| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.86.2015 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015 poz. 782) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014 poz. 121 ze zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnościami przesyłu bez uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Sztumie na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować, lub których własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego tj. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia przesyłowe nie należące do części składowych nieruchomości, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 2

Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, tj. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

§ 3

1. Służebność przesyłu może być ustanawiana na wniosek lub z urzędu, gdy jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Miasta i Gminy Sztum. W przypadku braku wniosku i stwierdzenia przez gminę potrzeby ustanowienia służebności, czynności wszczyna się z urzędu.

2. Służebność przesyłu powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości obciążonej w szczególności poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego, w tym ścieżek i przejść oraz poprzez jej ustanowienie wzdłuż granic nieruchomości lub w pasie istniejącej infrastruktury technicznej. Ponadto służebność przesyłu powinna zapewnić możliwość realizacji i eksploatacji urządzeń przesyłowych.

3. Ustanowienie służebności przesyłu następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, powierzchnię służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążanej, oraz okres czasu na jaki zostaje ustanowiona.

4. Obciążenie nieruchomości należących do Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem płatnym jednorazowo, przed dniem zawarcia aktu notarialnego.

5. Obciążenie nieruchomości należących do Miasta i Gminy Sztum nieodpłatną służebnością przesyłu może nastąpić wtedy, gdy jest to związane z wykonywaniem zadań własnych Miasta i Gminy Sztum.

6. Wysokość wynagrodzenia należnego Miastu i Gminie Sztum z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu określi Burmistrz Miasta i Gminy Sztum w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie może być niższe niż kwota określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

7. Koszty ustanowienia służebności przesyłu, w tym m.in.: koszt zawarcia aktu notarialnego, koszty za dokonanie wpisów i wypisów z ksiąg wieczystych, koszty zakupu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, koszty uzyskania zaświadczeń, uzgodnień, opinii, itp. ponosi przedsiębiorca.

8. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego ponosi Miasto i Gmina Sztum.

§ 4

Obciążanie nieruchomości służebnością przesyłu na zasadach odmiennych niż opisane w niniejszej uchwale wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Sztumie.

§ 5

Uchwała nie dotyczy gruntów:

1. stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum udostępnianych stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

2. stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum oddanych w użytkowanie wieczyste,

3. stanowiących współwłasność Miasta i Gminy Sztum.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3051 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Podmiotem, na rzecz którego może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedmiotem działalności takiego przedsiębiorcy powinna być działalność związana z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych. Ustanowienie służebności przesyłu jest możliwe tylko na rzecz takiego przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń, służących do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, lub który zamierza wybudować takie urządzenia.

Służebność przesyłu umożliwia korzystanie z urządzenia przesyłowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również utrzymania, konserwacji sieci i remontu istniejących urządzeń z zastrzeżeniem każdorazowego informowania właściciela o zamiarze i terminie remontu lub konserwacji sieci i urządzeń oraz przywracania terenu do stanu poprzedniego po każdorazowym zakończeniu inwestycji.

Uregulowanie prawa korzystania z gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum przez właścicieli projektowanych i istniejących urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości wymaga określenia zasad obciążania nieruchomości gminnych poprzez ustanowienie służebności przesyłu. Ustanowienie służebności przesyłu nie mieści się w zakresie sprawowania zwykłego zarządu mieniem, dlatego też zgoda na ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić jednorazowo w konkretnym przypadku lub wielokrotnie w oparciu o ustalone zasady. Przyjęcie zasad spowoduje, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sztum nie będzie zobowiązany w każdym indywidualnym przypadku występować do Rady Miejskiej w Sztumie, ale w oparciu o regulacje przyjęte w uchwale obciążać nieruchomości gminne służebnościami przesyłu, co w znaczny sposób uprości i skróci procedurę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »