| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Trzebielino

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 , art.40ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2013..594 z późn. zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz.2572 z późn.zmianami) Rada Gminy Trzebielino

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku szkolnego 2015/2016.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 215/XLII/2010 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino zmieniona Uchwałą Rady Gminy Trzebielino Nr 236/XLV/201 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Grzybowski


Załącznik do Uchwały Nr 35/VIII/2015
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 27 maja 2015 r.

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino

Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2015. 163),

2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwoty, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. 2015. 114 ),

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

5) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego,

6) GOPS - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,

7) organie - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie.

2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest ustalone na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym.

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do jej otrzymania

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

1) uczniowi szkoły publicznej,

2) uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

3) słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,

4) słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,

5) słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,

6) słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,

7) słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych,

2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.

3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim:

1) będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2) będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

4. Do ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieci i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:

1) będącym wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2) będącym wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunki otrzymania pomocy materialnej

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm lub narkomania,

7) rodzina jest niepełna,

8) lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się ponadto sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 regulaminu.

§ 5. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 6. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

3. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe.

Formy pomocy materialnej

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (kolonie, zielone szkoły, białe szkoły, wycieczki edukacyjne, kursy języków obcych itp.),

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy szkolnych:

a) zakup przyborów szkolnych, wyprawki szkolnej dla uczniów, lektur, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,

c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę.

2. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu.

3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, żywienie w bursie, internacie, stołówce szkolnej, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

4. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ prowadzący postępowanie uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo celowe.

5. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 9. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

2. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, od ilości złożonych wniosków oraz sytuacji materialnej ucznia przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w § 4 ust. 3.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

3. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej

§ 11. 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej.

2. Wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym rozpatrywane są przez GOPS.

3. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia służy odwołanie.

4. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie wynikającym z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 12. 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek:

1) rodziców ucznia, prawnego opiekuna albo wniosek pełnoletniego ucznia,

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka.

2. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

3. W przypadku uczniów pełnoletnich oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ( lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii) .

§ 13. 1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, organ tę okoliczność weźmie pod uwagę.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów uprawniony powinien złożyć w GOPS w Trzebielinie.

5. W przypadku, gdy złożony wniosek nie jest kompletny, organ wezwie wnioskodawcę, do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy :

1) zostanie złożony po terminie, o czym decyduje data wpływu do GOPS,-bez uzasadnionej pisemnie przyczyny opóźnienia

2) nie zawiera kompletu wymaganych dokumentów, a wnioskodawca nie uzupełnił braków, w terminie określonym w ust. 6.

§ 14. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie:

1) o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 realizowane jest poprzez przekazanie środków przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne bądź podmiotu świadczącego usługi przewozu lub zakwaterowania po udokumentowaniu celowości i wysokości poniesionych wydatków, na które przyznano stypendium lub poprzez refundację poniesionych wydatków;

2) o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych wydatków lub za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza;

3) o której mowa w § 8 ust. 4 wypłacane jest gotówką lub przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

2. Refundacji poniesionych wydatków dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię rodzica/opiekuna ucznia lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium, zaakceptowanych.

3. Stypendia szkolne realizowane poprzez refundację wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 8 ust. 3 wypłaca się w trzech transzach:

1) w kwietniu - za okres od stycznia do marca,

2) w czerwcu za okres - od kwietnia do czerwca,

3) w grudniu - za okres od września do grudnia (za okres od października do grudnia w przypadku słuchaczy kolegiów)w sposób określony w ust. 1 pkt 3.

4. Rodzice/opiekunowie ucznia lub pełnoletni uczeń, któremu przyznano stypendium szkolne zobowiązany jest do złożenia oryginalnych dokumentów potwierdzających poniesione koszty do dnia:

1) 10 marca - za okres od stycznia do marca,

2) 10 czerwca - za okres od kwietnia do czerwca,

3) 05 grudnia za okres od września do grudnia.

5. Przekazanie stypendium na rachunek bankowy nastąpi na pisemny wniosek rodzica/opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium.

6. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana, jeżeli poniesione wydatki:

1) dotyczą okresu, na który przyznane jest stypendium,

2) są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa w§ 11 ust. 1.

Tryb i sposób wstrzymywania i cofania pomocy materialnej

§ 15. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne obowiązani są niezwłocznie powiadomić o zmianie okoliczności życiowych, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.

§ 16. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 17. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest uzyskaniem zgody strony w formie pisemnego oświadczenia woli na zastosowanie danej formy pomocy, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wniosek w sprawie przyznania pomocy materialnej winien być złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych

1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

- czesne za naukę w szkole,

- korepetycje,

- kursy nauki języków obcych,

- informatyki,

- zajęcia sportowe, w tym na basenie,

- nauka tańca,

- nauka gry na instrumentach muzycznych,

- wycieczki szkolne i tematyczne (np. Teatr, kino, muzeum i in.),

- koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych.

2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

- zakup podręczników tj. podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne program komputerowe jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę.

- pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj. tornister lub plecak szkolny, torba szkolna,

- kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,

- zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa

- zakup okularów korekcyjnych

- zakup biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko

- opłata za internet, jeżeli program nauczania przewiduje korzystanie z internetu.

- Strój sportowy wymagany w procesie edukacji :

- odzież sportowa:

1) spodenki sportowe - maks 2 szt. w semestrze,

2) koszulki sportowe - maks 2 szt. w semestrze,

3) getry - maks 2 szt. w semestrze,

4) skarpetki / podkolanówki na zajęcia wf - maks 4 pary w semestrze,

5) dres (spodnie dresowe i bluza) - maks 2 komplety w semestrze,

6) kąpielówki - maks 2 szt. w semestrze

7) kostium pływacki - maks. 2 szt. w semestrze

8) czepek - maks. 2 szt. w semestrze

9) okulary pływackie - maks. w semestrze

10) obuwie sportowe - maks. 3 pary na semestr - obuwie typu : tenisówki, trampki, halówki lub adidasy;

11) klapki na basen - mks. 1 para na rok;

- Ubiór galowy - maks. 1 szt. na semestr.

- Inne dodatkowe wydatki związane z profilem nauki

Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, zostanie dokonana, jeżeli spełniają onenastępujące warunki:

- są wystawione nie wcześniej niż w miesiącu lipcu przypadającym w roku złożenia wniosku.

- są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa w pkt e.

- w przypadku wydatków poniesionych w miesiącu czerwcu, rozliczeniu podlegają jedynie dokumenty potwierdzające zakup podręczników na nowy rok szkolny.

Faktury za inne artykuły niż te wymienione w katalogu nie będą brane pod uwagę.

Faktura powinna być wystawiona na ojca lub matkę dziecka z zaznaczeniem imienia dziecka.

Faktura za artykuły szkolne powinna być rozpisana na poszczególne pozycje.

Do każdej decyzji powinny być dołączone faktury na kwotę równą lub wyższą niż kwota decyzji.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino

Trzebielino, dnia ….............................................

…................................................................

( Nazwisko i imię wnioskodawcy)

….......................................................................

( adres zamieszkania)

….......................................................................

(numer telefonu)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego
w roku szkolnym …………………..

Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego dla :

I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka :

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

PESEL

Nazwiska i imiona rodziców

Szkoła

1

2

3

4

5

6.

7.

II. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej:

2.1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2015.163.).

2.1.2. Źródła dochodu w rodzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania: (jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Lp

Rodzaj dochodu

Osoba osiągająca wskazany dochód

Miejsce pracy

Kwota

1

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne

3

Renta socjalna

4

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

5

Zasiłek pielęgnacyjny

6

Świadczenie pielęgnacyjne

7

Dodatek mieszkaniowy

8

Alimenty i świadczenia alimentacyjne

9

Zasiłek dla bezrobotnych

10

Dochody z gospodarstwa rolnego

11

Dochody z działalności gospodarczej

12

Umowy o dzieło lub zlecenie

13

Inne dochody / praca dorywcza, zasiłek chorobowy z KRUS, itp./

RAZEM

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie

2.2. Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe:

Lp

Nazwisko i imię

PESEL

Pokrewieństwo / osoby wspólnie zamieszkujące wnioskodawca

Miejsce pracy / szkoły

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3. W rodzinie występuje:

( proszę zaznaczyć znakiem x)

Niepełnosprawność

Ciężka lub długotrwała choroba

wielodzietność

Rodzina jest niepełna

Bezrobocie

Alkoholizm

Narkomania

Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Zdarzenia losowe

2.4. Dodatkowe informacje:

( należy wpisać TAK/NIE )

Uczeń : …...................................................... pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - zaświadczenie)

Uczeń : …...................................................... pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - zaświadczenie )

Uczeń : …...................................................... pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - zaświadczenie )

Uczeń : …...................................................... pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - zaświadczenie )

Uczeń : …...................................................... pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - zaświadczenie )

Uczeń : …...................................................... pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości - zaświadczenie n )

III. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej :

(należy zaznaczyć pożądaną formę stawiając w kratce znak x)

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dla uczniów.

…....................................................….......................................................

/miejscowość, data//podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub rodzica lub opiekuna ucznia niepełnoletniego/

IV. W załączniku przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny:

(właściwe zakreślić)

1. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych;

2. Zaświadczenie z zakładu pracy - dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ilość ….....;

3. Zaświadczenie o otrzymaniu stypendium stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

4. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy - 1-2 strona;

5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

6. Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych;

7. Zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny;

8. Oryginał i kserokopię decyzji i odcinka renty/emerytury/świadczenia przed emerytalnego lub stosowane zaświadczenie z ZUS-u;

9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o okresie i formie prowadzonej działalności oraz osiągniętych dochodach z prowadzonej działalności;

10. Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej: zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

11. Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy;

12. Zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do szkoły z uwzględnieniem: trybu kształcenia, przewidywanej daty ukończenia szkoły;

13. Zaświadczenie ze szkoły wyższej o trybie kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny) z uwzględnieniem kwoty pobieranego stypendium socjalnego i naukowego;

16. Oryginał i kserokopię wyroku sądowego orzekającego o rozwodzie i przyznanych alimentach;

17. Zaświadczenie od komornika o otrzymywanych alimentach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

17. Inne...................................................................................................................................................

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 223 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy - potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

2. Oświadczam , że niezwłocznie powiadomię organ o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę do przyznania stypednium szkolnego.

…...................................................…................................................................

/miejscowość, data//podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub rodzica lub opiekuna ucznia niepełnoletniego/

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

a) Stypendium szkolne przyznaje się w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udział w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, a także w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach informatycznych, technicznych, artystycznych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkołę i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o charakterze edukacyjnym.

b) Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu: podręczników, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji na różnych nośnikach, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi, stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, tj.: odzieży sportowej: spodenek, szortów, koszulek, podkoszulków, getrów, dresów, kąpielówek, kostiumu pływackiego, czepka, okularów pływackich, obuwia sportowego: tenisówek, halówek, trampek, adidasów, klapek na basen oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.

c) Stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów może być przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania w internacie, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

d) Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

e) Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w pkt a-c udziela się poprzez r efundację poniesionych kosztów.

f) Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków imiennych biletów imiennych za dojazd lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię wnioskodawcy.

h) Refundacji dokonuje się do kwoty potwierdzonej dokumentami, o których mowa w pkt f, nie więcej jednak niż do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji, okresowo lub jednorazowo.

i) Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, o których mowa w pkt f, zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:

- są wystawione nie wcześniej niż w miesiącu lipcu przypadającym w roku złożenia wniosku.

- są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa w pkt e.

- w przypadku wydatków poniesionych w miesiącu czerwcu, rozliczeniu podlegają jedynie dokumenty potwierdzające zakup podręczników na nowy rok szkolny.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino.

…....................................................…......................................................

/miejscowość, data//podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub rodzica lub opiekuna ucznia niepełnoletniego/

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino

Trzebielino, dnia ….............................................

…................................................................

( Nazwisko i imię wnioskodawcy)

….......................................................................

( adres zamieszkania)

….......................................................................

(numer telefonu)

WNIOSEK
o przyznanie zasiłku szkolnego
w roku szkolnym …………………..

Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla :

I. Dane ucznia/słuchacza/wychowanka :

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

PESEL

Nazwiska i imiona rodziców

Szkoła

1

2

3

4

5

6

II. Pożądana forma pomocy (należy zaznaczyć jedną albo kilka form)

Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie netto

LP

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki lub inne źródło dochodu

Łączna wysokość dochodów netto

1

wnioskodawca

2

3

4

5

6

7

Łączny dochód miesięczny rodziny

Średni dochód netto na 1 osobę w rodzinie wynosi....................................zł.

IV. Wyszczególnienie okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację materialną ucznia ( właściwe zaznaczyć X )

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego

nagła lub nieuleczalna choroba ucznia, rodzica

brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodziców/opiekunów prawnych

ciężki wypadek ucznia, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu

klęska żywiołowa

pożar

włamanie

zalanie mieszkania

inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację materialną ucznia (podać jakie)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Uzasadnie przyznania pomocy materialej (opis zdarzenia losowego)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................

(podpis wnioskodawcy)

VI. Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane podane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z procedurą udzioelania zasiłku szkolnego.

........................................................................

(Data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki (dotyczące zdarzenia losowego):

Pisemne uzasadnienie złożenia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego.

Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego:

w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego - kopia aktu zgonu członka rodziny ucznia,

w przypadku pożaru - zaświadczenie (lub jego kopia) Straży Pożarnej, Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej,

w przypadku kradzieży - zaświadczenie (zawiadomienie) wystawione przez organ ścigania o wszczęciu postępowania lub zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,

w przypadku zalania mieszkania - zaświadczenie Administracji Nieruchomości lub Instytucji Ubezpieczeniowej,

w przypadku nagłych wypadków lub długotrwałej choroby - kopia dokumentacji lekarskiej pacjenta lub inne dokumenty poświadczające stan zdrowia lub zaistniałe zdarzenia,

w przypadku utraty pracy przez oboje rodziców - świadectwo pracy

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU:

1. Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy rozdziału 8 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572 ze zm.), a zasady ustania dochodu przepisy art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015.163),

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zasiłek szkolny.

4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

7. Wysokość zasiłku szkolnego przeznaczonego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

8. Formularz wniosku i wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie, Tel. 59 85 80 255.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »