| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.136.2015 Rady Gminy Ustka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 849 ze zm: Dz.U. z 2015 roku poz. 528 i poz. 774 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku ( M.P. z 2015 roku poz. 735).

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji ( Dz.U. 2015 poz 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które pozostały po byłych gospodarstwach rolnych oddanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę - 2,60 zł od 1 m2

3. Od budowli - 2% ich wartości

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Wacław Laskowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »