,71%

bieżące

42211170,35

41991844,16

101,89%

majątkowe

4039574,00

4487280,14

111,08%

Przychody

6051543,20

6083733,31

100,53%

Wydatki, w tym

49010744,35

47006375,85

955,91%

bieżące

40370732,35

38531415,28

95,44%

majątkowe

8640012,00

8474960,57

98,09%

Rozchody

2291543,20

2291543,20

100%

Wyniki budżetu

-3760000,00

-527251,55

Według planu budżet roku 2014 to budżet z deficytem na poziomie 3 760 000,00 zł, natomiast wykonanie to deficyt w wysokości 527 251,55 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów i przychodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy głównie dochodów majątkowych i wynika z faktu zwiększonej sprzedaży nieruchomości i zwiększonej ilości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w końcu roku 2014, oraz przekazania przez Urząd Marszałkowski zwrotu wydatków na projekt dot. modernizacji zamku zrealizowanych w roku poprzednim. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Plan

(po zmianach)

Wydatki wykonane

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

w zł

1

2

3

4

WYDATKI OGÓŁEM

z tego:

49010744,35

47006375,85

0,00

Wydatki bieżące

z tego:

40370,732,35

38531415,28

0,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego

25138457,10

24090391,08

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15001507,46

14766488,59

0,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

10136949,64

9323902,49

0,00

dotacje na zadania bieżące

5040411,50

4801122,50

0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

9113754,10

8975014,06

0,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

63725,65

52749,69

0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

91348,00

0,00

0,00

obsługa długi

923000,00

612137,95

0,00

Wydatki majątkowe z tego:

8640012,00

8474960,57

0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

8640012,00

8474960,57

0,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3508350,00

3500849,35

0,00

zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

0,00

W roku 2014 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 553 599,04 zł - zgodnie z załącznikiem 2.3 do sprawozdania.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe dla stowarzyszeń - 392 399,60 zł (w 2015 roku przypisano do zwrotu kwotę 2 604.86 zł, w tabeli 2.4 uwzględniono wysokość dotacji po dokonaniu zwrotów)

b) dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 106 912,19 zł

c) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -1 601 810,71 zł

d) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych na usuwanie azbestu - 2 045,00 zł

2. dla jednostek sektora finansów publicznych :

a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 242 000,00 zł

b) dotacja celowa (inwestycyjne) dla instytucji kultury - 130 000,00 zł

c) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - 459 000,00 zł

d) dotacja celowa na pomoc finansową pomiędzy jst - 90 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 2.4 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie roku nie realizowano żadnych zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego mimo ich pierwotnego ujęcia w planie. Zadanie dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przesunięto do realizacji na rok 2015, natomiast wydatki w zakresie dofinansowania pobytu dzieci z Człuchowa w przedszkolach na terenie innych gmin sklasyfikowano ostatecznie w paragrafie dotyczącym zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 241 539,72 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 7 106 811,95 zł na co otrzymano dotację celową w kwocie 7 106811,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W roku 2014 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 39 480,28 zł, które w kwocie 35 587,91 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania).

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 408 298,13 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 389 147,06 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania).

W zakresie nowego systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 2 299 119,06 zł i wydatkowała je w kwocie 2 116 573,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

W związku z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Człuchowie dochody miasta z tytułu mandatów wyniosły 1 855 803,05 zł, z tego dochody za naruszenie przepisów w ruchu drogowym ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 663 632,52 zł, które w całości przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 6 083 733,31 zł, a rozchody 2 291 543,20 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego sprawozdania). W trakcie roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 300 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana niemal w całości (pozostało nie rozdysponowanych środków 4 442,00 zł). Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie roku.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów zakładu budżetowego tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji zamieszczone jest w załączniku nr 10.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów. Przyczyny odchyleń wykonania dochodów i wydatków przekraczające 10% na poziomie działów zamieszczono w części opisowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał i decyzji burmistrza oraz przebieg windykacji należności wraz z podaniem zadłużenia podmiotów względem Gminy Miejskiej Człuchów zamieszczono w części opisowej dot. dochodów.

Analizę przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 314 579,44 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.


Załączniki:

1.1 Dochody - część tabelaryczna

1.2 Dochody - część opisowa

2.1 Wydatki - część tabelaryczna

2.2 Wydatki część opisowa

2.3 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)

2.4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

3. Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (art. 223 ustawy o finansach publicznych)

4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

6. Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

7. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

8. Przeznaczenie dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia lub naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących

9. Analiza zadłużenia i jego spłaty

10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

11. Analiza WPF


Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik1.1.pdf

Wykonanie dochodów Gminy MIejskiej Człuchów za 2014 rok


Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik1.2.pdf

Dochody - Część opisowa


Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik2.1.pdf

Wykonanie wydatków Gminy MIejskiej Człuchów za 2014 rok


Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik2.2.pdf

Wydatki - Część opisowa


Załącznik Nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik2.3.pdf

Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)


Załącznik Nr 2.4 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik2.4.pdf

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gmony


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie z realizacji dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanymi za 2013 rok


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przeznaczenie dochodówz tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarka odpadami stałymi


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Przeznaczenie dochodów otrzymanych z tytułu przekroczenia lub naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Analiza zadłużenia i jego spłaty


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2014 rok


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.30.2015
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 12 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Informacja o przebiegu WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »