| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08 lutego 2013r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 1775), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXV-413/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 2042),

2) uchwałą Nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 2176).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 14 uchwały Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08 lutego 2013r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 1024) , który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.";

2) § 2 uchwały Nr XXV-413/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 2042), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.";

3) § 3 uchwały Nr XXV-413/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 2042), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.";

4) § 2 uchwały Nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz.

2176) , który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.";

5) § 3 uchwały Nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy pracy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz.

2176) , który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Maciej Szreder


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 25 maja 2015 r.

Uchwała Nr XXIV-368/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 08.02.2013 roku

w sprawie : zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie miasta Lęborka, w których utworzono nowe miejsca pracy.

2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)[1]).

2. Podatnik, przy zachowaniu wszystkich przesłanek określonych w niniejszej uchwale, może uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w bieżącym roku kalendarzowym, tj. w tym, w którym podatnik złożył wniosek o udzielenie pomocy oraz w dwóch poprzedzających latach, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (z zastrzeżeniem § 2 ust. 3).

3. W sektorze transportu drogowego towarów całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro[2]).

4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w ust. 2 lub ust. 3, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi do wysokości, która nie przekraczałaby dopuszczalnego pułapu.

§ 3.

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przyznawane jest[3]) :

1) na okres 2 lat, jeżeli utworzono od 10 do 49 nowych miejsc pracy,

2) na okres 3 lat, jeżeli utworzono od 50 do 100 nowych miejsc pracy,

3) na okres 5 lat, jeżeli utworzono powyżej 100 nowych miejsc pracy.

Liczba zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, dzielony przez ilość dni w miesiącu.

§ 4.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych w § 3.

§ 5.

Podatnik nabywa prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1, po łącznym spełnieniu przesłanek :

1) zostanie złożony wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) nowoutworzone miejsca pracy utrzymane będą przez okres co najmniej 3 lat od dnia, od którego zwolnienie przysługuje;

3) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę;

4) złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem oraz innych dokumentów, o które wystąpi organ udzielający pomocy, w celu uwiarygodnienia prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 6.

1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:

1) po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

3) pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 7.

1. Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do:

1) przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku, przez okres korzystania ze

zwolnienia, informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami

deklaracji ZUS-DRA;

2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy;

3) pisemnego powiadamiania o utracie prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę;

4) powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem;

5) składania informacji o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis;

6) imiennej listy pracowników zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy według stanu na koniec danego roku.

2. Przy zachowaniu wszystkich przesłanek wynikających z niniejszej uchwały, organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

§ 8.

1. W przypadku utraty uprawnienia do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Burmistrza Miasta Lęborka w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, w przypadku:

1) niedopełnienia obowiązku złożenia zaświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

2) niespełnienia przesłanek określonych w § 5;

3) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w § 7;

4) przekroczenia progu pomocy de minimis.

3. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy co do spełniania prawa do zastosowania zwolnienia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Miasto Lębork.

§ 10.

Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami od 47.11.Z do 47.99.Z.

§ 11.

Burmistrz Miasta Lęborka ma prawo kontroli spełniania przez podatnika prawa do zwolnienia w każdym czasie.

§ 12.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Lęborka do składania Radzie Miejskiej w Lęborku w terminie do 30 marca danego roku, corocznego sprawozdania o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 14.

(pominięty)[4]).

Przewodniczący Rady


Adam Stenka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 r.

.............................................................Lębork, dnia...................

/ nazwa podatnika/

...................................................................................

/adres siedziby/

..............................................................

/miejsce prowadzenia działalności

na terenie miasta Lęborka /

Burmistrz Miasta Lęborka

WNIOSEK

Na podstawie uchwały Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013r. wnoszę o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNEGO STANU ZATRUDNIENIA

1. Średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, zatrudniona w przedmiocie (przedmiotach) zwolnienia wynosi* ……… .

2. Na dzień złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości -po utworzeniu nowych miejsc pracy w przedmiocie (przedmiotach) zwolnienia - liczba zatrudnionych wynosi ………… .

II. DANE DOTYCZĄCE UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

1. Liczba nowo zatrudnionych osób, z podaniem daty zatrudnienia, z podziałem na

stanowiska pracy, miejsca wykonywania pracy[5])

L.p.

Data zatrudnienia

Okres zatrudnienia (od - do)

Stanowisko

Miejsce wykonywania pracy

Razem

2. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z Urzędem Miejskim

w Lęborku :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................


Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorcy;

2) kserokopię decyzji o nadaniu nr Regon;

3) deklaracje ZUS -DRA z ostatnich 12 -tu miesięcy przed złożeniem wniosku, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - średnie zatrudnienie z okresu działalności przedsiębiorcy.

Lębork, dnia……………… ..........................................................

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

*w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy - średnie zatrudnienie z okresu działalności przedsiębiorcy.


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV-368/2013Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 25 maja 2015 r.

Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 25 maja 2015 r.

.............................................................Lębork, dnia .....................

/ nazwa podatnika/

...................................................................................

/adres siedziby/

..............................................................

/miejsce prowadzenia działalności

na terenie miasta Lęborka /

Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, na podstawie uchwały
Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 r. w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na tworzenie nowych miejsc pracy

W związku ze złożonym w dniu ……………. wnioskiem o zwolnienie od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, oświadczam, że:

1) spełniam przesłanki do zwolnienia, o których mowa w § 5 i § 6 uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXIV-368/2013 z dnia 08.02.2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, to jest utworzonych zostało ……… nowych miejsc pracy, na których zatrudniono osoby wymienione w poniższym zestawieniu:

L.p.

Imię i nazwisko zatrudnionego

Data zatrudnienia

Okres zatrudnienia (od - do)

Stanowisko

2) osoby nowo zatrudnione otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułów ubezpieczeń społecznych;

3) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem;

4) prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami od 47.11.Z do 47.99.Z.

5) nie zalegam z zapłatą zobowiązań wobec Urzędu Miasta Lęborka;

6) zobowiązuję się utrzymać przez okres co najmniej 3 lat od dnia, w którym zwolnienie przysługuje, nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w punkcie 1;

7) zobowiązuję się do składania informacji o uzyskaniu pomocy de minimis i innej niż de minimis, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 5 uchwały.

Lębork , dnia……………………………………….

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXV-621/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXV-413/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV-368/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,

[4]) Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia.

[5]) Przez miejsce wykonywania pracy należy rozumieć adres nieruchomości - przedmiotu opodatkowania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »