| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/136/2015 Rady Miasta Sopotu

z dnia 7 września 2015r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 594; ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6c ust. 2, art. 6j ust.3, art. 6k, art. 6l, art. 6m oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1593; Dz.U. z 2015r. poz. 87; poz. 122)

Rada Miasta Sopotu

uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, o których mowa w ust.1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 8,00 zł

2) o pojemności 80 l - w wysokości 11,00 zł

3) o pojemności 110 l - w wysokości 14,00 zł

4) o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł

5) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł

6) o pojemności 360 l - w wysokości 39,00 zł

7) o pojemności 660 l - w wysokości 65,00 zł

8) o pojemności 770 l - w wysokości 75,00 zł

9) o pojemności 1100 l - w wysokości 100,00 zł

10) za każde rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika powyżej 1100 l- w wysokości 90,00 zł

11) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1m3 270,00 zł.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 16,00 zł

2) o pojemności 80 l - w wysokości 22,00 zł

3) o pojemności 110 l - w wysokości 28,00 zł

4) o pojemności 120 l - w wysokości 30,00 zł

5) o pojemności 240 l - w wysokości 56,00 zł

6) o pojemności 360 l - w wysokości 78,00 zł

7) o pojemności 660 l - w wysokości 130,00 zł

8) o pojemności 770 l - w wysokości 150,00 zł

9) o pojemności 1100 l - w wysokości 200,00 zł

10) za każde rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika powyżej 1100 l - w wysokości 180,00 zł

11) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1m3 540,00 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika z odpadami komunalnymi zawierającymi selektywnie zebraną frakcję odpadów kuchennych biodegradowalnych, powstałymi na nieruchomościach, o których mowa w ust., 1:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 10zł

2) o pojemności 240 l -w wysokości 30

3) za każde rozpoczęte 100 litrów pojemności pojemnika powyżej 240 l - w wysokości 20 zł.

§ 3. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z góry bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie lub przelewem na indywidualnie wskazany rachunek bankowy.

§ 4. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie w terminie:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od daty zmiany danych zawartych w deklaracji będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty, które złożyły deklaracje zostaną powiadomione o nowej wysokości opłaty miesięcznej, obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji.

§ 5. Określa się wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na potwierdzenie danych zawartych w tej deklaracji:

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, jeżeli deklarację składa podmiot inny niż właściciel, współwłaściciel lub wieczysty użytkownik wpisany w księdze wieczystej nieruchomości, o ile taka kopia nie została załączona do deklaracji składanych wcześniej;

2) pismo wyjaśniające przyczyny:

a) zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, o ile są inne niż zmiana wynikająca z obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok kalendarzowy lub zmiana stawki opłaty;

b) zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty;

c) ustania obowiązku uiszczania opłaty;

d) złożenia korekty deklaracji.

§ 6. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu ich składania zgodnie z zapisami z ust.2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Format elektroniczny deklaracji, o którym mowa w § 1 uchwały, określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań między nimi wynikającymi ze wzoru deklaracji.

3. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1114).

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVII/520/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. poz. 1747), zmieniona uchwałą nr XXXVIII/554/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07 lipca 2014r. poz. 2328) i uchwałą nr V/42/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06 lutego 2015 r. poz. 336).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu


Wieczesław Augustyniak


Załącznik do Uchwały Nr XI/136/2015
Rady Miasta Sopotu
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »