| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami), Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr LIV/607/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi


Ariel Sinicki


Załącznik do Uchwały Nr XIII/98/2015
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie Rumia.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć powstające w gospodarstwie domowym odpady, które ze względu na swoje rozmiary, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, takie jak: stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, wykładziny, dywany, zabawki dużych rozmiarów itp.

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów, rozbiórek, bez odpadów niebezpiecznych, takie jak: gruz ceglany, ceramiczny i betonowy, elementy ceramiki (m. in. płytki), odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (m. in. posadzki, boazeria), itp.,

3) popiół z palenisk domowych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów zawierających żużle i popioły z palenisk używanych w gospodarstwach domowych, urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych drewnem, węglem, słomą, niezadrukowanym i nienasyconym środkami chemicznymi papierem, peletami i innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu handlowego. Niedopuszczalna jest zawartość ze spalania chemikaliów, tworzyw sztucznych, opon, gumy, drewna impregnowanego i lakierowanego itp.,

4) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki jednorodzinne wolnostojące, budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynki wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych,

5) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami liczącymi 5 i więcej lokali mieszkalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne,

2) zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

3) gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników przylegających do nieruchomości,

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

§ 4.

1. Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) oraz nie powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym i czystości, zapobiegającym uciążliwości zapachowej, poprzez zapewnienie okresowego mycia i dezynfekcji.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz ich wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez niedopuszczanie do ich przepełnienia, korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zamykania pojemników w sposób zabezpieczający przed wybieraniem ich zawartości przez zwierzęta oraz przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

5. Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w odległości do 5 m od furtki/bramy posesji lub należy wystawić je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

6. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu zbierania odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie umowy.

§ 5.

Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

§ 6.

Nieczystości ciekłe powstające na terenie nieruchomości nie przyłączonej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r., poz. 1409 ze zmianami).

§ 7.

1. W miejscach, gdzie z uwagi na czasowy sposób korzystania z nieruchomości nieuzasadnione jest podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (np. prowadzona budowa, ogródki działkowe, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, impreza plenerowa, użytkowanie sezonowe), dopuszcza się ustawienie toalet przenośnych, celem gromadzenia nieczystości ciekłych.

2. Właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie toalet przenośnych we właściwym stanie techniczno-sanitarnym i estetycznym.

§ 8.

Obowiązek uprzątnięcia terenów, o których mowa w § 3 pkt 4, ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez właścicieli nieruchomości, poprzez:

1) odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię.

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.

§ 9.

1. Mycie samochodów poza myjniami może się odbywać jedynie na terenie utwardzonym, z którego powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po uprzednim ich przejściu przez separator i piaskownik lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.

3. Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków wodnych.

§ 10.

Drobne naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.).

§ 11.

1. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.

2. W przypadku stwierdzenia faktu określonego w ust. 1, właściciele nieruchomości winni nieprzestrzegania zakazu zobowiązani są do ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na swojej nieruchomości, ponad ilość dotąd posiadanych, nie mniejszą niż norma określona w § 23.

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż mieszkalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z przedsiębiorstwem wywozowym.

2. Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku - właścicieli nieruchomości.

§ 13.

Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych.

§ 14.

Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych w budynkach, za wyjątkiem spalania odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych, o ile nie powoduje to uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 15.

Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od których odpady komunalne są odbierane na mocy umowy podpisanej między gminą a przedsiębiorstwem wywozowym, do umożliwienia kontroli pracownikom Urzędu Miasta Rumi oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej w zakresie sposobu gospodarowania odpadami na terenie swojej posesji (m.in. sposobu prowadzenia selekcji odpadów).

Rozdział 3.
Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 16.

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach/workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne zgromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego ich odzysku lub unieszkodliwienia.

2. Obowiązek opisany w ust. 1 winien być realizowany poprzez:

1) Prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zmieszanych,

b) makulatury (papieru, tektury) i opakowań wielomateriałowych (kartoników po mleku, sokach itp.),

c) szkła,

d) plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu,

e) odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, choinki itp.),

f) popiołu z palenisk domowych,

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

h) wielkogabarytowych i zużytych opon,

i) niebezpiecznych np. farb, baterii, akumulatorów, leków, świetlówek,

j) budowlanych i rozbiórkowych.

2) Korzystanie z pojemników/worków na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b-f, winny być gromadzone w pojemnikach lub workach o następującej kolorystyce:

1) makulatura (papier, tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) - kolor niebieski,

2) szkło - kolor zielony,

3) plastik (tworzywa sztuczne) i metale - kolor żółty,

4) odpady zielone - kolor brązowy,

5) popiół z palenisk domowych - kolor szary.

4. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów winny być przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości oraz o grubości dostosowanej do rodzaju gromadzonych odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

5. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości przez gminę.

§ 17.

1. Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

§ 18.

1. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie szkła, makulatury i opakowań wielomateriałowych, plastiku i metalu oraz popiołu z palenisk domowych powinno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej - w odrębnych workach. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak jest możliwości ustawienia pojemników, dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w workach.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, bez względu na rodzaj zabudowy, powinni gromadzić odpady zielone w workach.

§ 19.

Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. Usytuowanie kompostowników na nieruchomości winno zapewniać odległość minimum 5 m od granicy nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic.

§ 20.

Komunalne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. Komunalne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony należy wystawić co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru.

§ 21.

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych, należy przekazywać do punktów ich zbiórki, wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie miasta lub przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym ich zbiórkę, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o większych rozmiarach dopuszcza się pozbywanie go w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

§ 22.

Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani są do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 23.

1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady komunalne zmieszane, z zachowaniem następujących norm:

1) co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l - w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób,

2) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 110 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 3 do 4 osób,

3) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 170 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 5 do 6 osób,

4) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 220 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 7 do 8 osób,

5) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 280 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 9 do 10 osób,

6) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 11 do 12 osób,

7) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 1,1 m3 - w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 13 do 20 osób.

2. W budynkach, w których zamieszkuje więcej niż 20 osób, ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem norm, o których mowa w ust. 1.

3. Liczba pojemników może być odpowiednio mniejsza niż określone w ust. 1 i 2 przy większej częstotliwości wywozu odpadów niż określona w § 27 ust. 1.

4. 1) Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości zmieszanych odpadów komunalnych, mogą być w uzasadnionych przypadkach używane dodatkowo worki na odpady zmieszane koloru czarnego.

2) W przypadku powtarzającej się sytuacji, o której mowa w pkt. 1, właściciele nieruchomości, zobowiązani są do ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na swojej nieruchomości, ponad ilość dotąd posiadanych.

5. Dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb, nie może być jednak mniejsza niż jeden pojemnik o pojemności 60 l.

6. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (np. ogródki działkowe, pola biwakowe, targowiska), ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb.

§ 24.

1. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b-f, winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 120 l lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemności od 80 l do 120 l.

2. Wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych choinki, właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu poza systemem workowym. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie przekazywać choinki poza systemem workowych, na zasadach określonych przez gminę.

§ 25.

W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania objętościowo więcej niż 20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b - j, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

§ 26.

Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 27.

1. Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości odpadów, nie rzadziej niż raz na tydzień w rejonie zabudowy wielorodzinnej, a w rejonie zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie.

2. Opróżnianie pojemników na odpady zbierane selektywnie winno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wywóz odpadów zbieranych selektywnie w workach winien odbywać się nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, przy czym odstęp między kolejnymi odbiorami winien wynosić co najmniej dwa tygodnie.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b - h do punktu ich zbiórki wskazanego przez gminę, bądź zostaną one odebrane z nieruchomości przez przedsiębiorcę na odrębne zlecenie właścicieli nieruchomości na ich koszt.

4. Właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie przekazywać odpady niebezpieczne do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę.

5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości odbywa się indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości na ich koszt, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Odbioru odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe 1 raz w miesiącu na zlecenie gminy, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

7. Odbiór zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe 1 raz w miesiącu na zlecenie gminy, w ilości do 4 sztuk/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

8. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe winny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. 1) Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 200 kg /na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny, mogą być przekazane do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę.

2) . Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują odpady komunalne o następującym składzie morfologicznym: gruz ceglany, ceramiczny i betonowy, elementy ceramiki (m. in. płytki), odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (m. in. posadzki, boazeria) - bez odpadów niebezpiecznych.

§ 28.

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, zobowiązani są do właściwego zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie, w tym odpadów zielonych powstających przy pielęgnacji zieleni, poprzez zlecanie wywozu tych odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy oraz poprzez ustawienie odpowiedniej ilości koszy ulicznych na odpady i ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.

2. Obowiązek, określony w ust. 1, dotyczy także zarządzającego drogą publiczną.

§ 29.

1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.

2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących przedsiębiorców.

§ 30.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie umowy zawartej między właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie burmistrza na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 31.

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciele nie mogą dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

§ 32.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów, potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz opróżniania toalet przenośnych (umów, a także dowodów płacenia za takie usługi), przez okres 1 roku i okazywania ich na żądanie pracowników Urzędu Miasta lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 33.

Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.

§ 34.

Osoby utrzymujące psy obowiązane są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.

§ 35.

Zobowiązuje się osoby utrzymujące psy do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego.

§ 36.

Zobowiązuje się osoby utrzymujące psy do umożliwienia kontroli pracownikom samorządu gminy oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej wszczepionego swoim psom numeru identyfikatora - transpondera.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 37.

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa, królików i pszczół miodnych.

§ 38.

Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, itp.) i królików dopuszczalne jest na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

§ 39.

Dopuszczalne jest ustawienie na nieruchomościach uli pszczół miodnych przy zapewnieniu nw. warunków:

1) na jednej nieruchomości dopuszcza się ustawienie uli dla maksymalnie 5 rodzin pszczelich,

2) ule z pszczołami winny być ustawione z zapewnieniem odległości co najmniej 10 m od granicy posesji od strony ulicy, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarskich, a także od podwórza oraz ogrodu, z zastrzeżeniem pkt. 3,

3) możliwe jest ustawienie uli z pszczołami w odległości 3 - 10 m od wskazanego w pkt. 2 otoczenia, o ile są one oddzielone od niego stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m,

4) ule z pszczołami winny być ustawione od szkół, przychodni, domów opieki i temu podobnych obiektów użyteczności publicznej z zapewnieniem odległości co najmniej 150 m.

§ 40.

Prowadzący hodowlę ptactwa, królików i pszczół miodnych zobowiązani są zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,

2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki,

3) przestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 41.

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w przypadku wystąpienia zwiększonej liczebności gryzoni, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznych położonych nad Zagórską Strugą, w okresie od wiosny do jesieni.

§ 42.

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta określi po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii i poda do publicznej wiadomości obszar obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 43.

1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy Rumia został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Eko Dolina oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez zakład zagospodarowania odpadów "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach.

5. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązani są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach.

6. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 4, bądź w stanach odbiegających od normalnych warunków eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do RIPOK Szadółki, RIPOK Czarnówko lub RIPOK Stary Las.


Uzasadnienie

Uchwałą Nr LIV/607/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia, Rada Miejska Rumi określiła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia.

W dniu 1 lutego 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która dokonała rozszerzenia zakresu regulowanego przez w/w uchwałę, przy czym ustawodawca wprowadził 18 - miesięczne vacatio legis na dostosowanie treści uchwał do obowiązującego prawa. W celu dostosowania treści uchwały do obowiązującego prawa konieczne jest przyjęcie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia. Ponadto, wobec znacznej zmiany treści uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skutkującej zwiększeniem zakresu i standardu usługi odbierania odpadów komunalnych w Rumi, treść "Regulaminu…" została w formie poprawek i dookreśleń dostosowana do treści ww. uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Rumia stanowi akt prawa miejscowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Zgodnie z wymogiem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) wystąpiono o zaopiniowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »