| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/XI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie określenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Na podstawie art. 173a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.[1])) oraz art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.[2])).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego, zwany dalej "Regulaminem".

§ 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.

§ 4. Traci moc uchwała nr 901/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie określenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego


Pan Jan Kleinszmidt


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale:
1) rodzaj pomocy materialnej;
2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;
3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;
4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

Niniejszy regulamin między innymi wprowadza procedurę ponownej oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium, doprecyzowuje warunki udzielania pomocy materialnej oraz uszczegóławia zasady oceny wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

Określone niniejszym Regulaminem zasady umożliwiają przyznanie pomocy materialnej studentom od roku akademickiego 2015/2016.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr 139/XI/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 lipca 2015 r.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Rozdział I.
Postanowienia wstępne
Rodzaj pomocy materialnej

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Pomorskiego;

2. Departamencie - należy przez to rozumieć Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

3. Formularzu - należy przez to rozumieć formularz w generatorze wniosków, tj. systemie rejestracji wniosków o przyznanie stypendium, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu;

4. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję stypendialną, o której mowa w §12;

5. Rankingu - należy przez to rozumieć listę Wniosków, uszeregowanych pod względem liczby uzyskanych punktów;

6. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

7 Rekomendacji - należy przez to rozumieć informację sporządzaną przez Komisję dotyczącą przyznania Stypendiów, zawierającą propozycje dotyczące;.

a) liczby proponowanych Stypendiów,

b) kwoty proponowanych Stypendiów;

8. Studencie - należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub osobę kształcącą się na studiach drugiego stopnia;

9. Stypendium - należy przez to rozumieć Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, rodzaj pomocy materialnej przyznanej Studentowi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie;

10. Stypendyście - należy przez to rozumieć Studenta, któremu przyznano Stypendium;

11. Osiągnięciach - należy przez to rozumieć osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe, łącznie spełniające następujące warunki:

a) zostały uzyskane przez Studenta w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek,

b) są bezpośrednio związane z kierunkiem studiów Studenta,

c) zostały uzyskane w kategoriach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;

12. Podaniu - należy przez to rozumieć podanie o ponowną ocenę merytoryczną Wniosku;

13. Średniej ocen - należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów danego kierunku, osiągniętą w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wyrażoną w postaci wartości liczbowej podanej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń, przy czym w wypadku odbywania studiów równoległych na więcej niż jednym kierunku, Student wykazuje we Wniosku wybraną Średnią ocen z jednego kierunku;

14. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;

15. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Stypendium;

16. Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć Studenta wnioskującego o przyznanie Stypendium;

17. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego.

§ 2. Określa się Stypendium jako rodzaj pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego.

Rozdział II.
Wysokość Stypendium

§ 3. 1. Maksymalna wysokość Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie.

2. Stypendium przyznawane jest Studentowi na okres do 9 miesięcy.

3. Środki finansowe, przeznaczone na wypłatę Stypendiów będą przekazywane:

1) na konto uczelni na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy województwem pomorskim a uczelnią, albo

2) w przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 1, na rachunek bankowy wskazany w formularzu danych Stypendysty, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.

4. Stypendium wypłacane jest Stypendyście.

§ 4. Środki finansowe na przyznanie Stypendiów zabezpieczone będą w budżecie województwa pomorskiego.

Rozdział III.
Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium
Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium

§ 5. 1. Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1) jest mieszkańcem województwa pomorskiego,

2) będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku, na który składany jest Wniosek,

3) w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

a) uzyskał co najmniej dwa Osiągnięcia oraz

b) uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, zgodnie ze wzorem:

So ?0,9 · Sm

So - średnia ocen osiągnięta przez Studenta

Sm - maksymalna średnia ocen możliwa do uzyskania na danym kierunku

2. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę Wniosku.

3. Wniosek wypełniany jest przy wykorzystaniu Formularza.

4. Wygenerowany i wydrukowany Wniosek jest podpisywany przez:

1) Wnioskodawcę oraz

2) rektora uczelni albo dziekana wydziału, na którym studiuje Student albo osobę upoważnioną przez którąkolwiek z tych dwóch osób.

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 6, należy składać do 15 października roku, na który składany jest Wniosek, w Kancelarii Ogólnej Urzędu (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w godz. 7.45 - 15.45, albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: " Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego".

6. Do Wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie o miejscu zamieszkania Studenta,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających Osiągnięcia, zgodne z rodzajami potwierdzeń, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu,

3) zaświadczenia potwierdzające współpracę Studenta z organizacjami pożytku publicznego w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania tej organizacji - jeśli dotyczy,

4) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta - jeśli dotyczy,

5) upoważnienie dla osoby, o której mowa w ust. 4 pkt 2 - jeśli dotyczy.

7. Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem osoba, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

§ 6. 1. Departament dokonuje oceny formalnej Wniosków.

2. Ocena formalna Wniosków obejmuje sprawdzenie spełnienia następujących wymagań formalnych:

1) spełnienie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1,

2) podpisanie Wniosku przez osoby o których mowa w § 5 ust. 4,

3) dochowanie terminu złożenia Wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 5,

4) poprawność i kompletność wypełnienia Wniosku,

5) dołączenie do Wniosku wymaganych załączników we właściwej formie.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 4 lub 5, Departament wzywa Wnioskodawcę na piśmie albo poprzez pocztę elektroniczną do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków formalnych spowoduje pozostawienie Wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zostały spełnione wymagania formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3, lub

2) Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych Wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 3.

5. Termin dokonania oceny formalnej Wniosku nie może być dłuższy niż 60 dni, licząc od upływu terminu składania Wniosków.

6. Departament poinformuje Wnioskodawcę pisemnie albo poprzez pocztę elektroniczną o negatywnym wyniku oceny formalnej Wniosku.

7. Uwagi dotyczące oceny formalnej Wniosku Wnioskodawca może wnieść na piśmie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji, o której mowa w ust. 6.

§ 7. 1. Po dokonaniu oceny formalnej Wniosków, w tym rozpatrzeniu uwag, o których mowa w § 6 ust. 7, Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym poddane zostaną ocenie merytorycznej prowadzonej przez Departament i weryfikowanej oraz zatwierdzanej przez Komisję.

2. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte we Wniosku.

3. Schemat opisu Osiągnięć i zasady oceny Osiągnięć zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu

4. Ocena merytoryczna Wniosku polega na przyznaniu punktów (maksymalnie 100 punktów) w ramach kryteriów obowiązkowych i kryteriów dodatkowych, na zasadach, o których mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 8. 1. Po dokonaniu oceny merytorycznej Wniosków Komisja sporządza Ranking oraz Rekomendację.

2. Ranking wraz z informacją, o której mowa w § 1 pkt 7 lit. a, zostaną udostępnione w BIP.

3. W terminie 7 dni od daty opublikowania Rankingu Wniosków Wnioskodawca może złożyć Podanie.

4. Podanie wnosi się na piśmie.

5. Podanie zawiera:

1) imię i nazwisko Wnioskodawcy,

2) adres Wnioskodawcy,

3) numer Wniosku z Rankingu,

4) informacje lub wyliczenia uzasadniające celowość ponownej oceny merytorycznej Wniosku,

5) podpis Wnioskodawcy.

6. Podanie pozostawia się bez rozpoznania jeżeli:

1) nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 5, lub

2) zostało złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

7. Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia albo odrzucenia Podania.

8. Uwzględnienie Podania skutkuje ponownym przeprowadzeniem oceny merytorycznej Wniosku, którego dotyczy Podanie.

9. Ranking wraz z Rekomendacją, które będą obejmować również uwzględnione Podania, przekazywane są Departamentowi i stanowią podstawę do sporządzenia projektu uchwały Zarządu w sprawie przyznania Stypendiów.

§ 9. 1. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyznania Stypendiów, w której określa:

1) liczbę Stypendiów,

2) okres wypłacania Stypendiów,

3) wysokość Stypendiów

- uwzględniając limity określone w § 3 ust. 1 i 2, liczbę złożonych Wniosków oraz dostępność środków finansowych w budżecie województwa.

2. Załącznikiem do uchwały, o której mowa w ust. 1, jest lista Stypendystów.

§ 10. 1. Po podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie przyznania Stypendiów lista, o której mowa w § 9 ust. 2, zostanie udostępniona w BIP.

2. W wypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w ust. 1, Stypendysta zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów, których wzory zostaną udostępnione w BIP wraz z listą Stypendystów:

1) zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie studiów,

2) formularza danych Stypendysty.

3. Miejsce składania dokumentów, o których mowa w ust. 2, określa § 5 ust. 5.

4. Dostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2, warunkuje wypłatę Stypendium.

5. Przez okres wypłaty Stypendium Departament może dodatkowo zweryfikować dokumenty potwierdzające informacje zawarte we Wniosku i załącznikach do Wniosku, oraz informacje zawarte w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 11. Stypendyście, który:

1) przestanie spełniać warunki określone w § 5 ust 1 pkt 1 lub 2, lub

2) nie dostarczy w terminie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 2, lub

3) złoży na piśmie oświadczenie o rezygnacji ze Stypendium,

zaprzestaje się wypłacania Stypendium począwszy od miesiąca, w którym zaistniała okoliczność, o której mowa w pkt 1 - 3.

-

Komisja

§ 12. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) Dyrektor Departamentu - przewodniczący Komisji;

2) dwóch Radnych Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego - członkowie Komisji;

3) przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego - członek Komisji;

4) przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku - członek Komisji;

5) przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - członek Komisji;

6) przedstawiciel Departamentu - członek Komisji, pełniący w przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu funkcję przewodniczącego Komisji;

2. Skład osobowy Komisji ustala Zarząd w drodze uchwały.

3. Ustalenia Komisji zapadają na posiedzeniu albo w trybie korespondencyjnym poprzez pocztę elektroniczną.

4. Dla ważności ustaleń Komisji niezbędny jest udział ponad połowy jej składu w posiedzeniu albo - w wypadku trybu korespondencyjnego - udzielenie odpowiedzi przez ponad połowę składu Komisji.

5. Komisja podejmuje ustalenia większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący Komisji.

6. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Z prac prowadzonych przez Komisję w trybie korespondencyjnym, po ich zakończeniu, sporządza się notatkę, którą podpisuje przewodniczący Komisji lub przedstawiciel Departamentu.

7. Udział w pracy Komisji jest nieodpłatny.

Rozdział IV.
Inne postanowienia

§ 13. Departament:

1) ogłasza i przeprowadza nabór Wniosków;

2) określa wzory załączników do Wniosku;

3) określa wzór Formularza;

4) zwołuje i organizuje posiedzenia Komisji;

5) prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące naboru oraz przyznania Stypendiów;

6) przechowuje dokumentację dotyczącą przyznanych Stypendiów.

§ 14. 1. Informacja o naborze Wniosków zostanie udostępniona w BIP nie później niż na 14 dni przed datą zakończenia naboru Wniosków.

2. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, udostępnione zostaną wzory niezbędnych załączników do Wniosku.

§ 15. O dotrzymaniu przez Wnioskodawcę terminów, o których mowa w § 5 ust. 5, § 6 ust. 3 i 7, § 8 ust. 3 oraz § 10 ust. 2, decyduje:

1) w przypadku osobistego złożenia dokumentów - data złożenia dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu;

2) w przypadku wysłania dokumentów pocztą - data stempla pocztowego.

§ 16. Zakres danych objętych Wnioskiem określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 17. Wnioski złożone, a nie rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na podstawy niniejszej uchwały.


Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Informacja o zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

1. Dane Studenta:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) data urodzenia;

4) PESEL;

5) adres do korespondencji;

6) telefon kontaktowy;

7) adres poczty elektronicznej;

8) województwo;

9) powiat;

10) gmina;

11) nazwa, adres uczelni oraz rok i kierunek studiów Studenta.

2. Informacje potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, dotyczące:

1) uzyskanej Średniej ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów,

2) uzyskanych Osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.

3. Informacje potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, tj.:

1) współpraca z organizacjami pożytku publicznego,

2) zamieszkanie na obszarach wiejskich,

3) posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

4. Podpis rektora uczelni albo dziekana wydziału, na którym studiuje Student albo osoby upoważnionej przez którąkolwiek z tych dwóch osób potwierdzający dane zawarte we Wniosku.

5. Zgoda Studenta na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie stypendium.

6. Podpis Studenta.


Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Schemat opisu Osiągnięć i zasady oceny Osiągnięć wykazywanych we Wnioskach

1. Schemat opisu Osiągnięć przedstawia kategorie Osiągnięć, elementy obowiązkowe opisu Osiągnięcia w Formularzu oraz wymagane załączniki do Wniosku potwierdzające Osiągnięcia.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Kategoria Osiągnięć

Schemat opisu Osiągnięć - elementy obowiązkowe opisu Osiągnięcia w Formularzu

Rodzaj potwierdzenia - załącznika do Wniosku

Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki(wyłącznie publikacje wydane drukiem lub udostępnione na stronie internetowej wydawcy)

• tytuł publikacji (artykułu/rozdziału/książki)

• miejsce publikacji (nazwa czasopisma/tytuł książki)

• rodzaj publikacji (w szczególności: artykuł w czasopiśmie/ publikacja książkowa/ monografia/ publikacja pokonferencyjna/ redakcja merytoryczna)

• język publikacji

• autorstwo (jedyny autor/współautorstwo)

• wydawnictwo

• data publikacji (data druku/data udostępnienia: miesiąc, rok)

• numer ISBN, ISSN (jeżeli nadany)

• zaświadczenie wydawcy lub

• kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub książki, miejsce i datę wydania, nr ISBN lub ISSN.

Udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię (w tym we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, z wyłączeniem projektów badawczych kół naukowych)

• okres uczestnictwa w projekcie (od: miesiąc, do: miesiąc, rok)

• nazwa jednostki uczelni lub instytucji prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie

• pełniona funkcja w projekcie ( w szczególności: kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca)

• opis wykonywanych zadań

• cel i efekty udziału w projekcie

• zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt lub

• zaświadczenie kierownika projektu

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

• nazwa i opis przedmiotu patentu lub wzoru użytkowego

• data (miesiąc, rok) i miejsce rejestracji

• zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy)

• autorstwo (jedyny autor/współautorstwo)

• zaświadczenie urzędu patentowego lub

• wyciąg z ewidencji patentowej lub

• zaświadczenie instytucji nadzorującej prace nad patentem lub wzorem użytkowym

Wystąpienia na konferencjach naukowych

• data i miejsce konferencji (miesiąc, rok)

• nazwa konferencji

• zasięg konferencji ( w szczególności: zagraniczna/międzynarodowa/ogólnopolska/środowiskowa)

• rodzaj wystąpienia ( w szczególności: wygłoszony referat/przedstawiona prezentacja)

• tytuł wystąpienia

• samodzielność wystąpienia (indywidualne/grupowe)

• nagrody i wyróżnienia za wystąpienie na konferencji

• zaświadczenie organizatora konferencji lub

• kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko osoby występującej lub

• dyplom (certyfikat) z konferencji

Nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym zgodnych z kierunkiem studiów

• data (miesiąc, rok) i miejsce uzyskania nagrody lub wyróżnienia

• nazwa konkursu• uzyskane miejsce

• rodzaj nagrody lub wyróżnienia (indywidualne/grupowe)

• liczba uczestników konkursu

• nazwa organizatora konkursu

• zaświadczenie organizatora konkursu lub

• dyplom (certyfikat)

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Kategoria Osiągnięć

Schemat opisu Osiągnięć - elementy obowiązkowe opisu Osiągnięcia w Formularzu

Rodzaj potwierdzenia - załącznika do Wniosku

Dzieła artystyczne z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, teatru, literatury, multimediów, filmu, fotografii, kultury regionalnej

• tytuł dzieła artystycznegomiejsce publikacji lub prezentacji (w szczególności: nazwa wystawy/galerii/teatru/festiwalu/miejsce i program koncertu)

• data prezentacji lub publikacji dzieła (miesiąc, rok)

• numer ISAN (jeśli nadany)• opis dzieła

• samodzielność wystąpienia/wykonania (indywidualne/grupowe oraz rola)

• zaświadczenie wydawcy lub

• zaświadczenie organizatora (kuratora) lub

• kopia (zdjęcie) dzieła artystycznego

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

• okres uczestnictwa w projekcie (od: miesiąc, do: miesiąc, rok),

• nazwa jednostki uczelni lub instytucji prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie artystycznym• pełniona funkcja w projekcie (w szczególności: kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca)

• opis wykonywanych zadań

• cel i efekty udziału lub współpracy

• zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt artystyczny lub

• zaświadczenie kierownika artystycznego projektu

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

• nazwa i opis przedmiotu patentu lub wzoru użytkowego

• data (miesiąc, rok) i miejsce rejestracji

• zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy)

• autorstwo (jedyny autor/współautorstwo)

• zaświadczenie urzędu patentowego lub

• wyciąg z ewidencji patentowej lub zaświadczenie instytucji nadzorującej prace nad patentem lub wzorem użytkowym

Nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym zgodnych z kierunkiem studiów

• data (miesiąc, rok) i miejsce uzyskania nagrody

• nazwa konkursu

• uzyskane miejsce, jeśli ex aequo, to liczba osób, które zajęły to samo miejsce

• rodzaj nagrody (indywidualna/grupowa)

• liczba uczestników konkursu

• nazwa organizatora konkursu

• zaświadczenie organizatora konkursu lub

• dyplom (certyfikat)

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Kategoria Osiągnięć

Schemat opisu Osiągnięć - elementy obowiązkowe opisu Osiągnięcia w Formularzu

Rodzaj potwierdzenia - załącznika do Wniosku

• udział w igrzyskach olimpijskich

• udział w mistrzostwach świata

• 1-5 miejsce w mistrzostwach Europy

• 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata

• 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy

• 1-5 miejsce w uniwersjadzie

• Osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

• data zawodów (miesiąc, rok)

• uzyskane miejsce w zawodach

• Osiągnięcie indywidualne/drużynowe

• nazwa zawodów

• dyscyplina sportowa

• kategoria wiekowa

Zaświadczenie właściwego polskiego związku sportowego, a w przypadku mistrzostw akademickich - zaświadczenie Akademickiego Związku Sportowego.

2. Zasady oceny Osiągnięć

1) Konkursy o zasięgu międzynarodowym, wykazywane we Wniosku, muszą łącznie spełniać następujące przesłanki:

a) udział w nich nie wymaga uzyskania członkostwa w jakichkolwiek podmiotach,

b) udział w nich jest bezpłatny,

c) ranking laureatów i finalistów ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że ranking ten uwzględnia wszystkich uczestników niezależnie od kraju pochodzenia,

d) możliwe jest stwierdzenie samodzielności udziału Wnioskodawcy w konkursie, co oznacza, że w ramach konkursu przeprowadzana jest bezpośrednia identyfikacja uczestnika,

e) nie są przeprowadzane wyłącznie za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2) Osiągnięcia sportowe wykazywane w Wniosku muszą dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe.

3) Ocenie będą poddane wyłącznie Osiągnięcia:

a) zakończone, z wyjątkiem przedsięwzięć zaplanowanych jako wieloletnie, np. projektów badawczych lub artystycznych,

b) których opis zawiera wszystkie elementy obowiązkowe wskazane w schemacie opisu Osiągnięć,

c) które zostały potwierdzone odpowiednim załącznikiem wskazanym w schemacie opisu Osiągnięć.


Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Zasady przyznawania punktów w ramach oceny merytorycznej Wniosków

kryteria obowiązkowe

kategoria Osiągnięcia

liczba punktów

zasady przyznawania punktów

średnia ocen

5

punkty przyznaje się wg wzoru

Lp = So /Sm · 5

Lp - liczba punktów
So - średnia ocen uzyskana przez Wnioskodawcę
Sm - maksymalna średnia możliwa do uzyskania na danym kierunku

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE (łącznie maksymalnie 30 pkt)
Punkty cząstkowe przyznaje się za każde wykazane Osiągnięcie (maksymalnie wykazać można 6 Osiągnięć danego typu). Maksymalnie można uzyskać 96 punktów cząstkowych.

Liczbę punktów uzyskuje się po przeliczeniu sumy punktów cząstkowych za poszczególne Osiągnięcia zgodnie ze wzorem:liczba punktów:

liczba punktów = (suma wszystkich punktów cząstkowych przyznanych za poszczególne osiągnięcia / 96) · 30

kategoria Osiągnięcia

liczba punktówcząstkowych

zasady przyznawania punktów

publikacje naukowe w recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe
w formie książki

4

jedyny autor w publikacji obcojęzycznej - 4 p.
współautorstwo w publikacji obcojęzycznej - 3 p.
jedyny autor w publikacji polskojęzycznej - 3 p.
współautorstwo w publikacji polskojęzycznej - 2 p.

udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we
współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi

3

-

autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

3

jedyny autor i zasięg międzynarodowy - 3 p.
współautorstwo i zasięg międzynarodowy - 2 p.
jedyny autor i zasięg krajowy - 2 p.
współautorstwo i zasięg krajowy - 1 p.

wystąpienia na konferencjach naukowych

1

-

nagrody i wyróżnienia w konkursach
o zasięgu międzynarodowym zgodnych z kierunkiem studiów

5

indywidualnie za miejsce 1-3 - 5 p.
indywidualnie poniżej 3 miejsca - 4 p.
grupowo za miejsce 1-3 - 4 p.
grupowo poniżej 3 miejsca - 3 p.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE (łącznie maksymalnie 30 pkt)
Punkty cząstkowe przyznaje się za każde wykazane Osiągnięcie (maksymalnie wykazać można 6 Osiągnięć danego typu).
Maksymalnie można uzyskać 90 punktów cząstkowych.

Liczbę punktów uzyskuje się po przeliczeniu sumy punktów cząstkowych za poszczególne Osiągnięcia zgodnie ze wzorem:

liczba punktów = (suma wszystkich punktów cząstkowych przyznanych za poszczególne osiągnięcia / 90) · 30

kategoria Osiągnięcia

liczba punktówcząstkowych

zasady przyznawania punktów

dzieła artystyczne z zakresu sztuk
wizualnych, muzyki, teatru, literatury,
multimediów, filmu, fotografii, kultury
regionalnej

4

jedyny autor - 4 p.
współautorstwo - 2 p.

udział w projektach artystycznych
prowadzonych przez uczelnię lub we
współpracy z innym ośrodkiem akademickim
lub kulturalnym

3

-

autorstwo lub współautorstwo patentu lub
wzoru użytkowego

3

jedyny autor i zasięg międzynarodowy - 3 p.
współautorstwo i zasięg międzynarodowy - 2 p.
jedyny autor i zasięg krajowy - 2 p.
współautorstwo i zasięg krajowy - 1 p.

nagrody w konkursach o zasięgu
międzynarodowym

5

indywidualnie za miejsce 1-3 - 5 p.
indywidualnie poniżej 3 miejsca - 4 p.
grupowo za miejsce 1-3 - 4 p.
grupowo poniżej 3 miejsca - 3 p.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (łącznie maksymalnie 30 pkt)
Punkty cząstkowe przyznaje się za każde wykazane Osiągnięcie (maksymalnie wykazać można 6 Osiągnięć danego typu).
Maksymalnie można uzyskać 120 punktów cząstkowych.

Liczbę punktów uzyskuje się po przeliczeniu sumy punktów cząstkowych za poszczególne Osiągnięcia zgodnie ze wzorem:

liczba punktów = (suma wszystkich punktów cząstkowych przyznanych za poszczególne osiągnięcia / 120) · 30

kategoria Osiągnięcia

liczba punktówcząstkowych

zasady przyznawania punktów

udział w igrzyskach olimpijskich

5

-

udział w mistrzostwach świata

5

-

1 - 5 miejsce w mistrzostwach Europy

4

-

1 - 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata

2

-

1 - 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy

1

-

1 - 5 miejsce w uniwersjadzie

3

-

Osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

liczba punktów odpowiednio jak w zawodach wymienionych powyżej

Zawody organizowane dla osób z niepełnosprawnościami traktuje się równoważnie i przyznaje odpowiednio punkty cząstkowe.

Kryteria dodatkowe

studia równoległe

2

-

udział w wolontariacie

1

-

zamieszkanie na obszarze wiejskim

1

-

orzeczenie o niepełnosprawności

1

-


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2011 r. Nr 84 poz. 455, z 2012 r. poz. 742, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829, poz. 1005, poz. 1588, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz. 821, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1198, z 2015 r. poz. 357.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »