| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dziennych stawek opłaty, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę zapisy uchwały Nr XXXVIII/284/01 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2001 r. (z późn. zm.), dzielącej teren gminy na 4 strefy, w których prowadzony jest handel , wprowadza się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

1) W strefie A obejmującej: ul.Marynarzy, Krynica Morska, obręb Piaski oraz pozostałe miejsca nie objęte strefami od A do D

a) od zajętej powierzchni terenu do 9 m2 - 23 zł

b) od zajętej powierzchni terenu powyżej 9 m2 do 16 m2 - 34 zł

c) od zajętej powierzchni terenu powyżej 16 m2 do 35 m2 - 44 zł

2) W pozostałych strefach w zależności od zajętej powierzchni terenu stawki opłaty targowej zostają podwyższone o :

a) 10 zł w strefie B, która obejmuje: ul.Bałtycką, ul.Teleexpressu, ul.Młodzieży, ul.Żeromskiego

b) 15 zł w strefie C, która obejmuje: ul.Morską, ul.Świerczewskiego

c) 20 zł w strefie D, która obejmuje: ul.Portową, ul.Korczaka, ul.Przyjaźni, ul.Sienkiewicza, odcinek ul.Gdańskiej od skrzyżowania z ul.Bosmańską do skrzyżowania ul.Gdańskiej z ul.Portową / po obu stronach ulicy /

3) We wszystkich strefach :

a) za sprzedaż z ręki - 34 zł

b) od zajętej powierzchni terenu powyżej 35 m2 - 330 zł

2. Stawki opłaty określone w ust. 1 obowiązują w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia roku podatkowego, a w pozostałym okresie na terenie całej gminy obowiązują stawki w wysokości określonej dla strefy A.

3. Opłatę targową pobiera się w okresie od 1 maja do 30 września roku podatkowego.

4. Obowiązkowi opłaty targowej podlegają podmioty dokonujące sprzedaży we wszystkich miejscach na terenie Gminy Miasta Krynica Morska, uznanych za targowiska w rozumieniu art. 15 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się Pana Tomasza Nowakowskiego na inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest termin zażądania opłaty przez inkasenta.

4. Pobór opłaty targowej inkasent dokonuje na druku ścisłego zarachowania-kwitariuszu opłaty targowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Kwoty z zainkasowanej gotówki przyjmujący inkasa opłaty targowej będzie wpłacał do kasy Urzędu Miasta Krynica Morska po uprzednim rozliczeniu do 15-go i 30-ego każdego miesiąca.

6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 13% zainkasowanej kwoty.

7. Wynagrodzenie za inkaso płatne jest za okresy miesięczne.

8. Szczegółowe zasady poboru i rozliczanie opłaty targowej oraz wypłaty wynagrodzenia za inkaso określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Krynica Morska a inkasentem.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVII/345/14 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 października 2014r w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2015 rok.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Teresa Pawłowska


Załącznik do Uchwały Nr XII/112/15
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały Nr XII/112/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »