| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/390/15 Rady Miasta Gdańska

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska wprowadzając następujące zmiany w uchwale oraz Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska stanowiącym załącznik
do Uchwały:

1. § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, która ma charakter konsultacyjny i jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Gdańska."

2. § 3 pkt. 4) statutu otrzymuje następujące brzmienie: "szkole, należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną dzienną, z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz szkół wyższych z zastrzeżeniem §21 ust. 3 statutu."

3. W § 15 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: "Rada Miasta Gdańska, na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta lub przynajmniej 8 Radnych Miasta, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta Gdańska: Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, Edukacji, Strategii i Budżetu oraz Samorządu i Ładu Publicznego ma prawo zakończyć kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska przed terminem jej upływu w przypadku nie przeprowadzenia trzech następujących po sobie posiedzeń Rady z powodu braku kworum."

4. § 16 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Każda z powołanych komisji wybiera
1 Przewodniczącego i 1 Zastępcę Przewodniczącego."

5. W § 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Komisji mają prawo udziału w Komisjach Rady Miasta Gdańska
z prawem wyrażania opinii."

6. W § 20 skreśla się ust. 5.

7. § 21 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Mandat radnego Młodzieżowej Rady wygasa
na skutek rezygnacji, skreślenia z listy uczniów lub nieusprawiedliwionej, czyli nie podyktowanej ważnymi przesłankami, nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady. O potwierdzeniu zaistnienia takich przesłanek decyduje Młodzieżowa Rada w trybie głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, po wysłuchaniu opinii Prezydium Rady."

8. W § 21 statutu dodaje się ust. 3 o brzmieniu: "W przypadku gdy w okresie pełnienia funkcji radnego Młodzieżowej Rady, radny ukończy szkołę ponadgimnazjalną, mandat radnego sprawowany jest do ukończenia kadencji Młodzieżowej Rady."

9. W § 28 nowe brzmienie otrzymuje ust. 3: "Zasady desygnowania elektorów określa Prezydent Miasta Gdańska w drodze zarządzenia."

10. § 33 otrzymuje nowe brzmienie: "Głosowanie nad wyborem radnych przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Komisji Wyborczej."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »