| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.43.2015 Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 4 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Czarne

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 13, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze. zmianami; Dz.U.z 2013r. poz.645,1318; z 2014r. poz. 379,1072.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych( tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 ze zmianami Dz. U. z 2011r. nr 144, poz. 853; Dz.U. z 2013 r. poz. 951; Dz. U. z 2013r. poz.1650; Dz U. z 2014r. poz.1741)Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Czarne , stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem


Adam Leszek Breska


Załącznik do uchwały Nr 0007.43.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zarządcę Cmentarzy Komunalnych w Gminie Czarne w zakresie:

1) zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi - cmentarzami komunalnymi w Czarnem przy ul. Cmentarnej i ul. Kolejowej a także w miejscowościach Krzemieniewo, Sierpowo, Raciniewo i Bińcze.

2) usług sanitarnych i pokrewnych świadczonych na w/w cmentarzach,

3) pogrzebów i działalności pokrewnej.

§ 2.

1. Właścicielem cmentarzy komunalnych położonych w Gminie Czarne jest Gmina Czarne .

2. Cmentarz Komunalny służy za miejsce pochówku osób zmarłych bez względu na narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.

3. Na Cmentarzu Komunalnym mogą być pochowane osoby zmarłe, niezależnie od miejsca ich śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

4. Cmentarze otwarty są całą dobę

5. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonywać w biurze obsługi Zarządcy Cmentarzy, z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 3.

1. Wszelkie sprawy związane z udostępnieniem cmentarza na organizację pogrzebu, korzystaniem z domów przedpogrzebowych, wykonywaniem pozostałych robót na cmentarzach (roboty kamieniarskie, budowlane) załatwiane są w biurze zarządcy cmentarzy w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00. Można tam również uzyskać szczegółowe informacje w sprawie rezerwacji, przedłużenia opłaty za grób na kolejne 20 lat (w takim przypadku grób nie kwalifikuje się do likwidacji), dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym, wymurowania grobowca oraz ekshumacji zwłok lub szczątków.

2. Po godzinach urzędowania zarządcy cmentarzy istnieje możliwość kontaktu z Zarządcą, numer telefonu do kontaktu uwidoczniony jest na tablicach ogłoszeń znajdujących się na poszczególnych cmentarzach.

§ 4.

1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza Komunalnego zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz porządku i czystości na cmentarzu i terenie wokół cmentarza.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

1) chowania zmarłych bez pisemnej zgody zarządcy cmentarza;

2) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki dorosłych;

3) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

4) ustawiania nagrobków, pomników, tablic, ławek oraz zagospodarowania obszaru wokół grobu i terenu alejek bez pisemnej zgody zarządcy cmentarza;

5) samowolnego usuwania, przenoszenia, wynoszenia lub budowy urządzeń infrastruktury cmentarza;

6) sadzenia drzew i krzewów oraz ich usuwania bez pisemnej zgody zarządcy cmentarza;

7) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych);

8) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływek środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu;

9) handlu;

10) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem pojazdów przewożących zwłoki, pojazdów obsługi cmentarza i służb komunalnych, posiadających pisemną zgodę zarządcy cmentarza oraz uprawnionych osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu ruchu;

11) innych działań mogących naruszać powagę i godność tego miejsca.

§ 5. Na cmentarzu komunalnym urządza się:

1) groby ziemne (pojedyncze, rodzinne, na urny)

2) groby murowane;(pojedyncze, rodzinne, na urny)

§ 6. 1. Za korzystanie z cmentarza zarządca pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

2. zarządca cmentarzy w imieniu Gminy Czarne pobiera opłaty obejmujące obowiązujący podatek VAT w wysokości ustalonej Zarządzeniem w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne.

3. Firmy wykonujące usługi pogrzebowe lub inne prace na terenie cmentarza (np. ekshumację) zobowiązane są do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

4. Zarządca cmentarza komunalnego prowadzi rezerwację miejsca grzebalnego po uiszczeniu opłaty.

§ 7. 1. Przyjęcie zwłok lub prochów do pochowania na cmentarzu komunalnym następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych przez przepisy prawa dokumentów.

2. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 8. 1. Opłaty za miejsca grzebalne wnosi się na okres 20 lat.

2. Przedłużenie opłaty za miejsca grzebalne na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

3. Zarządca cmentarza ma obowiązek pisemnego powiadomienia dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia opłaty za miejsce grzebalne.

§ 9.

1. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania.

2. Naruszanie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz naruszanie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności cmentarnej, jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

3. W przypadku naruszania regulaminu Zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji karnych wynikających z ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz administracyjnych wynikających z niniejszego regulaminu

4. Administrator cmentarza jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zmian.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

§ 11. Regulamin cmentarzy zamieszczony jest:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem,

2) na stronie internetowej Zarządcy Cmentarza oraz na tablicy ogłoszeń gdzie znajduje się cmentarz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »