| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/97/ 2015 Rady Gminy Kolbudy

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.[1]) w związku z art.19 c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zm.[2])) Rada Gminy Kolbudy uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będącej w rozumieniu ustawy formą współpracy jednostki samorządu terytorialnego, zwaną dalej" Gminą", z mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej "wnioskami" mogą składać podmioty wymienione w art.19b ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej "wnioskodawcami".

2. Wnioski mogą dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art.19b ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Lokalna inicjatywa inwestycyjna to inicjatywa, o której jest mowa w art.19 b.ust.1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1.

4. Wysokość udziału finansowego Gminy w zadaniach realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych wynosi maksymalnie 70%.

§ 3. 1. Wnioski o których mowa w § 2, przyjmowane są w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn.zm.).

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.

3. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na następny rok budżetowy odbywa się w terminie do dnia 30 września każdego roku.

4. Tryb lokalnych inicjatyw inwestycyjnych obejmuje budowę, remonty obiektów, infrastrukturę położonych na terenie Gminy Kolbudy i stanowiące jej własność oraz przewidzianych do zainwestowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Wnioski lokalnych inicjatyw inwestycyjnych mogą dotyczyć realizacji inwestycji wieloletnich przebiegających etapowo.

6. Wniosek może być składany na formularzach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

7. Wnioskodawca do wniosku o realizację zadania w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych dołącza deklaracje uczestników według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2.

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Wójt Gminy Kolbudy. Wójt Gminy zarządzeniem szczegółowo określa uregulowania w zakresie obiegu i rozpatrywania wniosków wraz z dokonywaniem oceny przez powołany zespół oraz zawierania umowy z wnioskodawcami i sporządzania sprawozdania po realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 5. 1. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów, które obejmują: formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, wkład własny wnioskodawców w zakresie: pracy społecznej, świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych, zaangażowania środków budżetowych Gminy, stanu przygotowania lub realizacji zadania, celowości przedsięwzięcia z punktu widzenia zaspokajania zbiorowych potrzeb Gminy.

2. Obowiązują następujące kryteria oceny wniosków:

1) priorytety zadań własnych gminy,

2) potrzeby realizacji zadań własnych gminy,

3) ilość mieszkańców biorących udział w inicjatywie lokalnej,

4) udział finansowy wnioskodawców w realizacji zadania,

5) stan przygotowania zadania według dostarczonej dokumentacji,

6) zaangażowanie środków budżetowych,

7) udział rzeczowy wnioskodawców w realizacji zadania,

8) wartość pracy społecznej w stosunku do kosztu realizacji zadania.

3. Szczegółowy opis kryteriów wymienionych w ust.2, stanowi załącznik nr 3 uchwały.

4. Decyzję o przyjęciu wniosku w ramach inicjatywy lokalnej do realizacji w roku budżetowym podejmuje Wójt Gminy Kolbudy biorąc pod uwagę możliwości budżetowe gminy.

5. Informację o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Wójt podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz może zarządzić ogłoszenie tej informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Realizacja wniosków następuje poprzez zawarcie umowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/207/2012 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rusiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/97/ 2015
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

wzór

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Urząd Gminy Kolbudy

83-050 Kolbudy

ul. Staromłyńska 1

Imię i nazwisko przedstawiciela wnioskodawców:

(adres, nr telefonu, e-mail)

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................

Osoby zgłaszające wniosek o realizację zadania publicznego (w załączeniu lista).

1. Szczegółowy opis miejsca realizacji inicjatywy lokalnej

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................................

2. Uzasadnienie przydatności inicjatywy dla społeczności lokalnej (cel inicjatywy, zasięg społeczny, liczby mieszkańców)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................……………....

3. Termin realizacji zadania………………………………………………............………………….

4. Szacowany całkowity koszt realizacji zadania………………………...........………………….

5. Wartość wkładu wnioskodawców:

1) pracy społecznej (liczba osób, liczba godzin, wartość osobogodziny określona w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze)

………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………............................…………………………

2) rzeczowego

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….................................…….…………..

3) finansowego

…………………………….......................…………………………………………………………….

6. Proponowane zaangażowanie rzeczowe lub finansowe Gminy

………………………………………………………………………………………………....………

………………………………………………………………………………………......................…..

7. Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania (np. czy zadanie wymaga prac wstępnych, czy przygotowane zostały projekty lub dokumenty, czy powstał jakiś plan, czy zrobiono rozeznanie przydatności i potrzeb w zakresie proponowanego zadania, czy dokonano wstępnych uzgodnień, czy podjęto prace przygotowawcze ).

8. Załączniki wymagane dla lokalnych inicjatyw inwestycyjnych :

1) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;

2) projekt budowlany;

3) kosztorys.

Data ………… Podpisy wnioskodawców:

Lista osób zgłaszających wniosek o realizację zadania publicznego

…………………………………………………………………………………………………

( nazwa zadania )

My niżej podpisani mieszkańcy ……………………Gmina Kolbudy wnosimy o realizację zadania publicznego z art.19b ust.1. (nazwa zadania), jednocześnie upoważniamy (imię i nazwisko lub nazwa organizacji) do występowania w naszym imieniu.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Podpisy

1.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/97/ 2015
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

wzór

DEKLARACJA
UCZESTNIKA REALIZACJI ZADANIA
W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW

Ja ………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko/

zamieszkały ……………………………………………………………………………..

/ adres zamieszkania /

uznaję za społecznie uzasadnioną realizację zadania publicznego …………………………………………………………………………………………………

/ nazwa zadania /

…………………………………………………………………………………………………..

/ terminy/

…………………………………………………………………………………………………..

/ planowane korzyści/

i zamierzam współuczestniczyć w jego realizacji na warunkach, które zostaną sprecyzowane w umowie z Gminą Kolbudy.

Do reprezentowania moich interesów w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym do zawarcia umowy z Gminą Kolbudy i wprowadzenia do niej w razie potrzeby odpowiednich aneksów upoważniam:

…………………………………………………………………………………………………..

/ imię i nazwisko/

zamieszkałego......……………………………………………………………………………

działającego w imieniu Wnioskodawców.

Równocześnie oświadczam, że będę w pełni i terminie wywiązywał się z przypadającego na mnie zakresu świadczeń warunkujących realizację zadania.

………………………………………. ……………………….……………………..

/ imięi nazwisko// własnoręczny podpis/

………………………………………. …………..………………………………….

/ numer dowodu osobistego// data /


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/97/ 2015
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

wzór

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

1. Kryterium priorytetów zadań własnych gminy

Lp.

Priorytety zadań własnych w zakresie:

pkt

1

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku;
- lokalnego transportu drogowego;

20

2

ochrony zdrowia;
pomocy społecznej;
gminnego budownictwa mieszkaniowego;
polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

15

3

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;

10

4

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

5

5

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
promocji gminy;
współpracy z organizacjami pozarządowymi;
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

2

2. Kryterium potrzeb realizacji zadań własnych gminy

Lp.

Potrzeby

pkt

1

inwestycje nieobjęte wieloletnimi planami gminy;

10

2

remonty;

8

3

poprawa istniejących warunków;

6

4

rozwój, innowacje;

4

5

propagowanie, promocja, upowszechnianie, wspomaganie, wspieranie

2

3. Kryterium ilości mieszkańców biorących udział w inicjatywie lokalnej

Lp.

Ilość beneficjentów wnioskowanego zadania publicznego

pkt

1

do 10 osób

1

2

10 - 20 osób

2

3

21 - 40 osób

3

4

41 - 100 osób

4

5

ponad 100 osób

5

6

Ilość wnioskodawców

liczba punktów = ilość wnioskodawców

4. Kryterium udziału finansowego wnioskodawców w realizacji zadania

Za każdy procent udziału finansowego - 1 punkt

5. Kryterium stanu przygotowania zadania według dostarczonej dokumentacji

Lp.

Kryterium stanu przygotowania zadania według dostarczonej dokumentacji:

pkt

1

Dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim z pozwoleniem na budowę;

5

2

Dokumentacja projektowa z przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę;

2

6. Kryterium zaangażowania środków budżetowych

Lp.

Kryterium zaangażowania środków budżetowych Gminy:

pkt

1

do 20.000 zł

10

2

20.000 zł - 50.000 zł

8

3

50.000 zł - 100.000 zł

6

4

100.000 zł - 200.000 zł

4

5

200.000 zł - 500.000 zł

2

6

ponad 500.000 zł

0

7. Kryterium udziału rzeczowego wnioskodawców w realizacji zadania

Lp.

Kryterium udziału rzeczowego w realizacji zadania ( w procentach wartości zadania):

pkt

1

do 10%

0

2

od 11% do 20%

1

3

od 21% do 40%

2

4

od 41% do 60%

3

5

od 61% do 80%

4

6

powyżej 81%

5

8. Kryterium wartości pracy społecznej w stosunku do kosztu realizacji zadania

Lp.

Wartość pracy społecznej w stosunku do kosztu realizacji zadania:

pkt

1

powyżej 50%

5

2

od 25% do 50%

3

3

od 1% do 25%

1


[1]) 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645 i 1318, Dz. U. z 2014 r.poz.379, 1072

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz.1138

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »