| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/90/2015 Rady Gminy Szemud

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi 70.293.371,75 zł i obejmują:

1) dochody bieżące na kwotę 61.973.080,75 zł,

2) dochody majątkowe na kwotę 8.320.291,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 78.707.015,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 54.429.528,86 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 24.277.486,24 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2015 o kwotę 270.000,00 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 8.413.643,35 zł

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł,

2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.287.000,00 zł,

3) emisji obligacji w kwocie 4.500.000,00 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 856.643,35 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 270.000,00 zł i ustala jej wysokość na 13.866.927,35 zł, w tym:

1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł,

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.287.000 zł,

3) obligacje w kwocie 4.500.000 zł,

4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 6.309.927,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Planowana kwota rozchodów w wysokości 5.453.284,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.828.548 zł,

2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259.000 zł,

3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2014 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 177.793 zł

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2015 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku "Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku" udzielanych jednostkom " i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku "Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015" i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych" i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczonych na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przychodów pochodzących z:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 770.000 zł,

b) pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 2.287.000 zł

c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aleksandra Perz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/90/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »