| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/IX/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014., poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 2. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Nowy Dwór Gdański z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2,

2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1,

3) placówce - należy przez to rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum,

4) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego,

5) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Rozdział 2.
Sposób podziału środków

§ 3. 1. W budżecie Gminy Nowy Dwór Gdański tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% ich planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że :

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

Rozdział 3.
Wysokość nagród

§ 4. 1. Wysokość nagrody Burmistrza ustala się w kwocie nie mniejszej niż 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 3 ust. 1 pkt 2 i nie wyższej niż nagroda kuratora oświaty.

2. Wysokość nagrody dyrektora ustala się w wysokości nie mniejszej niż 35% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 3 ust. 1 pkt 1 i nie wyższej niż nagroda Burmistrza.

Rozdział 4.
Kryteria przyznawania nagród nauczycielom

§ 5. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielowi za szczególne oraz wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagroda burmistrza może być przyznana nauczycielowi, który posiada 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w placówce, posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej nie starszą niż 5 lat lub ocenę dorobku zawodowego za okres ostatnich 3 lat oraz spełnia co najmniej 5 kryteriów wymienionych w ust. 5 pkt 1-3.

2. Do oceny dyrektorów i wicedyrektorów placówek, będącej podstawą przyznania nagród oprócz kryteriów § 6 stosuje się odpowiednio kryteria zapisane w § 5 ust. 5 pkt 1-3.

3. Nagrody mogą być przyznane, jeśli osoby wskazane w ust. 2 spełniają co najmniej 3 kryteria wymienione § 5 ust. 5 pkt 1-3 oraz co najmniej 3 kryteria wymienione w § 6.

4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w placówce, posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej nie starszą niż 5 lat lub ocenę dorobku zawodowego za okres ostatnich 3 lat oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3.

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielowi nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) uczniowie osiągają wysokie wyniki (wyższe od średniej wyników powiatu nowodworskiego) w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach/egzaminach zewnętrznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) uczniowie zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych organizowanych przez organ nadzoru pedagogicznego,

c) uczniowie zajęli I-III miejsca w innych konkursach niż mowa w lit. b, przeglądach, zawodach, festiwalach na szczeblu co najmniej powiatowym,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami, którzy mają trudności w nauce,

e) osiąga bardzo dobre wyniki pracy w zakresie swoich kwalifikacji,

f) zorganizował i zrealizował co najmniej 3 imprezy ogólnoszkolne o walorach poznawczych i wychowawczych, np. sesje popularnonaukowe, kilkuetapowe konkursy, imprezy kulturalne, sportowe, wypoczynkowe,

g) w wyniku pracy nastąpiły pozytywne zmiany w zespole klasowym (grupie wychowawczej, kole zainteresowań) pod wpływem oddziaływania wychowawcy (opiekuna) w zakresie integrowania zespołu, aktywności społecznej, udziału uczniów (wychowanków) w pracach samorządu uczniowskiego, organizacji społecznej, frekwencji na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, wyników nauczania i wychowania, uczestnictwa w pracy placówek pozaszkolnych,

h) prowadzi urozmaiconą działalność wychowawczą w szkole, organizacji młodzieżowej, w klasie (grupie), np. wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, występach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, udział młodzieży w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach i olimpiadach przedmiotowych,

i) jest autorem publikacji z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom (wychowankom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzący z rodzin ubogich lub patologicznych, udziela pomocy uczniom (wychowankom) z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia w grupie,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie przejawom patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania przejawom patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty i wykłady pedagogicznych dla rodziców,

e) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

a) wyróżnia się w zakresie doskonalenia warsztatu pracy,

b) jest autorem planów dydaktycznych i scenariuszy lekcji w zakresie nowych lub zmodernizowanych programów nauczania,

c) opracował autorski program nauczania i wychowania,

d) aktywnie pomaga w adaptacji zawodowej nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie nauczyciela,

e) kieruje zespołem samokształceniowym, prowadzi lekcje koleżeńskie i pokazowe,

f) współpracuje z uczelniami i ośrodkami metodycznymi.

Rozdział 5.
Kryteria przyznawania nagród nauczycielom pełniącym
funkcję dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej

§ 6. Za szczególne kryteria przyznawania nagród nauczycielom pełniącym funkcję dyrektora, wicedyrektora uznaje się:

a) osiągane przez szkołę wysokich wyników w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach/egzaminach zewnętrznych przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,

b) osiąganie przez uczniów wyróżniających wyników w konkursach, olimpiadach oraz znaczący udział w zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

c) aktywizowanie uczniów placówki poprzez organizację zajęć w okresie przerw od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w czasie ferii zimowych i wypoczynku letniego),

d) dbanie o rozwój bazy dydaktycznej placówki oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację projektów edukacyjnych,

e) współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi i innymi instytucjami wspierającymi działalność edukacyjno-wychowawczą,

f) uzyskane dobre wyniki ewaluacji zewnętrznej dokonanej przez organ nadzoru pedagogicznego,

g) udział przedstawicieli placówki w wydarzeniach patriotycznych, regionalnych, samorządowych organizowanych na terenie gminy,

h) wykazanie się szczególną dbałością w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej placówki,

i) dbałość o bezpieczeństwo uczniów/wychowanków placówki.

Rozdział 6.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców (rada szkoły),

d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

2) dla dyrektora szkoły:

a) przedstawiciel Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za Gminę Nowy Dwór Gdański,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców (rada szkoły).

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) rada pedagogiczna,

2) rada rodziców (rada szkoły).

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust.1 i ust. 2 należy składać do 30 września każdego roku odpowiednio:

1) o nagrodę Burmistrza do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składane przez dyrektora placówki, radę rodziców (radę szkoły) wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

Rozdział 7.
Tryb przyznawania nagród

§ 8. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa § 3 ust., 1 pkt 1 - dyrektor szkoły,

2) ze środków, o których mowa § 3 ust., 1 pkt 2 - Burmistrz.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może z własnej inicjatywy przyznać Burmistrz.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przyznaje się do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pisemne potwierdzenie, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 212XXI/05 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 kwietnia 2005 r. oraz Uchwała Nr 324/XXXIV/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 czerwca 2006 roku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Krawczyk


Załącznik do Uchwały Nr 83/IX/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 10 września 2015 r.

W N I O S E K
o przyznanie Nagrody Burmistrza /Dyrektora*

1.

Nazwisko:

2.

Imię:

3.

Data urodzenia:

4.

Staż pracy ogółem

(w tym pedagogicznej):

5.

Zajmowane stanowisko:

6.

Przedmiot nauczania:

7.

Wykształcenie:

8.

Stopień awansu zawodowego

9.

Nazwa szkoły:

10.

Posiadane nagrody

i odznaczenia:

11.

Aktualna ocena pracy:

12.

UZASADNIENIE:

(należy wpisywać daty poszczególnych osiągnięć, po dacie ostatniej otrzymanej nagrodzie)

§ 5 ust. 5 pkt 1 Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza/Dyrektora - w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

§ 5 ust. 5 pkt 2 Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza/Dyrektora - w zakresie pracy opiekuńczej

§ 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza/Dyrektora - w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

§ 6 Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza - dot. dyrektorów i wicedyrektorów

13.

Data zaopiniowania wniosku przez Radę Pedagogiczną:

14.

Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (Art.49 ust.1 pkt.1 oraz ust.2) w budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz realizacji zadań statutowych placówki, w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Nagrody te przyznaje organ prowadzący oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Nagrody mają charakter uznaniowy, a kryteria i tryb ich przyznawania określa organ prowadzący gminy. Niniejsza uchwała stanowi tekst jednolity wcześniejszych dwóch uchwał. Jest również bardziej uszczegółowiona, w zakresie kryteriów i trybu przyznania nagród.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »