| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Somonino

z dnia 13 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Somonino z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino, Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino uchwalonego uchwałą Nr V/27/15 Rady Gminy Somonino z dnia 18 marca 2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino, zwany dalej "planem" w granicach określonych w uchwale XXXVII/264/2014 Rady Gminy Somonino z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino.

§ 2. Integralną część planu stanowią następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 sporządzony na kopii mapy zasadniczej (arkusze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu obowiązują w następującym zakresie ustaleń planu:

1) granic obszaru objętego planem;

2) granic administracyjnych gminy Somonino;

3) osi linii elektroenergetycznej 400 kV;

4) pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV;

5) pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 220 kV;

6) strefy ochrony archeologicznej;

7) granicy Otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

8) Otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego;

9) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

10) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: EE - infrastruktury elektroenergetycznej, KDZ - dróg publicznych klasy zbiorczej, KDL - dróg publicznych klasy lokalnej, KDD - dróg publicznych klasy dojazdowej, KDW - dróg wewnętrznych, R - rolnicze, ZL - leśne.

§ 4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w §3 stanowią treść informacyjną.

§ 5. Objaśnienie określeń użytych w uchwale.

1) plan - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały;

2) uchwała - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;

3) rysunek planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 2 pkt 1 uchwały;

4) linia rozgraniczająca - należy przez to rozumieć linie stanowiące granice między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;

5) działka - należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną;

6) działka budowlana - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) teren - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) linia elektroenergetyczna 400 kV - należy przez to rozumieć napowietrzną, dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo;

10) linia elektroenergetyczna 220 kV - należy przez to rozumieć istniejąca napowietrzną, linię elektroenergetyczną 220 kV;

11) oś linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć linię, na której przewiduje się lokalizację lub jest zlokalizowana oś główna konstrukcji słupa elektroenergetycznego;

12) pas technologiczny - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70,0 m, po 35,0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej 400 kV, obszar o szerokości 50,0 m, po 25,0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej 220 kV;

13) reklama - należy przez to rozumieć płaskie znaki oraz przestrzenne instalacje związane z promowaniem działalności gospodarczej, produktów, usług, imprez;

14) zieleń wysoka - zadrzewienia i zakrzewienia o wysokości powyżej 3 m n.p.t..

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem EE;

2) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ;

3) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KDL;

4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;

6) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;

7) tereny leśne, oznaczone symbolem ZL.

§ 7. W granicach planu ustala się lokalizacje następujących inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na terenach EE oraz w granicach pasa technologicznego;

2) infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznych i gazowych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

3) dróg publicznych na terenach: KDZ, KDL, KDD.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych.

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy określonymi w §11.

2. W granicach planu w zakresie linii zabudowy mają zastosowanie przepisy odrębne, w tym dotyczące dróg publicznych.

3. Zakaz sytuowania i rozmieszczania reklam na terenach oznaczonych symbolami: EE, R, ZL, KDW.

4. Sytuowanie reklam na terenach dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

5. Ustala się, że tereny przestrzeni publicznej stanowią: tereny dróg publicznych wojewódzkich, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDZ, tereny dróg publicznych powiatowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDL, oraz tereny dróg publicznych gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDD. Zasady zagospodarowania terenów określone zostały w § 11.

6. Dla terenów w granicach planu ilość miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Część obszaru planu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, znajduje się na terenie otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w granicach której mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody.

2. Część obszaru planu, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - Subniecka Gdańska nr 111, na którym mają zastosowanie przepisy odrębne.

3. Realizacja inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

4. Tereny w granicach planu podlegają ochronie przed polem elektromagnetycznym, jak dla miejsc dostępnych dla ludności, na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Plan ustala ochronę zabytków archeologicznych w formie strefy ochrony archeologicznej.

2. Zabytki archeologiczne, o których mowa w punkcie 1 znajdują się w Gminnej/Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych.

3. W granicach strefy ochrony archeologicznej zakazuje się lokalizacji słupów elektroenergetycznych.

4. W wyznaczonej strefie roboty budowlane wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedzających proces zagospodarowania terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Tereny infrastruktury elektroenergetycznej oznaczone symbolami: 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 8EE, 9EE, 10EE, 11EE, 12EE, 13EE, 14EE, 15EE, 16EE, 17EE, 18EE, 19EE, 20EE, 21EE, 22EE, 23EE, 24EE, 25EE, 26EE, 27EE, 28,EE, 29EE, 30EE, 31EE, 32EE, 33EE, 34EE, 35EE, 36EE, 37EE, 38EE, 39EE, 40EE, 41EE, 42EE, 43EE, 44EE, 45EE.

1) Przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna w szczególności: słupy i przewody elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury elektroenergetycznej;

2) Na terenach oznaczonych symbolami: 1EE, 2EE, 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 8EE, 9EE, 10EE, 11EE, 12EE, 15EE, 30EE, 31EE, 37EE dopuszcza się rolnicze wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące ich obsłudze;

3) Na terenach oznaczonych symbolami: 13EE, 14EE, 16EE, 17EE, 18EE, 19EE, 20EE, 21EE, 22EE, 23EE, 24EE, 25EE, 26EE, 27EE, 28,EE, 29EE, 32EE, 33EE, 34EE, 35EE, 36EE, 38EE, 39EE, 40EE, 41EE, 42EE, 43EE, 44EE, 45EE po realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV, dopuszcza się leśne wykorzystanie obszarów niezajętych przez słupy elektroenergetyczne i drogi służące ich obsłudze;

4) Ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasa drogowego dróg publicznych, wyznaczonych w planie, na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych;

5) Dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

6) Dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych;

7) Dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, lokalizację oraz roboty budowlane, w tym budowę:

a) sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) zieleni urządzonej,

c) ciągów pieszych i rowerowych,

d) dojazdów do infrastruktury;

8) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy - nie dotyczy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie dotyczy,

c) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej - 110 m mierzone od najwyżej położonego punktu w liniach rozgraniczających teren,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji - nie dotyczy;

9) W granicach terenów obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

2. Tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R.

1) Przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

3) Dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) Dopuszcza się budowę:

a) podziemnych sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) budowli i obiektów małej architektury,

c) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) ciągów spacerowych i rowerowych,

e) dróg dojazdowych do pól;

5) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ustępie, obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

3. Tereny leśne, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL,14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL.

1) Przeznaczenie: tereny leśne;

2) Dla terenów oznaczonych symbolami ZL, mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów;

3) Dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych;

4) Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

5) Ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za wyjątkiem:

a) podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

6) W granicach terenu 16ZL zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowiska, dla której obowiązują ustalenia §10;

7) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ustępie, obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

4. Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami: 1KDZ.

1) Przeznaczenie terenu: droga publiczna - zbiorcza;

2) Dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 20 m;

4) Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

5) Ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej z zastrzeżeniem §12, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych;

6) W granicach terenów obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

5. Tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami: 1KDL.

1) Przeznaczenie terenu: droga publiczna - klasy lokalnej;

2) Dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 15 m;

4) Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

5) Ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej z zastrzeżeniem §12, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych;

6) W granicach terenów obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

6. Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami: 1KDD.

1) Przeznaczenie terenu: droga publiczna - klasy dojazdowej;

2) Dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 15 m;

4) Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

5) Ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej z zastrzeżeniem §12, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych;

6) W granicach terenów obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

7. Tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW.

1) Przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne;

2) Dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 5,5 m lub jak w liniach rozgraniczających tereny na rysunku planu;

4) Dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;

5) Ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem §12;

6) W granicach terenów obowiązują ustalenia §12 ust. 2.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Ustala się pasy technologiczne dla linii elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu.

2. W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych ustala się:

1) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi;

2) zakaz tworzenia hałd, nasypów;

3) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL,14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZLoraz terenów 13EE, 14EE, 16EE, 17EE, 18EE, 19EE, 20EE, 21EE, 22EE, 23EE, 24EE, 25EE, 26EE, 27EE, 28,EE, 29EE, 32EE, 33EE, 34EE, 35EE, 36EE, 38EE, 39EE, 40EE, 41EE, 42EE, 43EE, 44EE, 45EE z zastrzeżeniem §11 ust. 1 pkt 3;

4) lokalizowanie skrzyżowań linii elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną, w tym drogami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) możliwość wycinki oraz usunięcie zadrzewień i zakrzewień w zakresie pozwalającym na realizację oraz właściwe utrzymanie inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL,14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL;

3. W przypadku rozbiórki linii elektroenergetycznej, przestają obowiązywać ustalenia §12 ust. 2 ustanowione dla pasa technologicznego tej linii.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

1. W granicach planu nie wyznacza się obszarów, na których będzie przeprowadzone scalenie i podział nieruchomości, jak również nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

§ 14. Zasady dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1. W granicach planu zezwala się na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W granicach planu ustala się realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo, zgodnie z Planem Rozwoju Krajowej Elektroenergetycznej Sieci Przesyłowej w ramach inwestycji w grupie bezpieczeństwo pracy sieci - realizacja strategii zmiany napięcia sieci (likwidacja ograniczeń sieciowych).

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Systemy infrastruktury technicznej:

1) W granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację gminnej sieci wodociągowej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) W granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) W granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kanalizacji deszczowej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) W granicach planu wody opadowe z dróg i działek budowlanych należy odprowadzać na teren nieutwardzony i zagospodarować w granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich. Alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami odrębnymi. Wody opadowe z placów utwardzonych należy podczyszczać zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) W granicach planu gromadzenie odpadów oraz ich wywóz, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi;

6) W granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację linii elektroenergetycznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) W granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci gazowych oraz urządzeń im towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych;

8) W granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Powiązania komunikacyjne.

1) Ustala się obsługę komunikacyjną terenów EE oraz dostęp do infrastruktury technicznej z wykorzystaniem wyznaczonych w planie lub znajdujących się poza granicami planu: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, użytków drogowych i działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków oraz innych terenów znajdujących się w granicach planu.

§ 16. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

1. W granicach planu nie występują tereny górnicze.

2. W granicach planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

3. W granicach planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

4. W granicach planu występują tereny chronione z tytułu przepisów o ochronie przyrody, ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania ww. terenów - zgodnie z §9.

§ 17. Ustalenia dotyczące granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych.

1. W granicach planu nie występują tereny zamknięte.

§ 18. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. W graniach planu nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 19. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,1 %.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sołtysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Somonino
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Rysunek planu w skali 1:2000 sporządzony na kopii mapy zasadniczej (arkusze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

Arkusz 1


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik2.pdf

Arkusz 2


Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.3.pdf

Arkusz 3


Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.4.pdf

Arkusz 4


Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.5.pdf

Arkusz 5


Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.6.pdf

Arkusz 6


Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.7.pdf

Arkusz 7


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Somonino
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Gminy Somonino postanawia, co następuje:

1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/48/15
Rady Gminy Somonino
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy rozstrzyga się następująco:

1. Do przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Somonino, zadań własnych Gminy, z zakresu infrastruktury technicznej, należą:

a) Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

2. Infrastruktura techniczna, o której mowa w ust. 1 będzie realizowane na zasadach określonych w uchwale oraz zgodnie z przepisami odrębnymi zgodnie z wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

3. Inwestycje te realizowane przez Gminę, będą finansowane z następujących źródeł:

a) środki własne budżetu Gminy;

b) środki UE i budżetu państwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych;

c) środki innych instytucji i programów krajowych i międzynarodowych;

d) kredyty i pożyczki, o ile inne źródła okażą się niewystarczające, a Rada Gminy wyrazi zgodę na taką formę finansowania;

e) inne źródła zewnętrzne w oparciu o przepisy odrębne.

4. Realizacja nadmienionych inwestycji będzie finansowana w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do możliwości budżetowych Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »