| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/69/2015 Rady Gminy Główczyce

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Główczyce

Na podstawieart.18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2]))

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Główczyce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 219/R/2013 Rady Gminy w Główczycach z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Główczyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Matkowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Główczyce
z dnia 16 lipca 2015 r.

Regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Główczyce

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Główczyce, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

§ 3. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji
materialnej ucznia.

§ 4. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom
i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy
o systemie oświaty.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 5. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, pok. nr 7.

§ 6. Regulamin obejmuje udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci:

1) stypendium szkolnego,

2) zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy.

2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się, biorąc pod uwagę:

1) wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środki własne Gminy,

2) liczbę uczniów spełniających kryteria dochodowe,

3) skalę występowania w rodzinie okoliczności uzasadniających przyznanie stypendium

szkolnego,

4) miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, według podziału na następujące grupy dochodowe:

a) do 200 zł netto,

b) powyżej 200,00 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia oraz terminy jego wypłaty ustali
w danym roku szkolnym Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 8. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, plecaków szkolnych, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego, stroju do nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, itp. oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach ) do kina, teatru lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

e) opłat czesnego w szkołach niepublicznych,

f) zakupu sprzętu komputerowego (monitor, jednostka, klawiatura, mysz, drukarka , tusze, tonery, papier do drukarki itp.),

g) opłat abonamentu internetowego od m-ca września do czerwca danego roku szkolnego,

h) opłat za wyjazdy do "zielonej szkoły",

i) zakupu okularów korekcyjnych,

j) zakupu biurka, lampki i krzesła do biurka.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy
z miejsca zamieszkania do i ze szkoły uczniom szkół ponagimnazjalnych i słuchaczom kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

§ 10. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu będzie przekazywane jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów
udokumentowanych zakupów i opłat na podstawie rachunków, faktur lub innych
dokumentów poświadczających dokonany zakup lub opłatę wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

2. Wypłata środków przyznanych w ramach refundacji kosztów przekazywana będzie
przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy strony decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, bądź gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Regulaminu
realizowane będzie przez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, za pokwitowaniem przedmiotów pomocy rzeczowej.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 11. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenia o zarobkach

2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,

3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,

4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.

§ 14. 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, pok. nr 7, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

§ 16. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:

1) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,

2) dochód na osobę w rodzinie ucznia przekroczy kwotę, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

3) uczeń zmienił miejsce zamieszkania- poza obszar gminy Główczyce,

4) ustały inne przyczyny będące podstawą przyznania świadczenia.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i Nr 69, poz. 624, z 2005 r. Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 17, poz. 141, Nr 249, poz. 2104 i Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941oraz poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz.1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »