| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/99/2015 Rady Gminy Potęgowo

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz., 1457), po konsultacjach, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Potęgowo, posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Potęgowo, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Potęgowo.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Potęgowo dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Potęgowo dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w wysokości 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. 1. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się do 31 grudnia 2016r.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, należy dołączyć statut oraz regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego.

§ 3. 1. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci objętych opieką w danym miesiącu (wzór informacji o liczbie dzieci stanowi załącznik nr 2) i stawki określonej w § 1.

2. Dotację celową przekazuje się w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 4. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, przeznaczona jest na pokrycie kosztów:

1) zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

2) zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 5. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do ostatniego dnia trwania umowy.

§ 6. 1. Podmiot otrzymujący dotację celową, o której mowa w § 1, zobowiązany jest do rozliczenia i złożenia sprawozdania z wykorzystania przyznanej dotacji w terminie do 10 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo


Waldemar Zientarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 13 listopada 2015 r.

……………………………………………….

/pieczęć podmiotu prowadzącego

żłobek/klub dziecięcy */

Wójt Gminy Potęgowo

ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Potęgowo

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

na okres …………………………………….... w roku budżetowym 2016

1. Nazwa i adres oraz siedziba podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* (telefon, e-mail, fax):

………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………….....................

2. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*:

………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………….....................

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

.................................................................................................................................................

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w okresie wnioskowanej dotacji :…………......

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

……………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………................................

............................................................................................

/miejscowość, data//pieczęć i podpis wnioskodawcy/

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 13 listopada 2015 r.

……………………………………………….

/pieczęć podmiotu prowadzącego

żłobek/klub dziecięcy */

Wójt Gminy Potęgowo

ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym*

w miesiącu ………………………………

Oświadczam, że na dzień ……………………………. roku w żłobku/klubie dziecięcym*

objętych opieką jest ogółem …………… dzieci.

……………………………… ………………………………………

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis wnioskodawcy/

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 13 listopada 2015 r.

……………………………………………….

/pieczęć podmiotu prowadzącego

żłobek/klub dziecięcy */

Wójt Gminy Potęgowo

ul. Kościuszki 5

76-230 Potęgowo

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Potęgowo
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym* w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc

Liczba dzieci

Różnica (kol. 2-3)

z wykazów miesięcznych

1

2

3

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

1. Miesięczna stawka na jedno dziecko: …………….. zł

słownie ……………………………………………………………

2. Całkowita kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym: ……………… zł

słownie ………………………………………………..

3. Dotacja należna (na podstawie wykazów miesięcznych liczbie dzieci) ………………zł słownie ……………………………………………………………

4. Różnica: dotacja otrzymana - dotacja należna ………………………………. zł

5. Wykorzystanie dotacji:

- dotacja wykorzystana do końca trwania umowy : …………………………..zł

- dotacja niewykorzystana : ………………………………….zł

data dokonanego/planowanego zwrotu dotacji* ……………………….

- dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości: ……………………zł,

data dokonanego/planowanego zwrotu dotacji* ……………………….

* niepotrzebne skreślić

6. Wykaz dowodów księgowych potwierdzających sfinansowanie wydatków bieżących podmiotu w ramach dotacji celowej, przekazanej przez Gminę Potęgowo:

Lp.

Rodzaj i numer dowodu księgowego

Nazwa (rodzaj) wydatku

Data wystawienia

Data zapłaty

Kwota

w zł

W tym

z dotacji w zł

OGÓŁEM DOTACJA WYKORZYSTANA

słownie złotych ……………………………………………………………………………………….

sporządził:………………………………

data:……………………………………. …………………………………………….

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »