| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Malbork

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyniku realizacji Uchwały nr VII/59/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork; po stwierdzeniu iż plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork" zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/60/99 Rady Gminy Malbork z dnia 17 grudnia 1999 r. ze zmianami, w tym zmianą uchwaloną Uchwałą NR XVII/165/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 22 czerwca 2012r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 839 ha. Granice planu przedstawione są na rysunku planu.

3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1- rysunek planu w skali 1:2000 składający się z 5 części oznaczonych jako arkusz 1(5), arkusz 2(5), arkusz 3(5), arkusz 4(5) i arkusz 5(5);

2) załącznik nr 2- rozstrzygnięcie Rady Gminy Malbork o sposobie rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3) załącznik nr 3- rozstrzygnięcie Rady Gminy Malbork o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Plan, o którym mowa §1 określa:

1) przeznaczenie terenów i sposoby zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na terenie objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające ustaleń w zakresie:

1) kształtowania przestrzeni publicznych

2) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami

3) ochrony dóbr kultury współczesnej

3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy

4) strefa ochrony konserwatorskiej "K" ochrony krajobrazu kulturowego układu ruralistycznego Lasowice Wielkie;

5) strefa ochrony konserwatorskiej "B" cennych zespołów zabudowy;

6) strefa ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław (cały obszar objęty planem), w tym: zasięg widoku z głównych dróg - ekspozycja bierna (drogi poza obszarem objętym planem);

7) strefa ochrony stanowiska archeologicznego;

8) oznaczenia literowo - cyfrowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

9) podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:

a) R - tereny rolnicze,

b) RM - tereny zabudowy zagrodowej,

c) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych

d) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

e) KDZ - tereny komunikacji - publiczna droga zbiorcza,

f) KDL- tereny komunikacji - publiczna droga lokalna,

g) KDD - tereny komunikacji - publiczna droga dojazdowa,

h) KDW - tereny komunikacji- droga wewnętrzna,

i) KDR- teren komunikacji- droga rowerowa,

j) TW- teren nieczynnego wału przeciwpowodziowego;

10) strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci;

11) obszary dopuszczalnych zalesień

12) aleje drzew przydrożnych

§ 3. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, określone są w Rozdziale 2 oraz §5.

2. W obszarze planu znajdują się elementy struktury przestrzennej o wartościach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych, wskazane na rysunku planu:

1) strefy ochrony konserwatorskiej- ochrony cennych zespołów zabudowy oraz krajobrazu kulturowego;

2) strefa ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w tym: zasięg widoku z głównych dróg - ekspozycja bierna

3) cenne aleje drzew przydrożnych;

4) szlak trasy żuławskiej kolejki wąskotorowej.

§ 4. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) budowę wszelkich przedsięwzięć sytuowanych w obszarze planu prowadzić po spełnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i przyrody;

2) dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów dla celów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz realizacji przedsięwzięć dopuszczonych w planie, z zachowaniem przepisów odrębnych;

3) wszelkie inwestycje należy prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo- wodnych, zapewniający ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów odrębnych;

4) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

a) wody deszczowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych lub utwardzonych tymczasowo odprowadzić powierzchniowo do gruntu,

b) wody deszczowe z zanieczyszczonych terenów utwardzonych należy podczyścić przed odprowadzeniem do wód lub gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zachować istniejący system melioracyjny - w przypadku kolizji z projektowanymi sieciami i inną infrastrukturą techniczną lub układem drogowym dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego w niezbędnym zakresie oraz nakazuje się naprawę w przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac budowlanych;

7) przy realizacji i użytkowaniu planowanego zagospodarowania obowiązuje nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko, w szczególności nie zmienią w sposób trwały dotychczasowych warunków ochrony przeciwpowodziowej w obszarze planu;

8) na terenie objętym planem występuje obszar objęty ochroną prawną, obejmujący tereny 33.R, 34.R, 35.WS, 18.KDW- Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, na którym obowiązują zasady określone w Uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455 z dnia 20 czerwca 2010r.) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim; Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat wskazano na rysunku planu;

9) tereny wzdłuż rzeki Nogat objęte w planie w całości Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat oraz tereny wzdłuż Kanału Panieńskiego (Sadowska Łacha) i Kanału Lasowickiego stanowią korytarze ekologiczne- ochrona ich funkcjonalności została ustalona poprzez zasady zagospodarowania i zabudowy terenów określone w Rozdziale 2.

§ 5. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) w strefie "K" ochrony krajobrazu kulturowego układu ruralistycznego wsi Lasowice Wielkie obowiązuje wymóg zachowania widoku na układ przestrzenny miejscowości; zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określone w Rozdziale 2;

2) w strefie "B" ochrony konserwatorskiej cennych zespołów zabudowy ochronie podlega otoczenie historycznej zabudowy; zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określone w Rozdziale 2;

3) w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w tym: w zasięgu widoku z głównych dróg ochronie podlega ekspozycja bierna na historyczną dominantę (Zamek Krzyżacki w Malborku); zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określone w Rozdziale 2;

4) wzdłuż drogi powiatowej 01.KDZ oraz drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego (odcinek drogi 07.KDD), występuje cenny drzewostan przydrożny stanowiący aleję (zaznaczono na rysunku planu); dopuszcza się usunięcie drzew wyłącznie ze względów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia, np. w obrębie stref widoczności skrzyżowań oraz w niezbędnym zakresie dla celów realizacji przedsięwzięć i prac budowlanych ustalonych w planie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zaleca się uczytelnienie w przestrzeni, np. poprzez oznakowanie informacyjne, śladu dawnej trasy żuławskiej kolejki wąskotorowej oraz wykorzystanie w promocji regionu;

6) na obszarze planu znajdują się strefy ochrony archeologicznej objęte ochroną zapisami niniejszego planu - granice stref zaznaczono na rysunku planu; w obrębie stref ustala się:

a) obowiązek współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych, związanych z pracami ziemnymi, z właściwym organem do spraw ochrony zabytków, który każdorazowo określi zakres niezbędnych do wykonania prac archeologicznych poprzedzających proces zainwestowania terenu,

b) przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje nakaz przeprowadzenia terenowej weryfikacji zlokalizowanego stanowiska oraz wykonanie badania archeologicznego na poziomie odpowiednim dla rezultatów przeprowadzonego rozpoznania i zakresu prac określonych przez właściwy organ do spraw ochrony zabytków.

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) układ komunikacyjny obszaru planu stanowią drogi publiczne klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz drogi wewnętrzne; obsługa komunikacyjna obszaru planu oraz poszczególnych terenów z istniejących dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych poprzez budowę zjazdów w trybie określonym w przepisach odrębnych;

2) parametry techniczne skrzyżowań i zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych kształtować zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w przepisach odrębnych;

3) ustala się obowiązek lokalizowania miejsc do parkowania w granicach własnej nieruchomości; dla potrzeb projektowanej zabudowy ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) dla zabudowy zagrodowej: 1 miejsce na jedno mieszkanie, w tym także realizowane w garażu oraz na dojeździe do garażu; stanowiska dla pojazdów transportu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej- według potrzeb;

b) dla zabudowy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych: co najmniej 1 miejsce na 4 osoby zatrudnione; stanowiska dla pojazdów transportu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej- według potrzeb;

4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

5) na całym terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu potrzeb ludności, w tym wodociągów, kanalizacji, gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia i telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych; realizacja obiektów zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych;

6) dla projektowanej zabudowy ustala się obowiązek zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;

7) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych- docelowo odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej;

8) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci.

§ 7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z niniejszym planem, ustala się dotychczasowe ich użytkowanie

2) dopuszcza się wykorzystanie terenów objętych planem, za wyjątkiem terenu rzeki Nogat (35.WS) na budowę tymczasowych dróg i placów budowy związanych z etapem budowy, naprawy, serwisu oraz demontażu inwestycji dopuszczonych w planie;

§ 8. W obszarze objętym planem nie określa się stawki na podstawie, której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego- plan nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenów.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy

§ 9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.R, 3.R, 8.R, 10.R, 11.R, 13.R, 14.R, 16.R, 19.R, 20.R, 21.R, 22.R, 24.R, 26.R, 27.R, 29.R, 30.R, 31.R, 33.R, 34.R, 36.R, 40.R, ustala się:

1) przeznaczenie: teren rolniczy;

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej i budowli rolniczych, dla gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 20ha, z wyłączeniem terenów 33.R i 34.R, na których nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz budowli rolniczych,

b) dopuszcza się zalesienia na terenach wskazanych na rysunku planu,

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

d) dopuszcza się lokalizację innych sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5;

e) dopuszcza się lokalizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) na rysunku planu wskazano przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200; PN 6,3MPa relacji Królewo- Nowy Dwór Gdański wraz ze strefą o szerokości 40m, w której mogą wystąpić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych,

b) na rysunku planu wskazano przebieg napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV- wzdłuż trasy sieci mogą wystąpić ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu związane z jej oddziaływaniem, określone w przepisach odrębnych,

c) na rysunku planu wskazano zasięg strefy ochronnej stacji namiarowej w rejonie miejscowości Lasowice Wielkie- obowiązuje zakaz realizacji wszelkich urządzeń mogących zakłócić pracę stacji,

d) na rysunku planu wskazano zasięgi stref ochrony konserwatorskiej, w tym: strefę "K" ochrony krajobrazu kulturowego układu ruralistycznego wsi Lasowice Wielkie, strefę "B" ochrony konserwatorskiej cennych zespołów zabudowy oraz zasięg widoku z głównych dróg strefy ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w których obowiązuje: · zakaz lokalizacji napowietrznych sieci i naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem istniejących, · przy sytuowaniu nowych budynków nakaz kontynuacji historycznej kompozycji zespołów zabudowy,

e) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

f) na terenie 33.R i 34.R występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, na którym obowiązują zasady określone w Uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455 z dnia 20 czerwca 2010r.) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim;

g) dopuszcza się podział nieruchomości rolnych w związku z lokalizacją sieci i urządzeń technicznych, o których mowa w pkt. 1 lit. c i d, w tym na działki o powierzchni mniejszej niż 0,3ha; zasad dopuszczalnych podziałów nie określa się.

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy- 40m, w tym:

- maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - 9,0m

- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich- 12,0m,

- maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych- 40,0m;

b) gabaryty obiektów:

- dla budynku mieszkalnego ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny, dopuszcza się rozczłonkowanie bryły budynku w formie litery T i L; liczba kondygnacji- do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, maksymalny poziom posadowienia parteru 0,6m n.p.m.,

- dla budynków gospodarczych i inwentarskich ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny; liczba kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,

- dla pozostałych obiektów budowlanych gabarytów obiektów nie określa się,

c) geometria dachów: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu budynków jako dach dwuspadowy, w tym także przecinający się, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 15o do 45o, w tym dla budynków mieszkalnych od 30o do 45o; dla pozostałych obiektów budowlanych geometrii dachu nie określa się,

d) dopuszcza się lokalizacje budynków na terpach,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę;

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu przeznaczonego pod zabudowę- 60%;

g) intensywność zabudowy: minimum - 0, maksimum 0,4;

h) linie zabudowy: sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi dla budynków i budowli rolniczych;

i) miejsca do parkowania zgodnie z §6, pkt. 3, lit. a;

j) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt. 1, 2, 3 i 6;

k) zasady ochrony środowiska i przyrody zgodnie z §4;

l) zasady dotyczące komunikacji oraz infrastruktury technicznej określono w §6.

§ 10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 4.RM, 5.RM, 6.RM, 7.RM, 9.RM, 17.RM, 37.RM, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych;

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5;

c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych służących obiektom budowlanym, zabudowie i prowadzeniu gospodarki rolnej;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) na rysunku planu wskazano zasięg strefy ochronnej stacji namiarowej w rejonie miejscowości Lasowice Wielkie- obowiązuje zakaz realizacji wszelkich urządzeń mogących zakłócić pracę stacji;

b) na rysunku planu wskazano zasięgi stref ochrony konserwatorskiej, w tym: strefę "K" ochrony krajobrazu kulturowego układu ruralistycznego wsi Lasowice Wielkie, strefę "B" ochrony konserwatorskiej cennych zespołów zabudowy oraz zasięg widoku z głównych dróg strefy ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w których obowiązuje przy sytuowaniu nowych budynków nakaz kontynuacji historycznej kompozycji zespołów zabudowy,

c) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych

d) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych niezwiązanych z gospodarstwem rolnym;

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

a) maksymalna wysokość zabudowy- 40m, w tym:

- maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich- 12,0m,

- maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych- 40,0m.

b) gabaryty obiektów:

- dla budynku mieszkalnego ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny, dopuszcza się rozczłonkowanie bryły budynku w formie litery T i L; liczba kondygnacji- do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, maksymalny poziom posadowienia parteru 0,6m n.p.m.,

- dla budynków gospodarczych i inwentarskich ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny; liczba kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,

- dla pozostałych obiektów budowlanych gabarytów obiektów nie określa się,

- w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy ponad parametry określone w planie;

c) geometria dachów: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu budynków jako dach dwuspadowy, w tym także przecinający się, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 15o do 45o; w tym dla budynków mieszkalnych od 30o do 45o; dla pozostałych obiektów budowlanych geometrii dachu nie określa się;

d) dopuszcza się lokalizacje budynków na terpach,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu;

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni terenu;

g) intensywność zabudowy: minimum - 0, maksimum 0,6;

h) linie zabudowy: sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) miejsca do parkowania zgodnie z §6, pkt. 3, lit. a;

j) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt. 1, 2 i 3;

k) zasady ochrony środowiska i przyrody zgodnie z §4;

l) zasady dotyczące komunikacji oraz infrastruktury technicznej określono w §6.

§ 11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 18.RM, ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej;

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych,

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanej z budową i funkcjonowaniem sieci,

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

d) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych służących obiektom budowlanym, zabudowie i prowadzeniu gospodarki rolnej;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) na rysunku planu wskazano zasięg strefy ochronnej stacji namiarowej w rejonie miejscowości Lasowice Wielkie- obowiązuje zakaz realizacji wszelkich urządzeń mogących zakłócić pracę stacji,

b) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

c) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych niezwiązanych z gospodarstwem rolnym,

d) dopuszcza się podział nieruchomości w związku z lokalizacją sieci i urządzeń technicznych, o których mowa w pkt. 1 lit. b i c, w tym na działki o powierzchni mniejszej niż 0,3ha; zasad dopuszczalnych podziałów nie określa się;

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

a) maksymalna wysokość zabudowy- 40m, w tym:

- maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - 9,0m,

- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i inwentarskich- 12,0m,

- maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych- 40,0m.

b) gabaryty obiektów:

- dla budynku mieszkalnego ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny, dopuszcza się rozczłonkowanie bryły budynku w formie litery T i L; liczba kondygnacji- do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, maksymalny poziom posadowienia parteru 0,6m n.p.m.,

- dla budynków gospodarczych i inwentarskich ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny; liczba kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,

- dla pozostałych obiektów budowlanych gabarytów obiektów nie określa się,

c) geometria dachów: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu budynków jako dach dwuspadowy, w tym także przecinający się, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 15o do 45o; w tym dla budynków mieszkalnych od 30o do 45o; dla pozostałych obiektów budowlanych geometrii dachu nie określa się,

d) dopuszcza się lokalizacje budynków na terpach,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu;

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni terenu;

g) intensywność zabudowy: minimum - 0, maksimum 0,6;

h) linie zabudowy: sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

i) miejsca do parkowania zgodnie z §6, pkt. 3, lit. a;

j) zasady ochrony środowiska i przyrody zgodnie z §4;

k) zasady dotyczące komunikacji oraz infrastruktury technicznej określono w §6.

§ 12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 12.RU, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację budynków i urządzeń służących wyłącznie produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno- spożywczemu,

b) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych,

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

d) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych służących obiektom budowlanym, zabudowie i prowadzeniu gospodarki rolnej;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) na rysunku planu wskazano zasięg strefy ochronnej stacji namiarowej w rejonie miejscowości Lasowice Wielkie- obowiązuje zakaz realizacji wszelkich urządzeń mogących zakłócić pracę stacji,

b) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych;

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy- 40m, w tym:

- maksymalna wysokość budynków - 14,0m,

- maksymalna wysokość pozostałych obiektów budowlanych- 40,0m;

b) gabaryty obiektów:

- dla budynków ustala się: rzut budynku głównej bryły (zasadnicza bryła budynku, najwyższa i największa pod względem powierzchni zabudowy część budynku, nie stanowią głównej bryły budynku w szczególności wejścia do budynku, garaże i części budynku dobudowane, np. oficyny, schody, ganki, itp.) prostokątny; liczba kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne,

- dla pozostałych obiektów budowlanych gabarytów obiektów nie określa się,

c) geometria dachów: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu budynków jako dach dwuspadowy, w tym także przecinający się, kąt nachylenia głównych połaci dachu od 15o do 45o; dla pozostałych obiektów budowlanych geometrii dachu nie określa się;

d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni terenu,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna- 30% powierzchni terenu,

f) intensywność zabudowy: minimum - 0, maksimum 1,8,

g) linie zabudowy: sytuowanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi; wydzielony teren stanowi kontynuację terenu zabudowanego (zlokalizowanego poza obszarem opracowania planu), dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy zachodniej linii rozgraniczającej terenu, pokrywającej się z granicą planu;

h) miejsca do parkowania zgodnie z §6, pkt. 3, lit. b

l) zasady ochrony środowiska i przyrody zgodnie z §4;

i) zasady dotyczące komunikacji oraz infrastruktury technicznej określono w §6.

§ 13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 35.WS, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlądowych- rzeka Nogat

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5;

3) dopuszcza się funkcjonowanie drogi wodnej,

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) teren objęty ochroną prawną jako Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, na którym obowiązują zasady określone w Uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455 z dnia 20 czerwca 2010r.) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim,

b) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

c) sposób zagospodarowania terenu i realizacja przedsięwzięć zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym uzyskanym w trybie określonym w przepisach odrębnych.

§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.WS,15.WS, 23.WS, 25.WS, 28.WS,38.WS, 39.WS ustala się:

1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlądowych- kanały melioracji podstawowej;

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

c) dopuszcza się lokalizację odcinków dróg wewnętrznych- przejazdów służących obiektom budowlanym i prowadzeniu gospodarki rolnej;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) sposób zagospodarowania terenu i realizacja przedsięwzięć zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym uzyskanym w trybie określonym w przepisach odrębnych,

b) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

c) na rysunku planu wskazano przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200; PN 6,3MPa relacji Królewo- Nowy Dwór Gdański wraz ze strefą o szerokości 40m, w której mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych.

4) zasady ochrony środowiska i przyrody zgodnie z §4;

§ 15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 01.KDZ, ustala się:

1) przeznaczenie: teren komunikacji- droga publiczna w klasie technicznej drogi zbiorczej;

2) szerokość pasa drogowego według istniejących granic geodezyjnych- w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo- rowerowej,

d) dopuszcza się lokalizację zjazdów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) sposób zagospodarowania terenu i realizacja przedsięwzięć zgodnie z pozwoleniami zarządcy drogi, uzyskanymi w trybie określonym w przepisach odrębnych,

b) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

c) na rysunku planu wskazano przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200; PN 6,3MPa relacji Królewo- Nowy Dwór Gdański wraz ze strefą o szerokości 40m, w której mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych;

5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt. 1, 2, 3 i 4.

§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 14.KDL, ustala się:

1) przeznaczenie: teren komunikacji- droga publiczna w klasie technicznej drogi lokalnej;

2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo- rowerowej,

d) dopuszcza się lokalizację zjazdów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych

b) sposób zagospodarowania terenu i realizacja przedsięwzięć zgodnie z pozwoleniami zarządcy drogi, uzyskanymi w trybie określonym w przepisach odrębnych.

§ 17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 07.KDD,09.KDD ustala się:

1) przeznaczenie: teren komunikacji- droga publiczna w klasie technicznej dojazdowej;

2) szerokość pasa drogowego według istniejących granic geodezyjnych- w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

c) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo- rowerowej,

d) dopuszcza się lokalizację zjazdów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) sposób zagospodarowania terenu i realizacja przedsięwzięć zgodnie z pozwoleniami zarządcy drogi, uzyskanymi w trybie określonym w przepisach odrębnych;

b) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych

5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt. 2, 3 i 4.

§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 02.KDW, 03.KDW, 04.KDW, 05.KDW, 06.KDW, 08.KDW, 10.KDW, 11.KDW, 12.KDW, 13.KDW, 15.KDW, 16.KDW, 17.KDW, 18.KDW ustala się:

1) przeznaczenie: teren komunikacji- droga wewnętrzna dojazdowa;

2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

c) dopuszcza się lokalizację zjazdów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

b) teren 18.KDW położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, na którym obowiązują zasady określone w Uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455 z dnia 20 czerwca 2010r.) w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim,

c) na rysunku planu wskazano przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200; PN 6,3MPa relacji Królewo- Nowy Dwór Gdański wraz ze strefą o szerokości 40m, w której mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych;

5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt.1 i 3.

§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 19.KDR ustala się:

1) przeznaczenie: teren komunikacji- droga rowerowa;

2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z obsługą drogi;

b) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci,

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5,

d) zaleca się włączenie trasy w sieć szlaków rowerowych regionu,

e) dopuszcza się lokalizację zjazdów;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych

b) na rysunku planu wskazano przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200; PN 6,3MPa relacji Królewo- Nowy Dwór Gdański wraz ze strefą ochronną 40m, w której mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, związane z zapewnieniem trwałości i prawidłowego użytkowania gazociągu, określone w przepisach odrębnych.

5) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt. 1 i 3.

§ 20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 32.TW ustala się:

1) przeznaczenie: teren nieczynnego wału przeciwpowodziowego

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, w obszarze zaznaczonym na rysunku planu, jako strefa dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci;

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w §6, pkt. 5;

c) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo- rowerowej;

d) dopuszcza się lokalizację odcinków dróg wewnętrznych- przejazdów służących prowadzeniu gospodarki rolnej.

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) cały obszar objęty planem jest położony w strefie ochrony ekspozycji Zamku Krzyżackiego w Malborku od strony Żuław, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów napowietrznych i naziemnych mogących konkurować z historyczną dominantą oraz zaburzać jego ekspozycję, w szczególności obiektów wysokościowych,

4) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z §5, pkt. 3.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

§ 22. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Gminy Malbork NR XLI/380/2014 Rady Gminy Malbork z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 4438).

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork


Michał Błachut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust 1, w związku z art. 17 pkt. 12 oraz art. 18 i 19, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, z późn. zm.)

Rada Gminy Malbork rozstrzyga, co następuje:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork, był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy w Malborku, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork w dniach od 21.05.2014r. do 20.06.2014r.; w dniu 29.05.2014r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu;

2. Termin składania uwag do projektu planu minął w dniu 11.07. 2014r.

3. W ustawowym terminie zgłoszono w pisemnej formie 2 uwagi. Organ sporządzający projekt planu miejscowego rozpatrzył wniesione uwagi i postanowił część z nich uwzględnić, a części nie uwzględnić w przedkładanym Radzie Gminy projekcie planu miejscowego do uchwalenia.

4. Rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie złożonych uwag jest następujące:

postanawia się nie uwzględnić uwagi z dnia 3 czerwca 2014r. (wpływ do Urzędu Gminy Malbork dnia 03.06.2014r.) złożonej przez firmę AGRO-LaWi Sp. z o. o. w Lasowicach Wielkich, dotyczącej następujących nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Lasowice Wielkie: 171, 135/26, 135/70, 135/71, 135/74, 166, 168, 170; położonych w obrębie geodezyjnym Szawałd: 8/9, 10/1, 11, 16/2, 16/3, 17/1, 17/7, 20/38, 21, 8/3, 9, 6/3, 13, 14, 23/5, 23/70, 54/2, 57, 59, 71/1, 72; położonych w obrębie geodezyjnym Lasowice Małe: 45/8, 51/2, 55, 121/2 w zakresie braku zgody na usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, tj. podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci w obrębie w/wym nieruchomości.

Uzasadnienie: Nie uwzględnia się powyższej uwagi w zakresie części w/w działek ewidencyjnych położonych w strefie dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci, oznaczonej na załączniku nr 1 do uchwały, ze względu na brak możliwości realizacji planowanej inwestycji, na obszarze planu z pominięciem w całości nieruchomości wymienionych w przedmiotowej uwadze; większa część nieruchomości wskazanych w uwadze położona jest poza wymienioną powyżej strefą, zatem w tym zakresie uwaga jest bezprzedmiotowa.

2) postanawia się uwzględnić uwagę z dnia 10.07.2014r. (wpływ do Urzędu Gminy Malbork drogą elektroniczną dnia 11.07.2014r.) złożoną przez firmę Windfarm Polska III sp. z o. o. w Koszalinie dotyczącą obszaru planu miejscowego w zakresie potwierdzenia zgodności ustaleń planu miejscowego z zamierzeniami inwestycyjnymi spółki wraz z informacją na temat możliwości dysponowania gruntami w wyznaczonej w planie strefie dopuszczalnej lokalizacji podziemnych sieci elektroenergetycznych wysokich napięć, podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z budową i funkcjonowaniem sieci.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork


Michał Błachut


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, z późn. zm.), art. 7 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) art.216 ust 2 pkt 1ustawy z dnia27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 155 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Malbork rozstrzyga, co następuje:

1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji zadań własnych z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych.

2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego nie ustala się kosztów budowy dróg publicznych ani kosztów realizacji infrastruktury technicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork


Michał Błachut


Uzasadnienie

Do publikacji w Dz.Urz.Woj.Pom. przesłano uchwałę NR XLI/380/2014 Rady Gminy Malbork z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork, z błędnym załącznikiem nr 1 - rysunek planu (nie w wersji uchwalonej przez Radę Gminy Malbork)

Niniejsza uchwała dotyczy wyłącznie korekty publikacji w Dz.Urz.Woj.Pom. uchwały NR XLI/380/2014 Rady Gminy Malbork z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Szawałd, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, gmina Malbork, z prawidłowym załącznikiem nr 1- rysunek planu w skali 1:2000 składający się z 5 części oznaczonych jako arkusz 1(5), arkusz 2(5), arkusz 3(5), arkusz 4(5) i arkusz 5(5)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »