| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr SKG.3035.1.2015.JŻ Wójta Gminy Pszczółki

z dnia 20 marca 2015r.

z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 rok

budżetu gminy Pszczółki

za 2014 rok.


Pszczółki, dnia 20 marca 2015r.

Objaśnienia

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2014 rok.

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Pszczółki przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, które obejmuje:

1. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

2. Wykonanie dochodów.

3. Wykonanie wydatków.

4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu.

5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

6. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst.

7. Realizacja dotacji podmiotowych.

8. Realizacja dotacji celowych.

9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych.

10. Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.

12. Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy

strukturalnych oraz wykonanie tych wydatków w 2014 roku.

13. Realizacja przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2014r.

W 2014 roku gmina Pszczółki wykonała dochody w kwocie 29.063.698,88 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.788.970,82 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 2.360.882 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 3.330.526 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe kształtuje się następująco:

Plan na 31.12.14:Wykonanie:%

Dochody ogółem:29.030.102,0029.063.698,88 100,1

w tym: -bieżące26.541.265,0026.603.136,08 100, 2

- majątkowe2.488.837,002.460.562,80 98,9

Wydatki ogółem:28.221.159,0026.788.970,82 94,9

w tym: -bieżące24.023.816,0022.619.479,33 94,2

- majątkowe4.197.343,004.169.491,49 99,3

Zrealizowane dochody bieżące w całości pokryły wydatki bieżące i w znacznej części sfinansowały wydatki majątkowe.

Rok zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 2.274.728,06 zł ( planowano nadwyżkę w kwocie 808.943 zł ).

Przychody

Gmina zrealizowała zaplanowane przychody w wysokości 2.272.161,93zł. Kwotę tą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody

Z tytułu rozchodów gmina wydatkowała kwotę 3.081.104 zł, na którą się składają:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 176.000,00zł

- spłaty trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 425.104 zł

- spłata II kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 800.000 zł,

- spłata III kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 480.000 zł,

- spłata III kredytu z PEKAO SA w Gdańsku w wysokości 200.000 zł

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 1.000.000 zł.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane rozchody w terminach wynikających z harmonogramów spłat.

Dochody

W strukturze dochodów wykonanych w 2014r dochody własne stanowiły 50% (14.525.349,37zł), subwencje 28% (8.266.606,00zł), dotacje 14% ( 3.921.550,51zł), natomiast środki z Funduszy Pomocowych UE 8% (2.350.193zł).

Dochody własne zrealizowano w 101 %, dotacje w 98%, subwencje w 100 %, natomiast środki z UE w 101 %.

Dotacje

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ustawami z zakresu: pomocy społecznej, na aktualizację rejestru wyborców, wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku oraz wójta, wybory do Parlamentu Europejskiego, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy I oraz zwrot akcyzy rolnikom w 2014 roku otrzymano kwotę 3.075.132,60zł (dochody bieżące).

Na zadania własne wynikające z ustaw oraz w wyniku pisanych programów udało się pozyskać dodatkowe środki krajowe. W 2014 roku przyznano środki na :

1. Stypendia dla uczniów w kwocie 58.761,84 zł z budżetu państwa.

2. Wyprawkę szkolną w wysokości 12.144,39 zł z budżetu państwa.

3. Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego 343.079,38 zł.

4. Zadania w zakresie pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, w tym dożywianie,

w łącznej kwocie 303.006,30 zł z budżetu państwa.

5. Montaż dźwigu osobowego w budynku ŚDS w Kolniku w wysokości 75.000zł z budżetu państwa

6. Usuwanie azbestu w kwocie 12.831 zł z WFOŚiGW w Gdańsku

7. Realizację wspólnego z powiatem zadania w zakresie kultury "Święto Miodu Pszczółkowskiego" w wysokości 6.000zł z budżetu Powiatu Gdańskiego.

8. Naukę pływania dla dzieci kl.III szkół podstawowych w wysokości 4.500zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,

9. Refundację poniesionych wydatków dokonanych w 2013r w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 43.926 zł z budżetu państwa.

Niepełne (98%) wykonanie dochodów w tej grupie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków po pełnej realizacji zadań oraz zablokowanie przyznanych środków przez dysponenta (Wojewodę Pomorskiego) pod koniec roku.

Środki UE

Na zadania współfinansowane ze środków UE gmina otrzymała w ubiegłym roku środki finansowe na projekty :

1. "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy" kwotę 704.130 zł - Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żelisławki i Kleszczewko" w wysokości 1.000.056 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. "Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy" kwotę 195.036 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2013r)

4. "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku" kwotę 83.539 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2013r).

5. "Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach" kwotę 68.263 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zadanie zrealizowane w 2013r).

6. Realizację projektu Sokrates ComeniusIV przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach kwotę 16.792 zł - środki Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

7. "Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki" kwotę 249.377 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

8. "Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach" kwotę 8.000 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

9. "Zakątek rekreacji dziecięcej w Parku Lipowym w Pszczółkach" kwotę 25.000 zł - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Subwencje

W 2014r gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7.183.284zł oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 1.083.322zł. Subwencje wpłynęły w pełnej wysokości.

Dochody własne

Ważniejsze pozycje dochodów własnych gminy to:

wykonanie w wykonanie w %

- ? podatek od nieruchomości3.868.261,47101

- ? udziały w PIT4.567.778,00101

?- wpływy z usług (w tym woda i ścieki)1.894.512,6099

- ? podatek rolny488.967,8193

?- wpływy z opłat lokalnych1.228.505,17104

(m.in. adiacencka, za śmieci)

- ? podatek od środków transportowych417.211,70104

- ? podatek od czynności cywilno-prawnych289.745,60112

?- najem i dzierżawa192.007,8890

Wszystkie najważniejsze pozycje dochodów z wyjątkiem wpływów z podatku rolnego, najmu i dzierżawy oraz opłat za ścieki zostały zrealizowane powyżej zaplanowanej kwoty.

W ciągu roku udzielono umorzeń należności podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami oraz odsetki ) na łączną kwotę 10.581,28 zł siedmiu osobom fizycznym. W 2014r Wójt rozłożył na raty zaległości podatkowe trzech osób fizycznych na łączną kwotę 8.261,99zł. Na koniec roku skutki rozłożenia na raty należności podatkowych wyniosły 5.085,80zł.

W 2014r. na podstawie upoważnienia Rady Gminy, Wójt dokonał umorzenia wierzytelności z tytułu umów cywilno-prawnych (za wodę i ścieki, czynsz oraz odsetki) dziewięciu osobom fizycznym na łączną kwotę 12.992,07zł. Głównymi powodami umorzenia należności były zdarzenia losowe dłużników lub choroba i bardzo trudna sytuacja materialna. Na raty rozłożone zostały zaległości za wodę , ścieki, czynsz i odsetki na łączną kwotę 59.191,55zł i dotyczyły 20 osób fizycznych. Skutki rozłożenia na raty tych należności na koniec roku wyniosły 45.163,94zł.

Należności (zaległości) gminy z tytułów podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych (bez odsetek oraz naliczonych kar umownych) na koniec roku wyniosły 3.565.190,27zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 22 %. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości - 902.567,75zł, za dostawę wody - 551.990,07zł, za odprowadzenie ścieków - 536.263zł, w podatku rolnym - 95.264,45zł, z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 526.819,64zł, z tytułu czynszów i dzierżaw - 155.668,18zł, podatku od środków transportowych - 44.643,23zł, opłaty eksploatacyjnej - 337.590,20zł oraz opłacie za gospodarowanie odpadami - 151.169,19zł. Prawie we wszystkich tytułach nastąpił wzrost zadłużenia, pomimo wielokrotnych upomnień. Część postępowań komorniczych kończyła się ich bezskutecznością. W niektórych przypadkach wystąpiono do sądu o wpis na hipotekę oraz o zapłatę należności. Na wzrost nominalnej kwoty zadłużania miał wpływ m. in. wzrost stawek podatków i opłat.

Należności gminy z tytułu naliczonych kar umownych wynikających m.in. z zawartych umów na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych wyniosły 846.906,66zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły ponad czterokrotnie. W części spraw przewidziane jest podpisanie ugody, natomiast w części sprawy skierowano do postępowania sądowego.

Wydatki

W 2014 roku najwięcej środków wydano na oświatę, bo ok. 40% budżetu, na administrację publiczną 12%, na pomoc społeczną 14%, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizację ponad 8% budżetu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 8%, na drogi ponad 7% a na pozostałe zadania ok. 10% budżetu.

W stosunku do wykonania w roku poprzednim (2013), wydatki na oświatę zmalały o 12% (głównie z powodu realizacji w 2013r dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły), na pomoc społeczną wzrosły o 6%, wydatki na administrację wzrosły o niespełna 1%. Największy wzrost wydatków nastąpił w zakresie gospodarki komunalnej, bo o 57%. Powodem tak dużego wzrostu była realizacja nowego zadania dotyczącego gospodarki odpadami wprowadzonego od połowy 2013r. Wydatki poniesione w 2013r obejmowały pół roku natomiast w 2014 już cały rok. W pozostałych dziedzinach wydatki albo rosły albo malały w stosunku do roku poprzedniego w zależności od tego, gdzie i kiedy realizowane były zadania inwestycyjne.

W strukturze wydatków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 40%, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 16% , natomiast pozostałe wydatki 44% budżetu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawiało się następująco:

Plan w Wykonanie w %

1. Wynagrodzenia i pochodne11.276.76310.855.395,10 96

2. Wydatki majątkowe4.197.3434.169.491,49 99

3. Obsługa długu publicznego339.000250.422,77 74

4. Dotacje1.103.1461.100.193,27 99

5. Pozostałe wydatki11.304.90710.413.468,19 92

Razem:28.221.15926.788.970,82 95

Obsługa długu

Na obsługę długu publicznego wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 250.422,77zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od trzech pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW z BGK w Gdańsku oraz trzech kredytów z PKO SA w Gdańsku. W stosunku do wykonania w roku poprzednim wydatki na obsługę długu nieznacznie wzrosły (o 8%), głównie z powodu zaciągnięcia w II połowie 2013r nowego zadłużenia, przy jednoczesnym spadku stóp procentowych.

Dotacje

W 2014 roku gmina udzieliła następujących dotacji (wydatki bieżące):

1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w kwocie 433.500,00zł (dotacja podmiotowa) oraz 32.096,71zł (dotacja celowa na zakup wyposażenia).

2. Fundacji "Żyć Godnie" na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kolniku w kwocie 360.000zł (środki z budżetu państwa).

3. Przedszkolu Niepublicznemu "Dzieciolandia" w Kolniku w kwocie 241.932,71zł.

4. Parafii w Różynach na odnowę zabytków (organy w kościele) w kwocie 21.000zł.

5. Pięciu osobom fizycznym na usuwanie azbestu w łącznej kwocie 10.317zł (środki z WFOŚiGW).

6. Powiatowi gdańskiemu na prowadzenie portalu mapowego SIP w kwocie 1.346,85zł.

oraz dotacji w ramach wydatków majątkowych:

1. Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - Skowarcz - Suchy Dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu w kwocie 571.935,78zł.

2. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup ręcznego miernika prędkości w kwocie 5.000zł (wpłata na fundusz celowy).

Wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji, w terminie je rozliczyły.

Wydatki majątkowe

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2014 roku zostały wykonane. Ich realizacją przedstawia się następująco:

1. W ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy w 2014r wykonano 3.646,82mb. sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Wartość wykonanych w 2014r. prac wyniosła 1.078.320,55zł, z czego ze środków UE wydatkowano kwotę 700.613zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca kwietnia 2015r.

2. W miejscowości Ostrowite wybudowano wodociąg o długości 251mb. Na ten cel w 2014r. wydatkowano kwotę 18.500zł. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2015r. z dofinansowaniem ze środków UE.

3. Wykonano dokumentację na budowę zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 44.450zł, z czego w 2014r. wydatkowano kwotę 34.450zł. Budowa zbiornika przewidziana jest do realizacji w 2015r.

4. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa wydatkowano kwotę 35zł na zakup dziennika budowy. Realizacja zadania przewidziana jest w 2015r. z dofinansowaniem ze środków UE.

5. W Żelisławkach wykonano ogrodzenie ujęcia wody o wartości 8.000zł.

6. Za kwotę 4.065,04zł wykonano mapę do celów projektowych na budowę wodociągu Żelisławki - Ulkowy.

7. W Różynach na ul. Młyńskiej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości

136mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 26.000zł.

8. Zmodernizowano ul. Leszczynową w Kolniku na długości 305mb. i szerokości 5,5m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, wydzielono ciąg pieszy o szerokości 1m oraz wykonano zjazdy z kostki brukowej. W 2014r. wydatkowano kwotę 704.999,94zł.

9. Zmodernizowano ul. Młyńską i Sadową w Różynach na długości 1250mb i szerokości 5m. Nawierzchnię wykonano z destruktu betonowego oraz asfaltowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 152.461zł.

10. W ramach modernizacji ul. Norwida w Pszczółkach wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 265mb i szerokości 5m. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej, wydzielono ciąg pieszy o szer. 1m, wykonano wejścia i wjazdy na posesje. Wartość wykonanych prac w 2014r wyniosła 320.595,91zł.

11. Wykonano dokumentację na przebudowę ul. Kwiatowej w Skowarczu za kwotę 11.562zł.

12. Zakupiono grunty za kwotę 3.657,98zł

13. Wykonano dokumentację projektową na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach za kwotę 23.124zł.

14. W budynku ŚDS w Kolniku zamontowano platformę wewnętrzną (dźwig osobowy) o wartości 81.683,70zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 75.000zł.

15. Wybudowano linię oświetleniową (37 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) na ul. Jaśminowej, Modrzewiowej, Cyprysowej, Polnej i Akacjowej w Skowarczu. W 2014r. na ten cel wydatkowano kwotę 152.646,66zł.

16. W Różynach na ul. Młyńskiej, Polnej, Pogodnej, Sadowej i Słonecznej wybudowano oświetlenie o wartości 242.267,54zł. W ramach zadania ustawiono 58 słupów oświetleniowych wraz z oprawami sodowymi.

17. W Kolniku przy ul.Leszczynowej ustawiono 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi o wartości 34.999,99zł.

18. Przy ul.Norwida w Pszczółkach ustawiono 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz zawieszono jedną oprawę na istniejącym słupie o wartości 19.926zł.

19. Na zadanie dotyczące budowy oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja i Piłsudskiego w 2014r. wydatkowano kwotę 35zł na dziennik budowy.

20. Za kwotę 3.321zł wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia przy ul.Sportowej w Pszczółkach.

21. Ze środków funduszu sołeckiego w Ulkowach wykonano otwartą wiatę o konstrukcji stalowej z pokryciem dachu blachodachówką o wartości 7.000zł.

22. Zagospodarowano teren zieleni przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach, w ramach czego dokonano nasadzeń roślin ozdobnych za kwotę 7.154,24zł.

23. Na działce nr 258 w Żelisławkach wykonano częściowe ogrodzenie o długości 63m wraz z bramą wjazdową oraz furtką o wartości 8.000zł.

24. W ramach zagospodarowania działki nr 189/9 w Skowarczu wykonano projekt zagospodarowania oraz zakupiono rośliny ozdobne za kwotę 4.992zł.

25. Za kwotę 12.300zł zrealizowano projekt "Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach", w ramach którego zamontowano 5 urządzeń do ćwiczeń fitness na wolnym powietrzu. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 9.188zł.

26. W ramach projektu "Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki" ustawiono urządzenia fitness w poszczególnych miejscowościach gminy o łącznej wartości 383.418,01zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 249.377zł. W Różynach ustawiono 14 urządzeń, w Kleszczewku 4 urządzenia, w Ulkowach 14 urządzeń, w Rębielczu 4 urządzenia, w Żelisławkach 10 urządzeń, w Skowarczu 4 urządzenia, w Ostrowitem 4 urządzenia, w Kolniku 7 urządzeń. Ponadto we wszystkich miejscowościach zamontowano ławki, kosze na śmiecie i stojaki rowerowe.

27. Ze środków funduszu sołeckiego urządzono teren zieleni z małą architekturą w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej. Wykonano ścieżki oraz trawnik o pow. 500m2, ogrodzono teren, zamontowano karuzelę, 2 huśtawki a także ustawiono ławki i kosze na śmiecie. Wartość wykonanych prac wyniosła 27.493,89zł.

28. Na stadionie sportowym w Pszczółkach ustawiono 2 wiaty dla zawodników rezerwowych o wartości 13.124,10zł.

29. Zrealizowano projekt "Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach" o wartości 48.097,56zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 24.953,78zł. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie o długości 70mb, ustawiono kosze na śmiecie, tablicę informacyjną, 2 bujaki sprężynowe, 2 huśtawki, karuzelę, samochód na sprężynach, zestaw zabawowy.

30. W ramach projektu "Pszczółki w drodze po zdrowie - organizacja działań prozdrowotnych w Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku Widokowym" ustawiono 4 urządzenia do ćwiczeń fitness oraz 6 bujaków sprężynowych dla dzieci o łącznej wartości 9.594zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 6.240zł.

31. Zrealizowano projekt "Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Żuławskiej w Skowarczu". W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami zabawowymi o pow. 200m2 oraz ustawiono 1 karuzelę, 2 huśtawki, 1 zestaw zabawowy dla dzieci młodszych oraz 1 zestaw linarny, 1 huśtawkę , 1 zestaw zabawowy dla dzieci starszych. Na placu ustawiono kosze, ławeczki oraz stojaki na rowery. Zadanie wykonano za kwotę 100.791,37zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 60.000zł.

32. Na placu rekreacyjnym w Różynach zamontowano zjazd linowy o wartości 5.917,92zł.

33. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i ustawiono na placach rekreacyjnych w Różynach zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 8.478zł, w Skowarczu zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 6.228,72zł, w Kolniku karuzelę o wartości 4.034,40zł, w Ostrowitem zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią o wartości 6.228,72zł, w Rębielczu zestaw sprawnościowy o wartości 5.424,30zł oraz w Żelisławkach zestaw zabawowy o wartości 13.627,17zł (dofinansowanie ze środków gminy 8.866,94zł).

34. Powiatowi Gdańskiemu gmina udzieliła dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Skowarcz-Suchy Dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu w wysokości 571.935,78zł.

35. Komendzie wojewódzkiej policji przekazano kwotę 5.000zł na fundusz celowy w celu zakupu ręcznego miernika prędkości.

Plan wydatków inwestycyjnych w stosunku do uchwalonego na początek roku zwiększył się z kwoty 2.216.482zł (na 13 zadań ) do kwoty 4.197.343zł (na 35 zadań).

Pozostałe wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano między innymi na:

1. usunięcie awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w gminie kwotę 113.737,36zł oraz na konserwację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych kwotę 91.848,06zł,

2. zimowe utrzymanie dróg kwotę 38.353,62zł (prawie połowę mniej niż w roku 2013),

3. remont nawierzchni ul .Hallera, Olchowej i części Rataja w Pszczółkach kwotę 47.349,90zł,

4. remont ul. Sosnowej w Kolniku kwotę 27.265,00zł,

5. remont ul. Kwiatowej w Skowarczu kwotę 5.535,00zł,

6. remont ul .Łąkowej w Skowarczu kwotę 12.500,00zł,

7. równanie dróg gruntowych na terenie gminy kwotę 16.029,98 zł,

8. remont cząstkowy ul. Łąkowej w Różynach i ul. Przy Wiatraku w Pszczółkach kwotę 18.616,55zł,

9. remont budynku szkoły w Skowarczu (po pożarze dachu) kwotę 306.390,54zł,

10. remont lokalu komunalnego w Pszczółkach ul .Fabryczna 6/4 kwotę 38.452,00zł,

11. wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym w Pszczółkach ul. Kościelna 8 kwotę 7.622,90zł,

12. wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Pszczółkach ul. Kościelna 8 kwotę 44.011,90zł,

13. naprawę dachu na jednym budynku urzędu oraz remont sali kwotę 8.252,07zł,

14. remont łazienek, korytarza w segmencie sportowym oraz naprawę przewodów kominowych i tynki w piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 118.141,98zł,

15. zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, laptopy, regały, wykładziny) oraz pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach kwotę 127.269zł,

16. remont oświetlenia w Szkole Podstawowej w Skowarczu kwotę 7.076,24zł,

17. zakup wyposażenia (szafy, regały, tablice, stoły, krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu kwotę 12.358zł,

18. wykonanie wzmocnienia ścian budynku szkoły w Żelisławkach kwotę 13.226,47zł,

19. remont dachu na budynku gimnazjum w Pszczółkach oraz wymianę drzwi wewnętrznych kwotę 10.696,50zł,

20. utrzymanie obiektów sportowych (zabiegi pielęgnacyjne) - stadion w Pszczółkach, boisko do piłki nożnej w Różynach i boiska Orlik w Różynach kwotę 62.149,80zł,

21. konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 170.838,95zł,

22. oświetlenie ulic na terenie całej gminy kwotę 335.972,51zł

23. zakup energii (energia elektryczna i gaz) do pozostałych obiektów gminnych kwotę 800.239,96zł,

24. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy kwotę 468.566,24zł.

25. wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia alimentacyjne, rodzinne, zasiłki) kwotę 2.609.254,58zł.

26. dowożenie dzieci do szkół kwotę 408.157,26zł,

27. refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Pszczółki) uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach kwotę 172.320,81zł,

28. wypłatę stypendiów Wójta oraz socjalnych kwotę 92.802,29zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadania za kwotę 168.511,55zł, co stanowi 94% ustalonego planu. W najwyższym stopniu swój fundusz zrealizowało sołectwo Żelisławki (98,8%) oraz Różyny (98,5%), natomiast najniższe wykonanie wystąpiło w sołectwie Kolnik (85,6%).

Realizacja wyodrębnionych w uchwale budżetowej zadań:

1. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 174.833zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 131.563,91zł oraz na zwalczanie narkomanii kwotę 10.799,27zł (łącznie 142.411,98zł).

2. Z tytułu opłat produktowych wpłynęła kwota 4.118,67zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.799,49zł na zakup mikroskopu i monitora.

3. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 21.894,62zł. Wydatki nimi sfinansowane z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w kwocie 21.802,79zł (zakupiono kosze uliczne, naprawiono przepust na Bielawie, wykonano analizę próbek wody, wywieziono nieczystości).

4. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 963.727,69zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami wykonano w wysokości 997.966,18zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie PSZOK).

W 2014r żadna z jednostek nie prowadziła rachunków dochodów własnych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

W żadnej jednostce organizacyjnej gminy nie przekroczono planu wydatków.

W 2014 r. gmina nie dokonała poręczeń ani nie udzieliła pożyczek.

Wójt rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 28.000zł i przeznaczył na częściowe usunięcie skutków pożaru dachu na budynku szkoły w Skowarczu. Nie było konieczności rozdysponowania przez Wójta rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W budżecie na ten cel była zaplanowana łączna kwota 57.000zł.

Zadłużenie gminy

Na koniec 2014 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 5.768.005 zł, na co składa się :

? II pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie16.225,00zł,

? III pożyczka z NFOSiGW w Warszawie 678.000,00zł,

? II kredyt z PEKAO SA w Gdańsku800.000,00zł

? pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku176.000,00zł

? III kredyt z PEKAO SA w Gdańsku1.440.000,00zł

? IV kredyt z PeKaO SA w Gdańsku (2013)1.200.000,00zł

? Pożyczka na termomodernizację z NFOŚiGW (2013)1.457.780,00zł

? wymagalne zobowiązanianie wystąpiły

Zadłużenie z powyższych tytułów stanowi 19,85 % wykonanych dochodów za 2014r . Suma rozchodów z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków związanych z obsługą długu wyniosła w 2014r. kwotę 3.331.526,77zł, co stanowi 11,46 % wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wyniósł 8,02% przy dopuszczalnym indywidualnym dla gminy wg nowej ustawy wynikającym z Wieloletniej Prognozy Finansowej po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym 15,93%.

Wójt


Hanna Brejwo


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr SKG.3035.1.2015.JŻ
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »