| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 2 września 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Morzeszczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania przekazywanych z budżetu Gminy Morzeszczyn dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Morzeszczyn przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.);

2) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Morzeszczyn "dotację podmiotową", na zasadach wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty i niniejszej uchwały, w rozumieniu art. 126 i art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885; z późn.zm.),

3) wychowanku - należy przez to rozumieć wychowanka w przedszkolu,

4) rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Morzeszczyn informacji niezbędnych do ustalenia dotacji należnej dla przedszkola, informacji o pokryciu ze środków dotacji wydatków poniesionych na działalność przedszkola oraz ustalenie wysokości zobowiązania Gminy Morzeszczyn z tytułu dopłaty na rzecz przedszkola, albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie Morzeszczyn.

§ 2. 1. Dotacje z budżetu Gminy Morzeszczyn przysługują przedszkolom niepublicznym, na każdego wychowanka w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach w Gminie Pelplin, w przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Morzeszczyn.

§ 3. 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są prowadzone na obszarze Gminy Morzeszczyn niepubliczne przedszkola, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Morzeszczyn oraz osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego.

2. Dotacji udziela się na wniosek prowadzącego placówkę, złożonego nie później niż w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę placówki,

2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkół i placówek publicznych,

5) planowaną liczbę wychowanków,

6) zobowiązanie do dokonywania rozliczeń z otrzymanych dotacji w formach i terminach wskazanych przez organ dotujący,

7) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie wychowanków,

8) wskazanie numeru rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazywana dotacja.

4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

5. Wnioski i informacje, o których mowa w ust. 4 należy składać w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie.

6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Wniosek o dotację winien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla organu prowadzącego rejestrze.

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości ustalonej na zasadach określonych w ustawie.

2. Dotacje przekazywane z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania, opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Stawki dotacji na jednego wychowanka, których podstawą naliczenia jest kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pelplin obliczane są na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany rok i jej zmianach w ciągu roku budżetowego.

2. W odniesieniu do stawek dotacji, które oblicza się na podstawie oświatowej subwencji ogólnej, do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej gminie Morzeszczyn i podania stawek przewidzianych na jednego wychowanka dotacje są wypłacane wg stawek z poprzedniego roku budżetowego.

3. Po ustaleniu stawki oraz uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych w danym miesiącu.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola lub placówki.

2. Osoba prowadząca placówkę jest zobowiązana sporządzić i dostarczyć do 5 dnia każdego miesiąca informację o liczbie wychowanków w danym miesiącu. Powyższa informacja winna zawierać następujące dane:

1) ogólną liczbę wychowanków w przedszkolu lub placówce,

2) liczbę wychowanków niepełnosprawnych, z podaniem odpowiedniej wagi,

3) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin niż Morzeszczyn, z podaniem nazwy tej gminy.

3. Informację o liczbie wychowanków podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko kończy 2 lata i 6 miesięcy.

6. Podstawą złożenia informacji o wychowankach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej, tj. wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami.

§ 7. 1. Organ prowadzący przedszkole w celu rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji zobowiązany jest do przedłożenia na piśmie informacji do dnia 15 stycznia roku następnego.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez przedszkole dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Morzeszczyn,

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Morzeszczyn w danym roku wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

4. Wzór pisemnego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonej z budżetu gminy na podstawie niniejszej uchwały regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo - merytorycznych przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja.

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli.

2. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli w zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym danych wskazanych w informacji, o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały,

2) wykorzystania dotacji,

3) zgodności złożonego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 7 uchwały.

3. Podmiot prowadząca przedszkole jest zobowiązany do współdziałania w trakcie kontroli poprzez udostępnienie pomieszczenia do jej przeprowadzenia, udostępnienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania i innych nośników informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego, sporządzenia niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów i poświadczenia ich za zgodność z oryginałem oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

4. Kontroli dokonują osoby na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Morzeszczyn.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie dotowanego podmiotu w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce.

§ 10. 1. Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu pokontrolnego sporządzanego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

2. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt odbioru powinni oni potwierdzić poprzez złożenie podpisu i wpisaniu daty odbioru.

3. Osoba prowadząca przedszkole może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od daty odbioru protokołu.

4. Jeżeli osoba prowadząca przedszkole, zgłosi umotywowane zastrzeżenia odnośnie faktów ujawnionych w protokole, kontrolujący zobowiązany jest dodatkowo zbadać zastrzeżenia i w przypadku ich zasadności dokonać odpowiednich zmian protokołu.

5. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadząca przedszkole nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

6. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanej jednostki, należy sporządzić zalecenia pokontrolne w przeciągu 21 dni od zakończenia czynności kontrolnych.

7. Nie sporządza się wystąpienia pokontrolnego w przypadku stwierdzenia w toku kontroli prawidłowej liczby wychowanków oraz prawidłowego wykorzystania dotacji.

8. Osoba prowadząca przedszkole zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń o sposobie ich realizacji.

9. Treść protokołu zamieszczana jest w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy. W związku z tym, że jest to informacja zarządcza dla Wójta - treść protokołu, notatek w wersji papierowej udostępniana jest na wniosek.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 24 października 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Morzeszczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zm. Uchwała Nr XXII/133/2012 rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Katarzyna Bandźmiera


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/2015
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/2015
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/51/2015
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »