| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/25/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 150) Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się " Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2015 - 2020" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Renata Lewandowska


Załącznik do Uchwały Nr II/25/15
Rady Gminy Stary Dzierzgoń
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzierzgoń

na lata 2015-2020

Wprowadzenie :

Obowiązująca od 10.07.2001 roku ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nałożyła na Radę Gminy obowiązek uchwalenia " wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy."

Poprzedni program obowiązywał w latach 2009-2014.

Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. W celu realizacji tych zadań gmina winna tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.

Głównym celem Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2015-2020 jest dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.

Sytuacja mieszkaniowa gminy jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o jej rozwoju. Program ma obejmować swoim zakresem zagadnienia dotyczące tworzenia nowej komunalnej substancji mieszkaniowej , utrzymania poprawnego stanu technicznego już istniejących budynków, form i zasad zarządzania zasobami gminnymi, polityki czynszowej oraz sprzedaży mieszkań.

Z uwagi na brak budownictwa mieszkaniowego dopuszcza się możliwość nabywania przez Gminę mieszkań na tzw. wolnym rynku, jeżeli dokonanie takiego zakupu okaże się ekonomicznie uzasadnione.

Ogólna charakterystyka zasobu mieszkaniowego Gminy Stary Dzierzgoń :

Komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy zarządzane są przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu utworzony uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 24 czerwca 1993 roku Nr III /128/93

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow.

KW

Nr domu

Nr lokalu

Uwagi

1

Wartule

89

0,47

13754

12

2

Wartule

89

0,47

20894

10

3

Wartule

17/1

0,1955

21965

2

4

Wartule

23

0,05

13754

4

5

Wartule

41

0,38

3578

7

6

Wartule

38

0,48

21965

1

7

Wartule

39

0,10

13754

3

8

Gisiel

1/9

0,1041

20995

6

9

Najatki

271/8

0,0562

17613

3

10

Lubochowo

178

0,0687

33205

17

11

Stary Dzierzgoń

496/3

0,7824

19048

4

1

12

Stary Dzierzgoń

496/3

0,7824

19048

4

2

13

Stary Dzierzgoń

496/3

0,7824

19048

4

3

14

Stary Dzierzgoń

496/3

0,7824

19048

4

4

15

Stary Dzierzgoń

111/23

0,1388

45

52

1

16

Stary Dzierzgoń

111/23

0,1388

45

52

2

17

Stary Dzierzgoń

111/23

0,1388

45

52

3

18

Zakręty

561

0,2930

5537

81

2

19

Tabory

183

0,16

20891

29

20

Tabory

183

0,16

20891

29

21

Myślice

274/5

0,0391

19049

60

22

Myślice

274/5

0,0391

19049

60A

1

23

Myślice

274/5

0,0391

19049

60A

2

24

Myślice

274/5

0,0391

19049

60A

3

25

Myślice

274/5

0,0391

19049

60A

4

26

Myślice

147/20

0,3129

25898

47

2

27

Myślice

147/20

0,3129

25898

47

3

28

Bądze

97/11

0,2074

5538

10

1

29

Bądze

97/11

0,2074

5538

10

2

30

Bądze

97/11

0,2074

5538

10

3

31

Lubochowo

279

0,1194

20905

53

4

32

Monastarzysko

20/17

0,1907

21385

3

5

33

Stary Dzierzgoń

142/1

0,1236

50607

56

2

34

Stary Dzierzgoń

520

0,80

241

102

35

Stary Dzierzgoń

50/12

0,0770

4519

57

1

36

Bądze

97/15

0,1294

4520

8

4

37

Folwark

164/2

0,2582

16703

39

38

Folwark

164/2

0,2582

16703

39

39

Pronie

3/32

0,2572

20824

4

40

Lubochowo

179

0,3183

29672

7

1

41

Myślice

147/3

0,15

7387

51

42

Skolwity

83/1

1,72

udział 3/7

7239

14

43

Protajny

6/2

0,1717

20676

4

1

44

Protajny

6/2

0,1717

20676

4

4

Stan techniczny budynków i lokali komunalnych można określić jako średni są to budynki w stanie dobrym jak też w stanie dekapitalizacji.

Zaopatrzenie w wodę z sieci oraz kanalizację podłączoną do zbiorników bez odpływowych posiada 95 % zasobu mieszkaniowego gminy natomiast na ogrzewanie i ciepłą wodę każdy lokal ma rozwiązania indywidualne.

Analiza potrzeb remontowych oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na lata.

1.

Stan techniczny, w tym jego wiek oraz stopień zużycia wyznaczają potrzeby remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. Zdecydowana większość budynków i lokali wymaga modernizacji ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane będą prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, modernizacji i zabezpieczenia instalacji technicznych, napraw dachów oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego (kominy, piece). Podejmowane remonty zapewnią uzyskanie zasobu mieszkaniowego na zadawalającym poziomie technicznym.

2.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe należy skoncentrować się głownie na zabezpieczeniu urządzeń i elementów budynków które są w najgorszym stanie spośród pozostałych. Odpowiednio remonty zostaną rozłożone na lata.

3.

Plan remontów i modernizacji lokali w latach 2015-2020

rodzaj remontów/lata

2015

2016

2017

2018

2019

2020

roboty dachowe

2

2

2

1

1

1

naprawa pieców kaflowych, wymiana pieców

1

1

1

1

2

1

remont kominów

1

1

1

1

1

1

wymiana instalacji wod-kan i wentylacji

0

1

1

1

0

0

naprawa instalacji elektrycznych

0

1

0

1

0

1

roboty ogólnobudowlane

2

2

2

2

2

2

Planowana sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

Tendencja do wykupu mieszkań na uprzywilejowanych zasadach wymaga kontynuacji z uwagi na oczekiwania społeczne.

Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych zapewniają możliwość efektywnego zarządzania ich zasobem i dlatego należy dążyć do powstawania wspólnot ze 100% udziałem mieszkańców.

Dotychczas w oparciu o uchwały Rady Gminy Stary Dzierzgoń sprzedanych zostało łącznie 135 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń w tym :

w latach 1992 - 2003 - 88

w latach 2004- 2008 - 21

w latach 2009- 2014 - 26

Z analizy powyższego wynika, że zainteresowanie zakupem lokali mieszkalnych od Gminy sukcesywnie się zmniejsza.

Zwiększenie tempa prywatyzacji zasobu mieszkaniowego jest niewątpliwie celowe, lecz zbywanie lokali mieszkalnych najemcom nie może być rozpatrywane wyłącznie jako źródło do uzyskania przychodów gminy.

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym

Zasoby mieszkaniowe będące własnością Gminy Stary Dzierzgoń zarządzane są przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu. Obecnie GZGK wykonuje obowiązki w 9 budynkach w których wszystkie lokale stanowią własność Gminy i w 17 budynkach w których część lokali zastała wykupiona przez najemców i z mocy prawa powstały wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z prowadzoną sprzedażą mieszkań na rzecz ich najemców sukcesywnie zmniejszają się udziały Gminy we wspólnotach mieszkaniowych co z kolei powoduje zmniejszenie nakładów budżetu Gminy na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz ich remonty.

Zasady polityki czynszowej

Polityka czynszowa Gminy będzie zmierzać w kierunku zlikwidowania konieczności dofinansowywania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych z budżetu gminy. W tym celu należy konsekwentnie podnosić czynsz do poziomu, który zapewni pokrycie kosztów administrowania i remontów bieżących. Osiąganie dopuszczalnego prawem maksymalnego pułapu czynszu jest warunkiem koniecznym dla uzyskania efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i dla zahamowania degradacji tego zasobu. Ustalenie opłat poniżej dopuszczalnego i uzasadnionego ekonomicznie poziomu byłoby działaniem na szkodę budżetu gminy, a w dalszej perspektywie odbiłoby się negatywnie nastanie technicznym lokali.

Czynsz będzie ustalany w odniesieniu do standardu lokali mieszkalnych a nie do możliwości płatniczych najemców.

W przypadkach gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lukę pomiędzy wydolnością płatniczą tych gospodarstw , a wysokością czynszów będą wypełniać dodatki mieszkaniowe.

Regulacja stawek czynszu będzie dokonywana raz w roku na wniosek zarządcy komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wniosek przedłożony przez zarządcę winien zawierać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy oraz propozycję zmiany stawek czynszu wraz z uzasadnieniem.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015- 2020 będą wpływy

z opłat za lokale mieszkalne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

wpływy z czynszów

43.998,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Razem

43.998,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Wysokość wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy

Źródło / rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Koszty zarządu

28.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

Niezbędne przeglądy i drobne naprawy

15.998,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Razem

43.998,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

41.000,00

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy

Zakłada się kontynuację sprzedaży lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 31 sierpnia 2011 roku Nr V/40/11 (ze zmianami) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas nieoznaczony i oznaczony dłuższy niż trzy lata, stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych będą sprzedawane w pierwszej kolejności, aż do całkowitego zbycia udziału Gminy w tych nieruchomościach .

Jednocześnie należy podnieść skuteczności windykacji zadłużeń najemców.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »