| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Osiek

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 41f i art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118, 1138, 1146)

Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

1. Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek - dalej zwaną "Radą" powołuje się zarządzeniem Wójta Gminy, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 2. 1. Kadencja Rady trwa 2 lata i kończy się w dniu powołania przez Wójta nowego składu Rady.

2. W skład Rady wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Osiek, wskazanych przez Radę Gminy;

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy, wskazanych przez Wójta;

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Osiek, wybieranych przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji i podmiotów w wyborach organizowanych przez Wójta.

3. Regulamin wyborów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wójt powołuje Radę nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu danych przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. 2 mających wchodzić w skład Rady.

§ 3. 1. Wójt odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie Gminy Osiek

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

2. W przypadku śmierci członka Rady lub odwołania opisanego w ust. 1, o ile do końca kadencji Rady nie pozostało mniej niż 3 miesiące, Wójt powołuje w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy:

1) przedstawiciela Rady Gminy, skład uzupełnia Rada Gminy;

2) przedstawiciela Wójta, skład uzupełnia Wójt;

3) przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, skład uzupełnia się z listy rezerwowej wg kolejności. W przypadku równej ilości głosów osób z listy rezerwowej dokonuje się losowania.

§ 4. Praca członków w Radzie ma charakter społeczny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Firyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Regulamin wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek

§ 1. Wyboru do składu Rady przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje się w sposób następujący:

1. Ogłoszenieo wyborach do Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.osiek.gda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek.

2. W ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady, termin publikacji listy zgłoszonych kandydatów oraz termin zebrania wyborczego.

3. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

4. Każda organizacja działająca na terenie Gminy Osiek może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.

5. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie gminy Osiek poprzez przesłanie na adres Urzędu Gminy Osiek przy ul. Kwiatowej 30 karty zgłoszenia kandydata do Rady. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

7. W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 5 kandydatów, Wójt przedłuża nabór kandydatów o kolejne 14 dni.

8. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu nie później niż 7 dni przez zebraniem wyborczym zwołanym przez Wójta. Osoby zgłoszone po terminie oraz gdy ich zgłoszenia nie zostały podpisane przez osoby umocowane nie zostaną ujęte na liście.

9. Wyboru przedstawicieli organizacji do składu Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują upoważnieni delegaci, przy czym:

1) Uprawnione do głosowania są tylko organizacje działające na terenie gminy Osiek;

2) każda organizacja działająca na terenie gminy Osiek może zgłosić jednego delegata do oddania głosu w jej imieniu;

3) delegatem może być członek zarządu organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd organizacji, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady;

4) zgłoszenie delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. Wzór zgłoszenia delegata stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

10. Wybór do Rady następuje w głosowaniu tajnym wg następującego schematu:

1) prezentacja kandydatów;

2) rozdanie uprawnionym do głosowania kart głosowania;

3) oddanie głosu poprzez zaznaczenie nazwisk nie więcej jak pięciu osób na karcie głosowania;

4) wrzucenie głosów do urny;

5) przeliczenie kart glosowania, a następnie liczenie głosów.

11. Za głos ważnie oddany uznaje się ten, na którym zaznaczono nazwiska nie więcej jak pięciu osób.

12. Z przeprowadzonych wyborów sporządzana jest lista przedstawicieli organizacji do składu Rady oraz lista rezerwowa, obejmująca osoby, które w głosowaniu uzyskały szóste i następne miejsce.

13. W przypadku, jeżeli nie będzie można ustalić składu Rady z powodu równej ilości otrzymanych głosów przeprowadza się wybory dodatkowe.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
GMINY OSIEK
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1. Nazwa organizacji: …………………………………………………………………..

2. Siedziba, telefon (dane do korespondencji):

3. Nr w KRS, w innym rejestrze lub ewidencji:

4. Imię i nazwisko zgłoszonego kandydata:

5. Adres zamieszkania kandydata:

6. Telefon, e-mail kandydata:

7. Uzasadnienie kandydatury:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby procedury wyłonienia organizacji do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek. Ponadto oświadczam również, iż znane mi są prawa i obowiązki członka Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zakres jej działania wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz.1118, 1138, 1146 ) oraz uchwały Rady Gminy Osiek nr……….. z dnia ……………….

Podpis kandydata

……………………………………

Pieczęć organizacji

(o ile organizacja posiada)

…………………………………………..

Podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu organizacji

……………………………………………..

…………………………………………..

(miejscowość i data)


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

ZGŁOSZENIE DELEGATA

Organizacja ……………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………,

numer w KRS/w innym rejestrze/ewidencji ……………………………………………………,

reprezentowana przez: ……………………………………………………………………………………

upoważnia Panią/ Pana …………………………………………………………………………………

do oddania głosu w wyborach do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek.

Podpis delegata

……………………………………

Pieczęć organizacji

(o ile organizacja posiada)

…………………………………………..

Podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu organizacji

…………………………………………

…………………………………………..

(miejscowość i data)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »