| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 76/XIV/2015 Rady Gminy Trzebielino

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 roku, poz. 1515) w związku z art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr 64/XIII/2015 z dnia 21 października 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 56/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Grzybowski


Załącznik do Uchwały Nr 76/XIV/2015
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 18 listopada 2015 r.

Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Trzebielino na przedsięwzięcia polegające na budowie studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla istniejących budynków mieszkalnych na terenie Gminy Trzebielino.

§ 2. 1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną na terenach gdzie nie ma istniejącej sieci wodociągowej oraz na terenach, dla których Gmina nie posiada gotowych projektów budowlanych sieci wodociągowej lub projektów sieci wodociągowej będących w toku opracowania.

2. Przyznanie dotacji jest możliwe również w sytuacji gdy budowa studni wierconej planowana jest na terenie gdzie istnieje lub jest projektowana sieć wodociągowa, ale podłączenie do niej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych jest nieuzasadnione.

§ 3. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy i stanowi refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

§ 4. W przypadku wsparcia budowy studni wierconej z innych źródeł, dotacja przyznana ze środków budżetu gminy dotyczy jedynie wkładu własnego wnioskodawcy w wysokości określonej w § 8.

§ 5. Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać obowiązujące normy oraz posiadać atesty dopuszczające do użytkowania.

§ 6. Procedura udzielania dotacji celowej na inwestycję:

1. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzebielinie.

1) We wniosku należy określić:

a) geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana studnia;

b) podstawę władania nieruchomością;

c) obiekt budowlany do którego zostanie doprowadzona instalacja wodna;

2) Do wniosku beneficjent dołącza oświadczenia że:

a) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu;

b) otrzymał lub nie otrzymał wsparcia na budowę lub remont studni z innych źródeł;

c) będzie użytkował studnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami wykonawcy przez minimum 5 lat.

3) Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualną mapę ewidencyjną do celów opiniodawczych wydaną przez Ośrodek Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bytowie wskazującą nr działki planowanej lokalizacji studni, usytuowanie obiektu budowlanego, do którego będzie doprowadzona woda oraz położenie działek sąsiednich (przyległych);

b) opinia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w sytuacji gdy planowana jest budowa studni wierconej na terenie gdzie istnieje lub jest projektowana sieć wodociągowa, ale wykonanie przyłącza z przyczyn technicznych lub ekonomicznych jest nieuzasadnione.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent zostanie pisemnie wezwany do podpisania umowy.

3. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji nie później niż 15 listopada roku budżetowego beneficjent składa wniosek o płatność do którego dołącza:

a) oświadczenie o wybudowaniu studni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Budowlanym, Prawem Wodnym oraz Prawem Geologicznym i Górniczym;

b) dokumenty wystawione na beneficjenta potwierdzające poniesione koszty związane realizacją zadania z potwierdzeniem ich zapłaty;

c) Protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Trzebielino.

§ 7. 1. Ilość środków przeznaczonych na dotację będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ww. cel w danym roku, dotacje będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

3. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do 15 listopada roku budżetowego.

§ 8. Wnioskodawca może uzyskać dotację na budowę studni wierconej w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych).

§ 9. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »