| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/137/2015 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1) lit. a) i pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (Mon. Pol. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 735), Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miastko opłatę targową oraz ustala zasady ustalania wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Miejscami, o których mowa w ust. 2 są wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych, a także sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

4. Powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaży to powierzchnia zajęta przez jego towary oraz urządzenia (obiekty), z których dokonuje sprzedaży, a także powierzchnia zajęta przez towary znajdujące się wokół tych urządzeń (obiektów) i zaplecze magazynowe.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

a) za prowadzenie handlu z ręki lub koszów i ziemi, płodów rolnych - 2,00 zł,

b) za prowadzenie handlu z ręki lub koszów i ziemi innych art. przemysłowych - 10,00 zł,

c) za prowadzenie handlu ze stoisk, tzw. szczęk, wozów konnych , przyczep

do 12 m2 zajętej powierzchni - 20,00 zł, za każdy kolejny metr powierzchni 5,00 zł,

d) za prowadzenie handlu z samochodu, do 12 m2 zajętej powierzchni - 30,00 zł,

za każdy kolejny metr powierzchni 5,00 zł.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa lub w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.
W dowodzie wpłaty wpisuje się imię i nazwisko wpłacającego, nazwę podmiotu oraz miejsce (ulice) prowadzenia handlu.

§ 4. 1. Na inkasentów opłaty targowej na terenie administracyjnym miasta Miastka wyznacza się następujące osoby:

- p. Krzysztof Kuc;

- p. Krzysztof Maciejewski;

- p. Sylwia Wojtan;

- p. Zdzisław Ardzijewski,

które z zainkasowanych wpłat na bieżąco rozliczają się w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.

2. Inkaso opłaty targowej na terenie wiejskim powierza się sołtysom, którzy z zebranych opłat rozliczają się w Urzędzie Miejskim w terminach kwartalnych rozliczeń wszystkich innych inkasowanych podatków lokalnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 82/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega też publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Miastku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Jan Basara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »