| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/390/15 Rady Miasta Gdańska

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska wprowadzając następujące zmiany w uchwale oraz Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska stanowiącym załącznik
do Uchwały:

1. § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, która ma charakter konsultacyjny i jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Gdańska."

2. § 3 pkt. 4) statutu otrzymuje następujące brzmienie: "szkole, należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną dzienną, z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych z zastrzeżeniem §21 ust. 3 statutu."

3. W § 15 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: "Rada Miasta Gdańska, na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta lub przynajmniej 8 Radnych Miasta, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta Gdańska: Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, Edukacji, Strategii i Budżetu oraz Samorządu i Ładu Publicznego ma prawo zakończyć kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska przed terminem jej upływu w przypadku nie przeprowadzenia trzech następujących po sobie posiedzeń Rady z powodu braku kworum."

4. § 16 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Każda z powołanych komisji wybiera
1 Przewodniczącego i 1 Zastępcę Przewodniczącego."

5. W § 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Komisji mają prawo udziału w Komisjach Rady Miasta Gdańska
z prawem wyrażania opinii."

6. W § 20 skreśla się ust. 5.

7. § 21 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Mandat radnego Młodzieżowej Rady wygasa
na skutek rezygnacji, skreślenia z listy uczniów lub nieusprawiedliwionej, czyli nie podyktowanej ważnymi przesłankami, nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady. O potwierdzeniu zaistnienia takich przesłanek decyduje Młodzieżowa Rada w trybie głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, po wysłuchaniu opinii Prezydium Rady."

8. W § 21 statutu dodaje się ust. 3 o brzmieniu: "W przypadku gdy w okresie pełnienia funkcji radnego Młodzieżowej Rady, radny ukończy szkołę ponadgimnazjalną, mandat radnego sprawowany jest do ukończenia kadencji Młodzieżowej Rady."

9. W § 28 nowe brzmienie otrzymuje ust. 3: "Zasady desygnowania elektorów określa Prezydent Miasta Gdańska w drodze zarządzenia."

10. § 33 otrzymuje nowe brzmienie: "Głosowanie nad wyborem radnych przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Komisji Wyborczej."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »